"Knygų Kalėdų" tradicija tęsiasi

Gal do­va­nų ga­vo­te kny­gą, ku­rią jau tu­rė­jo­te? O gal jau spė­jo­te ir per­skai­ty­ti? Tuo­met ne­dve­jo­ki­te ir šią kny­gą pa­do­va­no­ki­te sa­vo bib­lio­te­kai. Jau de­vin­tą kar­tą Lie­tu­vo­je vyks­ta ak­ci­ja „Kny­gų Ka­lė­dos“. Šiais me­tais ša­lies žmo­nės kvie­čia­mi do­va­no­ti kny­gas bib­lio­te­koms, o vie­ni ki­tiems – džiaugs­mą ir ši­lu­mą.

Daž­nai skai­to­miau­sios kny­gos bib­lio­te­ko­je ten­ka il­go­kai pa­lauk­ti. Pa­do­va­no­ję net ir vie­ną kny­gą ga­li­te ženk­liai su­trum­pin­ti ją per­skai­ty­ti lau­kian­čių ei­lę.

„Kny­gų Ka­lė­dos“ tę­sis iki sau­sio 6 die­nos, to­dėl kvie­čia­me pri­si­jung­ti prie šios gra­žios ir la­bai rei­ka­lin­gos ak­ci­jos.

Kiek­vie­no­je kny­go­je sly­pi tik­ras ste­buk­las, to­dėl lin­ki­me, kad ar­tė­jant gra­žiau­sioms me­tų šven­tėms vi­si ma­ži Jū­sų ste­buk­lai iš­si­pil­dy­tų. Skai­ty­ki­me ir do­va­no­ki­me vie­ni ki­tiems nau­jų, ge­rų ir įdo­mių kny­gų. Kur­ki­me skai­ty­mo džiaugs­mą ir „Kny­gų Ka­lė­das“ kar­tu.