Lietuva – ne taip ir toli nuo Honkongo

Lietuva – ne taip ir toli nuo Honkongo

08. 10 Kel­mė

Lie­tu­va – ne taip ir to­li nuo Hon­kon­go

Way­ne Chong sa­va­no­riau­ti į Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką šį rugp­jū­tį at­vy­ko iš to­li­mo­jo Hon­kon­go. Ne vie­ną pa­sau­lio ša­lį ap­lan­kęs vai­ki­nas at­stu­mų ne­su­reikš­mi­na – jam Lie­tu­va ne taip ir to­li nuo jo gim­ti­nės, nors mū­sų ša­lį ir Hon­kon­gą ski­ria apie 7 tūks­tan­čiai ki­lo­met­rų.

Sve­čias la­biau­siai do­mi­si ar­chi­tek­tū­ra, gam­ta. Sa­va­no­rys­tė hon­kon­gie­čiui su­tei­kia ga­li­my­bių tą pa­da­ry­ti gy­vai, ne iš kny­gų ar in­ter­ne­to.

Da­lia KAR­PA­VI­ČIE­NĖ

daliak@skrastas.lt

Vie­nin­te­lis sa­va­no­ris iš Azi­jos

Tarp bū­re­lio sa­va­no­rių, dvi sa­vai­tes sto­vyk­la­vu­sių ir dir­bu­sių nau­din­gus dar­bus Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke, bu­vo ir iš Hon­kon­go at­vy­kęs Way­ne Chong.

Vie­nin­te­lis Azi­jos at­sto­vas sa­kė, jog jam ne­bu­vo sun­ku pri­tap­ti prie eu­ro­pie­čių – sa­va­no­rių iš Če­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Len­ki­jos, Ita­li­jos. Prieš tai hon­kon­gie­tis di­de­lė­se Eu­ro­pos ša­ly­se jau bu­vo lan­kę­sis du kar­tus, šį­syk nu­spren­dė at­vyk­ti su­si­pa­žin­ti su ne­di­de­le ša­li­mi. Ra­dęs tink­la­py­je kvie­ti­mą sto­vyk­lau­ti ir sa­va­no­riau­ti Lie­tu­vo­je, ne­dve­jo­jo.

Way­ne Chong Lie­tu­vo­je tvir­ti­no, jog Lie­tu­vo­je jau­tė­si ge­rai ir pa­to­giai. Vai­ki­nas džiau­gė­si, jog ne­ki­lo pro­ble­mų su­si­kal­bė­ti su lie­tu­viais ang­liš­kai, žmo­nės – drau­giš­ki, pa­slau­gūs, at­si­pa­lai­da­vę ir, kaip jam pa­si­ro­dė, be­si­mė­gau­jan­tys gy­ve­ni­mu. Sve­čias su ki­tais sa­va­no­riais vie­ną va­ka­rą lei­do prie eže­ro Ty­tu­vė­nuo­se. Daug žmo­nių po dar­bų prie van­dens pa­pras­čiau­siai il­sė­jo­si, sė­dė­jo ant suo­le­lių, bend­ra­vo, ša­lia žai­dė vai­kai.

Hon­kon­gie­čiui la­bai pa­ti­ko se­nų­jų ama­tų, ar­chaji­nės mu­zi­kos ir ka­ry­bos fes­ti­va­lis ant Apuo­lės pi­lia­kal­nio Skuo­do ra­jo­ne. Jau­tė­si ta­ry­tum nu­blokš­tas at­gal ma­žiau­siai šimt­me­tį tarp neįp­ras­tų gar­sų ir vaiz­dų: gink­lų, dra­bu­žių, šo­kių.

Way­ne Chong nie­kaip ne­ga­lė­jo ras­ti tin­ka­miau­sio Lie­tu­vos api­bū­di­ni­mo, kol ga­liau­siai nu­spren­dė, jog Lie­tu­vą ver­čiau­sia va­din­ti per daug ne­su­mo­der­nė­ju­sia, tu­rin­čia se­no­vi­nės dva­sios ša­li­mi.

Ža­lia ša­lis

Way­ne Chong pa­sa­ko­jo, jog Hon­kon­gas yra di­des­nis už Lie­tu­vą tiek pa­gal plo­tą, tiek ir pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos spe­cia­lų­jį ad­mi­nist­ra­ci­jos te­ri­to­ri­jos sta­tu­są tu­rin­tis Hon­kon­gas (Sian­dang­das) ki­nų kal­ba reiš­kia „kvap­nų­jį uos­tą“. 1102 kvad­ra­ti­nių met­rų re­gio­ne gy­ve­na apie 7 mi­lijo­nai žmo­nių. To­dėl ne­nuos­ta­bu, pa­sak sa­va­no­rio, kad jo ša­lis kur kas triukš­min­ges­nė už Lie­tu­vą, vie­nu­mo­je pa­bū­ti ne­la­bai pa­vyks­ta. Kaž­kas ir kaž­kur nuo­lat vyks­ta, sku­ba, apie sa­ve pri­me­na įvai­riais gar­sais, švie­so­mis. Hon­kon­gui ne­trūks­ta šiuo­lai­kiš­ku­mo.

Hon­kon­go re­gio­nas su­si­de­da iš Hon­kon­go sa­los, Kau­nu­no ir nau­jų­jų te­ri­to­ri­jų su ap­lin­kui esan­čio­mis dau­giau kaip 230 sa­le­lių.

Spe­cia­lų­jį Ki­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos sta­tu­są dar tu­ri Ma­kao re­gio­nas su to pa­ties pa­va­di­nimo pus­sia­sa­liu, Tai­pos ir Ko­loa­nės sa­lo­mis. Ta­čiau šis re­gio­nas, pa­ly­gi­nus su Hon­kon­gu, vi­sai ma­žas, uži­ma vos 28 kvad­ra­ti­nius ki­lo­met­rus. Tie­sa, Ma­kao la­bai gau­siai ap­gy­ven­din­tas. Re­gio­ne gy­ve­na apie 600 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų – be­veik 18,5 tūks­tan­čio žmo­nių vie­na­me ki­lo­met­re. Pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių Ma­kao tarp ad­mi­nist­ra­ci­nių te­ri­to­ri­jų pir­mau­ja pa­sau­ly­je.

Hon­kon­gie­tis pa­sa­ko­jo, jog 40 pro­cen­tų jo ša­lies te­ri­to­ri­jos va­di­na­ma par­ku, 70 pro­cen­tų jo ša­lies yra ža­lia. Van­dens tel­ki­niai su­da­ro apie 4,6 pro­cen­to. Ta­čiau Hon­kon­ge yra oro už­terš­tu­mo pro­ble­ma, nors sau­gu ger­ti van­de­nį tie­siai iš čiau­po.

Hon­kon­gas ga­rsė­ja dan­go­rai­žiais. Ket­vir­tas pa­sau­ly­je – 484 met­rų aukš­čio 108 aukš­tų Hon­kon­go tarp­tau­ti­nis pre­ky­bos cent­ras, de­šim­ta­sis – Two tarp­tau­ti­nio fi­nan­sų cent­ro dan­go­rai­žis, iš­ki­lęs 415 met­rų (88 aukš­tai). Hon­kon­ge vy­rau­ja ki­nų vir­tu­vė, vei­kia net ke­tu­ri iš 100 ge­riau­sių pa­sau­lio res­to­ra­nų. Hon­kon­gie­čiai mėgs­ta ger­ti ar­ba­tą su pie­nu. Pa­sak Way­ne Chong, jo ša­ly­je žmo­nės ver­da daug įvai­riau­sių sriu­bų. Jam pa­čiam pa­tin­ka žu­vie­nė su dar­žo­vė­mis.

Hon­kon­ge ne­to­le­ruo­ja­ma ko­rup­ci­ja, pa­lan­ki mo­kes­čių sis­te­ma, to­dėl ge­ros są­ly­gos kur­ti ir plė­to­ti vers­lą. Re­gio­ne yra vie­nas svar­biau­sių ci­vi­li­nės avia­ci­jos cent­rų, be­ne šiuo­lai­kiš­kiau­sias pa­sau­ly­je oro uos­tas, iš­vys­ty­ti ke­liai, vie­šo­jo trans­por­to sis­te­ma.

Way­ne Chong bai­gė fi­nan­sų moks­lus. Hon­kon­ge vei­kia aš­tuo­ni uni­ver­si­te­tai, ir vi­si ge­rai ver­ti­na­mi ne tik Ki­ni­jo­je, bet ir vi­so­je Azi­jo­je.

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je hon­kon­gie­tis grįš į na­mus, nes tu­ri pra­dė­ti dirb­ti. Po stu­di­jų lais­vą lai­ką Way­ne Chong sky­rė ke­lio­nėms ir sa­va­no­rys­tei. Hon­kon­gie­čio marš­ru­tas pra­si­dė­jo Ki­ni­jo­je, tę­sė­si per Mon­go­li­ją, Ru­si­ją, Lat­vi­ją iki Lie­tu­vos.

Au­to­rės nuo­tr.

SA­VA­NO­RIS: Way­ne Chong iš Hon­kon­go Lie­tu­vo­je vie­šė­jo ir sa­va­no­ria­vo pir­mą kar­tą, nors šiaip vai­ki­nas iš to­li­mo­sios Azi­jos yra ap­ke­lia­vęs ne­ma­žai pa­sau­lio ša­lių.