Langų remonto grupė: pataria apie plastikinių langų, priežiūrą remontą .

No­rin­tiems pa­ža­bo­ti vė­ją ir šal­čius, už­tik­rin­ti ge­rą na­mų ven­ti­lia­ci­ją „Lan­gų re­mon­to ko­man­da“ tu­ri pui­kių pa­siū­ly­mų!
Šios įmo­nės ko­man­da at­lie­ka lan­gų ir du­rų san­da­ru­mo re­gu­lia­vi­mo, gu­mi­nių tar­pi­nių kei­ti­mo į ko­ky­biš­kas vo­kiš­kas „Schle­gel“ fir­mos po­liu­re­ta­no tar­pi­nes, ven­ti­lia­ci­jos vož­tu­vų ( or­lai­džių at­mai­na, iš­sprę­si­te pa­tal­pų vė­di­ni­mo pro­ble­mas, vė­din­da­mi pa­tal­pas iš­veng­si­te li­gų, bei sau­so oro pa­tal­po­se.) įsta­ty­mo dar­bus.

No­rint sau­go­ti ši­lu­mą na­muo­se, bei už­tik­rin­ti ge­rą ven­ti­lia­ci­ją pa­tal­po­se, bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į esa­mas gu­mi­nes tar­pi­nes.

Gu­mi­nių tar­pi­nių eksp­loa­ta­ci­jos lai­kas 5-7 me­tai. Vė­liau jos tam­pa nee­fek­ty­vios ir pra­lei­džia šal­tį ,triukš­mą, pra­de­da kaup­tis drėg­mė pa­tal­po­se. Ne­tin­ka­mai eksp­loa­tuo­ja­ma gu­mi­nė tar­pi­nė pra­ran­da elas­tin­gu­mą, su­kie­tė­ja yra leng­vai pa­vei­kia­ma tem­pe­ra­tū­rų kai­tos: dėl karš­čio – pri­si­ly­do prie lan­gų pro­fi­lio, tam­pa kaip kram­to­ma gu­ma, dėl šal­čio – su­ski­li­nė­ja ir su­kie­tė­ja, to­dėl lan­go izo­lia­ci­nės me­džia­gos san­da­ru­mas su­ma­žė­ja, pa­di­dė­ja triukš­mas, sklin­dan­tis iš lau­ko leng­vai pa­ten­ka drėg­mė į pa­tal­pas.

Gu­mi­nėms tar­pi­nėms, bū­ti­na pa­pil­do­ma prie­žiū­ra .

Re­ko­men­duo­ja­me gu­mi­nes tar­pi­nes pa­si­keis­ti į vo­kiš­kas Q- LON po­liu­re­ta­no tar­pi­nes.

Vo­kiš­kai „Schle­gel“ fir­mos tar­pi­nei su­tei­kia­ma 5 me­tų ga­ran­ti­ja. Tar­pi­nė ne­pra­ran­da sa­vo izo­lia­ci­nių sa­vy­bių dau­giau nei 21 me­tus. Šiai tar­pi­nei ne­rei­kia pa­pil­do­mos prie­žiū­ros vi­su eksp­loa­ta­ci­jos lai­ko­tar­piu. Že­mas ši­lu­mos lai­du­mo koo­fi­cien­tas (K) – 0.033w/mk. Net­rau­kia ir ne­pra­lei­džia drėg­mės į pa­tal­pas.

Tar­pi­nė at­spa­ri ult­ra­vio­le­ti­niasms sau­lės spin­du­liams, šal­čiui, karš­čiui, che­mi­niams va­lik­liams, to­dėl Jums ne­be­rei­kės per­sta­ti­nė­ti lan­gų me­cha­niz­mo į va­sa­ros ir žie­mos re­ži­mus. Nors jū­sų lan­gams bus ir 10 me­tų ir dau­giau jie jums vėl tar­naus , kaip nau­ji.

Jei jū­sų lan­gas už­da­rant ar ati­da­rant vis už kaž­ko kliū­na, ar lan­go ran­ke­nė­lė sun­kiai ar ne­pil­nai už­si­len­kia tai vie­nas iš po­žy­mių , kad jū­sų lan­gai rei­ka­lau­ja meist­ro pa­gal­bos.

Iki lapk­ri­čio 30 d. pa­gal jū­sų iš­kvie­ti­mą pas jus mū­sų spe­cia­lis­tas ap­si­lan­kys ne­mo­ka­mai. Su­teik­si­me ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas, pa­teiks dar­bų są­ma­tą ir jums tai nie­ko ne­kai­nuos. Re­mon­tuo­jat vi­sus lan­gus vie­nu kar­tu bus tai­ko­mos nuo­lai­dos, net iki 30 pro­c. Tvar­kant tik vie­ną lan­gą nuo­lai­dos ne­tai­ko­mos. Dar­bus at­lie­ka­me per 2-4 sa­vai­tes.

O jei esa­te na­gin­gi, ga­li­te už­si­sa­ky­ti tik rei­ka­lin­gas me­džia­gas, o dar­bus at­lik­ti pa­tys.

Tel. 8 604 24 268, 8 606 93229