Jaunos mamos padeda augti viso rajono mažyliams

„Sidabrės“ nuotr.
Dvi jau­nos ma­my­tės Gin­ta­rė Kud­ri­nė ir Gab­rie­lė Rač­kaus­kie­nė, au­gin­da­mos sa­vo pir­ma­gi­mius, ėmė­si kil­nios mi­si­jos – ieš­ko­ti ir teik­ti pa­ra­mą ne­pri­tek­lių ka­muo­ja­moms šei­moms, ku­rio­se au­ga vai­kai, mū­sų atei­tis
Dvi jau­nos ma­mos, vie­na au­gi­nan­ti 10 mė­ne­sių duk­ry­tę, ki­ta – to pa­ties am­žiaus sū­ne­lį, su­si­pa­ži­no prieš pu­sant­rų me­tų, dar be­si­lauk­da­mos į pa­sau­lį atei­nan­čių sa­vo pir­mų­jų ma­žų ste­buk­lė­lių. Gab­rie­lė Rač­kaus­kie­nė iš Bui­vy­džių kai­mo, pa­si­žval­giu­si po so­cia­li­nio tink­la­pio Jo­niš­kio ma­žy­lių drau­giš­kų ma­my­čių gru­pę ir ne­ras­da­ma nau­jie­nų, re­to­riš­kai vie­šai už­klau­sė: „Ar dar gy­va ši gru­pė?“ „Gy­va, tik­rai gy­va...“ – at­sa­kė jai Jo­niš­ky­je pir­ma­gi­mio tuo lai­ku be­si­lau­kian­ti Gin­ta­rė Kud­ri­nė. Tarp dvie­jų mo­te­rų už­si­mez­gė drau­gys­tė, juo­lab, kad jas abi vie­ni­ja bend­ra, la­bai ak­tua­li te­ma – į pa­sau­lį be­si­bel­džian­tis ma­žy­lis. Jau­nos mo­te­rys vie­na su ki­ta ko­ne kas­dien ėmė bend­rau­ti, tu­rė­jo ką vie­na ki­tai pa­tar­ti, vie­na ki­tą pa­guos­ti, nu­mal­šin­ti jau­du­lį.

Prieš dvi sa­vai­tes bend­ra­min­tės su su pa­čių kur­tu lo­zun­gu „Ge­ra da­ry­ti ge­rą!“ įkū­rė sa­vi­pa­gal­bos gru­pę: iš ge­ra­šir­džių su­ren­ka nau­do­ti dar tin­ka­mus daik­tus ir juos iš­da­li­na tiems, kam jų gy­vy­biš­kai rei­kia. Ar­ba iš­ga­lin­tys pa­de­da neiš­ga­lin­tiems. Mo­te­rys į šį sa­vo su­ma­ny­mą jau įtrau­kė sa­vo su­tuok­ti­nius – Dei­vi­dą ir Liu­dą, ir jau sva­jo­ja apie pa­ra­mos lab­da­ros fon­dą.

Plačiau: "Sidabrė" vasario 12 d.