Šeštokų pamoka … lauke

„Sidabrės“ nuotr.
Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos šeš­to­kai Šal­tiš­kių mo­lio kar­je­re
Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos šeš­tos kla­sės mo­ki­niai su gam­tos mo­ky­to­ja lapk­ri­čio 7-ąją pri­si­jun­gė prie pa­sau­li­nės ak­ci­jos „Pa­mo­ka lau­ke“. Šią die­ną tūks­tan­čiai pa­sau­lio mo­kyk­lų ren­gia pa­mo­kas lau­ke, mo­ki­niai lei­džia lai­ką ne mo­kyk­lo­se. Mo­ky­da­mie­si lau­ke vai­kai stip­ri­na sa­vo svei­ka­tą, jie la­biau įsi­trau­kia į mo­ky­mo­si pro­ce­są bei stip­ri­na ry­šį su gam­ta.

Skaist­gi­rio šeš­to­kai tą­dien vaikš­čio­jo di­no­zau­rų ta­kais Ak­me­nės kraš­to mu­zie­ju­je, su­si­pa­ži­no su su dvi­gel­džių mo­lius­kų, ko­ra­lų, pe­čia­ko­jų, gal­va­ko­jų, pin­čių, fi­to­zau­ro fo­si­li­jo­mis. Tą pa­čią „Pa­mo­kos lau­ke“ die­ną ap­lan­kė Ka­ma­nų vals­ty­bi­nį re­zer­va­tą, ku­ria­me mo­ki­niai ste­bė­jo fil­mą apie Ka­ma­nų pel­kę, au­gan­čius au­ga­lus bei gy­ve­nan­čius gy­vū­nus. Mu­zie­ji­nin­kė su­pa­žin­di­no moks­lei­vius su el­nių, stir­ni­nų, brie­džių ra­gais, paukš­čiais. Pa­mo­ka lau­ke už­baig­ta edu­ka­ci­ja „Ke­lio­nė į praei­tį 250 mln. me­tų at­gal“ Šal­tiš­kių mo­lio kar­je­re, ku­ria­me ka­sa­mas mo­lis ir nau­do­ja­mas ce­men­tui ga­min­ti. Pa­ma­ty­ti iš ar­ti šį kar­je­rą ne­bu­vo taip leng­va, kaip iš at­ro­dė pra­džių.