Kaip mus veikia slaptieji feromonai?

Kaip mus veikia slaptieji feromonai?

Kaip mus vei­kia slap­tie­ji fe­ro­mo­nai?

Mil­da KUNS­KAI­TĖ

Sa­ko­ma, kad vy­rai my­li aki­mis, o mo­te­rys – au­si­mis. Tai ne­tie­sa. Iš pra­džių ir vie­ni, ir ki­ti my­li no­si­mis.

Mo­te­ris, apim­ta stip­rių emo­ci­jų, va­di­na­mų mei­le, siun­čia ne­pap­ras­tai ga­lin­gus che­mi­nius sig­na­lus pa­tin­kan­čiam vy­rui ir kar­tu slo­pi­na ki­tų kon­ku­ruo­jan­čių mo­te­rų po­trau­kį.

Jau XX a. 9-ojo dešimtmečio vi­du­ry­je moks­li­nin­kai įro­dė, kad mū­sų or­ga­niz­mai ga­mi­na fe­ro­mo­nus – che­mi­nius jun­gi­nius, tie­sio­giai vei­kian­čius sek­sua­lu­mą.

Tik­riau­siai kiek­vie­nas iš mū­sų ga­li pri­si­min­ti at­ve­jų, kai kva­pai da­rė įta­ką mū­sų spren­di­mams (pa­vyz­džiui, val­gy­ti ar ne­val­gy­ti šal­dy­tu­ve už­si­gu­lė­ju­sią varš­kę), nuo­tai­kai (ak, tie pa­va­sa­rio kva­pai!), nuo­mo­nei (pra­kai­to ar­ba ne­skalb­tų dra­bu­žių kva­pas pa­ver­čia nie­kais vi­są pa­šne­ko­vo ža­ve­sį) ir net sa­vi­jau­tai (nuo gė­lių kva­po įsi­skau­dė­ju­si gal­va).

Dar ne­se­niai moks­li­nin­kai sky­rė ma­žai dė­me­sio žmo­gaus uos­lės ty­ri­mams, no­sį lai­ky­da­mi ge­ro­kai ma­žiau svar­biu ju­ti­mo or­ga­nu ne­gu akys ar au­sys. Tik vie­nas ki­tas ti­kė­jo, kad žmo­gaus or­ga­niz­me esa­ma fe­ro­mo­nų – me­džia­gų, re­gu­liuo­jan­čių be­veik vi­sų ži­no­mų gy­vū­nų, įskai­tant žin­duo­lius, vabz­džius, žu­vis ir rep­ti­li­jas (iki šiol nė­ra tik­ru­mo dėl paukš­čių), elg­se­ną.

Pa­gal moks­le vy­rau­jan­tį po­žiū­rį fe­ro­mo­nai pra­ra­do sa­vo svar­bą vyks­tant žmo­gaus evo­liu­ci­jai, to­dėl šių me­džia­gų ga­my­ba ir reak­ci­jos į jas li­ko to­li­mo­je „gy­vu­liš­ko­je“ praei­ty­je.

Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais po­žiū­ris į žmo­gaus uos­lę ėmė keis­tis – at­si­ra­do sva­rių prie­žas­čių tvir­tin­ti, kad uos­lės reikš­mė mū­sų gy­ve­ni­me iki šiol ne­bu­vo pa­kan­ka­mai ver­ti­na­ma. Ati­tin­ka­mai ten­ka per­žiū­rė­ti ir po­žiū­rį į žmo­gaus fe­ro­mo­nus.

Bio­che­mi­niai sig­na­lai

Apie bio­che­mi­nių sig­na­lų eg­zis­ta­vi­mą moks­li­nin­kai nu­jau­tė se­niai, bet tik 1961 me­tais Adol­fas Bu­te­nan­tas (Adolf Bu­te­nendt), ku­rio spe­cia­li­za­ci­ja bu­vo hor­mo­nų che­mi­ja, iš šil­ka­ver­pio pa­te­lės liau­kų iš­sky­rė ly­ti­nį at­rak­tan­tą, ku­rį pa­va­di­no bom­bi­ko­liu.

Taip pat bu­vo nu­sta­ty­ta, kad bū­din­ga šil­ka­ver­pio reak­ci­ja pa­si­reiš­kia net esant ne­pap­ras­tai ma­žai šios me­džia­gos kon­cent­ra­ci­jai – 3 000 molekulių/1 ml oro. Iš es­mės tuo ir aiš­ki­na­mas neį­ti­kė­ti­nas fe­ro­mo­nų iden­ti­fi­ka­vi­mo su­dė­tin­gu­mas, bet ak­ty­viai die­giant du­jų ana­li­zės chro­ma­tog­ra­fi­nius me­to­dus, moks­li­nių ty­ri­nė­ji­mų šio­je sri­ty­je ge­ro­kai pa­dau­gė­jo.

To­les­ni ty­ri­mai pa­ro­dė, kad fe­ro­mo­nai dau­giau­sia bū­na dvie­jų rū­šių („re­lea­ser“ ir „pri­mer“). Pir­mie­ji – tai vie­na­reikš­miai bio­lo­gi­niai žy­me­nys, ku­riuos pa­te­lės nau­do­ja vien tam, kad pri­vi­lio­tų par­tne­rius po­ruo­tis.

Ant­rų­jų pri­gim­tis daug su­dė­tin­ges­nė. Tar­ki­me, bi­tės tu­ri pen­kio­li­ka ži­no­mų liau­kų, ku­rios ga­mi­na su­dė­tin­gus me­džia­gų de­ri­nius.

Bi­čių mo­ti­nė­lės sklei­džia­ma­me fe­ro­mo­ne yra kar­bo­ni­nių rūgš­čių ir aro­ma­ti­nių jun­gi­nių. Šie che­mi­niai sig­na­lai slo­pi­na ki­tų bi­čių ly­ti­nį bren­di­mą ir net ska­ti­na jas dirb­ti.

Be to, gam­to­je pa­si­tai­ko ki­tų fe­ro­mo­nų, ku­rie, pa­vyz­džiui, nu­žy­mi skruz­dė­lėms ke­lią ar­ba ak­ty­vi­na pa­vo­jaus sig­na­lą. Fak­tiš­kai tai yra ypa­tin­ga bio­che­mi­nio bend­ra­vi­mo kal­ba, ku­ri vabz­džiams pa­de­da gy­ven­ti su­dė­tin­gos konst­ruk­ci­jos ko­lo­ni­jo­se.

Mo­ters kva­pas

Il­gą lai­ką bu­vo ma­no­ma, kad fe­ro­mo­nus iš­ski­ria tik gy­vū­nai, o žmo­gui jie ne­rei­ka­lin­gi, jau vien to­dėl, kad bū­ti­ną ko­mu­ni­ka­ci­ją už­tik­ri­na bend­ra­vi­mas.

Ta­čiau 1986 m. lapk­ri­čio 18 die­ną laik­raš­tis „The Was­hing­ton Post“ pa­skel­bė sen­sa­ci­ją: „Fi­la­del­fi­jos moks­li­nin­kai pir­mą kar­tą nu­sta­tė, kad žmo­gaus or­ga­niz­mas ga­mi­na fe­ro­mo­nus, spe­cia­lius aro­ma­tin­gus che­mi­nius jun­gi­nius, ku­rie vei­kia ki­to žmo­gaus ly­ti­nę fi­zio­lo­gi­ją“.

Jau ki­tą die­ną JAV na­cio­na­li­nis laik­raš­tis „USA To­day“ iš­spaus­di­no straips­nį „Tik­ra che­mi­nė ly­čių re­vo­liu­ci­ja“, ku­ria­me dr.Vi­nif­re­das Kat­le­ris (Win­nif­red B.Cut­ler), at­sa­ky­da­mas į ko­res­pon­den­to klau­si­mą, pa­reiš­kė: „Vy­rų kva­pai tu­ri mil­ži­niš­kos reikš­mės mo­te­rų svei­ka­tai. Aš re­ko­men­da­vau mo­te­rims, ku­rių menst­rua­ci­niai cik­lai yra neįp­ras­tai il­gi ar­ba trum­pi, ei­ti į vy­rų dra­bu­ži­nę ir įkvėp­ti jos kva­po“.

Pa­sak moks­li­nin­ko, jau po tri­jų mė­ne­sių sta­tis­ti­nis cik­las sta­bi­li­za­vo­si (29,5 die­nos). Mat vy­rų pa­žas­tų liau­kos iš­ski­ria ma­žiau­siai vie­ną fe­ro­mo­ną, vei­kian­tį mo­ters rep­ro­duk­ci­nę svei­ka­tą.

Net­ru­kus moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad mo­te­riš­ki fe­ro­mo­nai dar aki­vaiz­džiau vei­kia vy­rų el­ge­sį. Bu­vo pa­da­ry­ta prie­lai­da, kad va­di­na­mie­ji flui­dai yra bio­che­mi­nės pri­gim­ties.

Pa­si­ro­do, mo­te­ris, apim­ta stip­rių emo­ci­jų, va­di­na­mų mei­le, siun­čia ne­pap­ras­tai ga­lin­gus che­mi­nius sig­na­lus pa­tin­kan­čiam vy­rui ir kar­tu slo­pi­na ki­tų kon­ku­ruo­jan­čių mo­te­rų po­trau­kį.

„Žmo­gaus fe­ro­mo­nai trau­kia ly­ti­nius par­tne­rius ly­giai taip pat, kaip tai vyks­ta gy­vū­ni­jos pa­sau­ly­je, – įsi­ti­ki­nęs dr.V.Kat­le­ris. – Tie che­mi­niai sig­na­lai yra la­bai veiks­min­gi ly­čių tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se. Kar­tu nau­ji ty­ri­mai ro­do, kad mo­te­rys taip pat nu­ken­čia nuo ki­tų, jų at­žvil­giu nei­gia­mai nu­si­tei­ku­sių vy­rų ir mo­te­rų fe­ro­mo­nų“.

Be to, dėl fe­ro­mo­nų ga­li­ma in­tui­ty­viai net įsi­vaiz­duo­ti, kaip at­ro­do par­tne­ris. Ma­no­ma, kad ir šios pub­li­ka­ci­jos pa­ska­ti­no re­ži­sie­rių Mar­ti­ną Bres­tą (Mar­tin Brest) 1992 metais su­kur­ti fil­mą „Mo­ters kva­pas“.

Kve­pa­lai su fe­ro­mo­nais

Fe­ro­mo­nus iden­ti­fi­kuo­ja no­sy­je esan­tis vo­me­ro­na­za­li­nis or­ga­nas, kai ka­da va­di­na­mas Ja­kob­so­no or­ga­nu. Pas­kui gau­tą­jį che­mi­nį sig­na­lą ap­do­ro­ja sme­ge­nys, ku­rios ir le­mia žmo­gaus reak­ci­ją.

Taip ar­ba pa­na­šiai pra­de­da­mi straips­niai, skir­ti šių me­džia­gų nau­do­ji­mo par­fu­me­ri­jo­je te­mai. „Nu­si­pir­kus kve­pa­lus su fe­ro­mo­nais, ga­li­ma per ke­le­tą va­lan­dų pa­keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą“, „Kar­tą iš­kvėpi­nau jais rie­šus ir iš­kart pa­ju­tau di­džiu­lį vy­rų su­si­do­mė­ji­mą“.

Tik­ro­vė­je va­di­na­muo­siuo­se sek­sua­liuo­se kve­pa­luo­se žmo­gaus fe­ro­mo­nų nė­ra, už­tat gau­su and­ros­te­no­no, gau­na­mo iš kiau­lės liau­kų.

Ma­ža to, ty­ri­mai ro­do, kad par­tne­ris žmo­gaus fe­ro­mo­nus pa­jun­ta iš ne di­des­nio kaip vie­nas met­ras at­stu­mo, o „gy­ve­na“ jie apie 5 va­lan­das, re­tais at­ve­jais – pa­rą.

Bū­tent to­dėl pro­fe­sio­na­lūs bio­lo­gai ga­na skep­tiš­kai ver­ti­na to­kią par­fu­me­ri­ją, už­tat ko­vai su ken­kė­jais že­mės ūky­je sėk­min­gai nau­do­ja vabz­džių bio­lo­gi­nius ly­ti­nius žy­me­nis – jau vien to­dėl, kad jų for­mu­lės yra daug pa­pras­tes­nės.

Pa­reng­ta pa­gal dien­raš­tį „Va­ka­ro ži­nios“

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.