Išaiškinti Knygų pristatymo konkuro atrankinio turo nugalėtojai

„Sidabrės“ nuotr.
1-4 ir 5-8 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­to­jais ta­po "Sau­lės" pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, ku­riuos ruo­šė mo­ky­to­jos L. Dun­dai­tė ir V. Kum­pi­ke­vi­čiū­tė
Lapk­ri­čio 7 d. Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je vy­ko Kny­gų pri­sta­ty­mo kon­kur­so at­ran­ki­nis tu­ras. Šį kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ja Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, o Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka yra šio kon­kur­so par­tne­rė.
„Sidabrės“ nuotr.
9-12 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siai kny­gą pri­sta­tė Ru­gi­lė iš "Auš­ros" gim­na­zi­jos

Jo­niš­kie­čiai šia­me kon­kur­se da­ly­vau­ja jau tre­čią kar­tą. Kon­kur­su kaip ir kas­met sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti ko­ky­biš­ką bei ver­tin­gą lie­tu­vių ir už­sie­nio ša­lių įvai­rių žan­rų li­te­ra­tū­rą vai­kams, ska­tin­ti moks­lei­vių kū­ry­biš­ku­mą, ug­dy­ti ge­bė­ji­mą kri­tiš­kai ver­tin­ti, at­si­rink­ti kny­gas, di­din­ti su­si­do­mė­ji­mą kny­go­mis ir skai­ty­mu.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai te­ko iš­rink­ti tris nu­ga­lė­to­jus – po vie­ną iš kiek­vie­nos am­žiaus ka­te­go­ri­jos. Šie­met at­ran­ki­nio tu­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po: 1-4 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je – ket­vir­to­kų ket­ve­riu­kė iš „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, pri­sta­tę Ro­mual­do Ba­raus­ko kny­gą „Ger­vė. Mū­sų liū­de­sio paukš­tė“, 5-8 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je – šeš­to­kas Pi­jus A. iš tos pa­čios mo­kyk­los, pri­sta­tęs El­fie Don­nel­ly kny­gą „Su­die, se­ne­li, iš­ta­riau aš ty­liai“ ir 9-12 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je – Ru­gi­lė Z. iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos, pri­sta­čiu­si R. Oze­ki „Kny­ga lai­ko bū­čiai“.

Nu­ga­lė­to­jai lapk­ri­čio 14 d. da­ly­vaus Šiau­liuo­se vyk­sian­čia­me kon­kur­so fi­na­le. Lin­ki­me jiems kuo di­džiau­sios sėk­mės!