50 klubo narių švenčia sukaktis

„Sidabrės“ nuotr.
Ju­bi­lie­jų mi­nin­ti Al­do­na Pe­čiu­kie­nė (de­ši­nė­je) su­lau­kė ne tik drau­gi­jos va­do­vų svei­ki­ni­mų, bet ir bi­čiu­lių lin­kė­ji­mų bei ge­rų žo­džių už tai, kad yra pui­ki drau­gė, la­bai ener­gin­ga, op­ti­mis­tiš­ka mo­te­ris, iš ku­rios ver­ta im­ti pa­vyz­dį ki­tiems
Gruo­džio 4 die­ną Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja su­ren­gė tra­di­ci­nę šven­tę – kon­cer­tą, ku­ria­me bu­vo pa­svei­kin­ti net pen­kias­de­šimt drau­gi­jos na­rių, šiais me­tais mi­nin­čių jub­lie­jus. Svei­kin­ti vi­si, ku­riems su­ka­ko 50 ir dau­giau me­tų, vy­riau­sio­ji drau­gi­jos na­rė Ge­no­vai­tė Ky­bie­nė mi­nė­jo jau 90-ąją su­kak­tį.
„Sidabrės“ nuotr.
Ar­vy­das Aniu­lis – vie­nas iš neį­ga­lių­jų drau­gi­jos nau­jų na­rių, taip pat šie­met mi­ni su­kak­tį
„Sidabrės“ nuotr.
Ju­bi­lie­jų mi­nin­tis Jo­nas Ut­ma­nas su taip pat su­kak­tį šven­tu­sia drau­gi­jos pri­mi­nin­ke Sand­ru­te Kai­rai­tie­ne (kai­rė­je) ir Da­le Bu­čie­ne

Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rė Da­lė Bu­čie­nė ren­gi­nį pra­dė­jo poe­zi­jos po­smais, ku­riuos pa­ly­dė­jo sve­čių iš Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro Paš­vi­ti­nio sky­riaus mo­te­rų vo­ka­li­nio ko­lek­ty­vo „De­vyn­bal­sė“ (va­do­vė Da­nu­tė Mai­žiu­vie­nė) dai­nos, skir­tos drau­gi­jos su­kak­tu­vi­nin­kams. O jų šiais me­tais „už­de­rė­jo“ net pen­kios de­šim­tys: po de­vy­nis na­rius, mi­nin­čius 80, 85 bei 50 ir 55 me­tų ju­bi­lie­jus, pen­kio­li­ka, ku­riems su­ka­ko 70 ir 75 me­tai, ke­tu­rio­li­ka jau šven­tu­sių ar­ba dar mi­nė­sian­čių 60 ir 65 me­tų gim­ta­die­nius. Vy­riau­siai drau­gi­jos na­rei Ge­no­vai­tei Ky­bie­nei suė­jo jau 90 me­tų. Vi­siems ju­bi­lia­tams do­va­nė­les įtei­kė drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Sand­ru­tė Kai­rai­tie­nė.

Svei­ki­ni­mo žo­dį drau­gi­jai ta­rė sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, Jo­niš­kis yra drau­giš­kas neį­ga­liems žmo­nėms, daug erd­vių kul­tū­ros, spor­to sa­lių, sa­vi­val­dy­bė pri­tai­ky­tos sun­kiai vaikš­tan­tiems ar ju­dan­tiems su ve­ži­mė­liais pa­tek­ti. To ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti net ir Vil­nius.

Da­lė Bu­čie­nė trum­pai ap­žvel­gė Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos veik­lą. Or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo įkur­ta 1988 me­tų spa­lį, tad gy­vuo­ja jau 31-erius me­tus. Ji šiuo me­tu skai­čiuo­ja 445 na­rius ir yra gau­siau­sia ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja Jo­niš­kio ra­jo­ne, tu­rin­ti tris pa­da­li­nius, bend­ra­dar­biau­jan­ti ne tik su sa­vo li­ki­mo bro­liais bei se­sė­mis, bet ir su „Mais­to ban­ku“, lab­da­ros fon­dais.

Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Sand­ru­tė Kai­rai­tie­nė „Si­dab­rei“ sa­kė, kad dau­giau­sia or­ga­ni­za­ci­ja jun­gia vy­res­nio am­žiaus žmo­nes, tad gai­la, bet kas­met bū­re­lis iš­ke­liau­ja Ana­pi­lin. Jų at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ir šia­me ren­gi­ny­je.