Merginą iš miestelio išgarsino vienaakiai portretai

Merginą iš miestelio išgarsino vienaakiai portretai

Mer­gi­ną iš mies­te­lio iš­gar­si­no vie­naa­kiai po­rtre­tai

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei Luk­re­ci­jai Lu­ko­šiū­tei at­vė­rė pa­sau­lį. Jau­na me­ni­nin­kė žai­biš­kai iš­gar­sė­jo, kuo­met su be­veik 32 mln. se­kė­jų „Fa­ce­book“ ir 1,1 mln. se­kė­jų „Ins­tag­ram“ jos pieš­tu sa­vo po­rtre­tu pa­si­da­li­jo Ho­li­vu­do fil­mo „Sau­lė­ly­dis“ ak­to­rius Tay­lo­ras Laut­ne­ris.

Si­mo­na SI­MO­NA­VI­ČĖ

simona@skrastas.lt

Ga­li bū­ti, jog Ka­mi­lė, su ku­ria siurb­čio­ja­me lat­te ka­vą Šiau­lių bul­va­re – bū­si­ma gar­si di­zai­ne­rė. Po de­šim­ties me­tų ji siurb­čios ka­vą sa­vo ma­dos na­muo­se Niu­jor­ke, Pa­ry­žiu­je ar Mi­la­ne – šiuo­se sti­lei­vų, ma­dos, me­no, ju­de­sio pri­pil­dy­tuo­se mies­tuo­se ji sva­jo­ja gy­ven­ti ir dirb­ti.

Pra­džia jau yra. Nors me­ni­nin­kė pa­ti dar ne­su­kū­rė dra­bu­žių ko­lek­ci­jos, jos kū­ri­niai pa­si­ro­dė Sin­ga­pū­re vy­ku­sio­je ma­dos sa­vai­tė­je. Tuo­met 16-me­tės mer­gi­nos pie­ši­nius so­cia­li­nia­me tink­le „Ins­tag­ram“ pa­ste­bė­jo di­zai­ne­ris iš Niu­jor­ko Ky­le'as Brin­ce­fiel­das, įkū­ręs pre­kės ženk­lą „STUD­muf­fin NYC“. Jis pa­ra­šė ko­men­ta­rą ir pa­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti.

„Aiš­ku, iš­kart su­ti­kau“, – šyp­te­li mer­gi­na.

Pa­si­ta­ru­si su di­zai­ne­riu ji ga­vo kū­ry­bi­nę lais­vę, sa­vo ma­nie­ra per­pie­šė ži­no­mų kū­ri­nių „Mo­na Li­sa“ ir „Ame­ri­can Got­hic“ ver­si­jas. Šiuos pie­ši­nius di­zai­ne­ris pa­nau­do­jo, kur­da­mas nau­jau­sią ko­lek­ci­ją, pri­sta­ty­tą Sin­ga­pū­re.

Ekst­ra­va­gan­tiš­kai di­zai­ne­rio K. Brin­ce­fiel­do rū­bais ren­gia­si dai­ni­nin­kės Nic­ki Mi­naj, Ali­cia Keys, Mi­ley Cy­rus ar Mis­sy El­liott, o dra­bu­žius ga­li­ma pa­ma­ty­ti ant to­kių gar­sių ma­dos žur­na­lų, kaip „Vo­gue“, vir­še­lio. Bend­ra­dar­bia­vi­mas su di­zai­ne­riu iš­gar­si­no jau­ną me­ni­nin­kę.

In­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je K. Lu­ko­šiū­tė ge­riau ži­no­ma KLLarts sla­py­var­džiu. Po juo sle­pia­si var­do ir pa­var­dės rai­dės.

„Va­lio ta­len­tin­ga­jai KLLarts už šį dar­bą. Su­perkie­tai! Ačiū“, – su sa­vo ge­bė­jais so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­da­li­nęs lie­tu­vės pie­ši­niu lie­pos pra­džio­je pa­ra­šė ži­no­mas ame­ri­kie­čių ak­to­rius, mer­gi­nų nu­my­lė­ti­nis T. Laut­ne­ris, fil­me „Sau­lė­ly­dis“ vai­di­nęs vil­ko­la­kį.

Dai­li­nin­kės dar­bą Ho­li­vu­do žvaigž­dė pa­ste­bė­jo „Ins­tag­ram“ – ja­me pie­ši­nį pa­mė­go dau­giau kaip 53 tūkst., o feis­bu­ke myg­tu­ką „pa­tin­ka“ pa­spau­dė dau­giau kaip 31 tūkst. žmo­nių.

„Ne­su šio ak­to­riaus ar fil­mo ger­bė­ja, min­tis jį nu­pieš­ti ki­lo at­si­tik­ti­nai. Tie­siog žiū­ri­nė­jau vie­no ma­dos fo­tog­ra­fo dar­bus ir ra­dau ak­to­riaus nuo­trau­ką. Ko­dėl ne­nu­pie­šus?“ – pa­sa­ko­ja Ka­mi­lė.

Jau ki­tą die­ną po pie­ši­nio pa­vie­ši­ni­mo ji bu­vo pa­ste­bė­ta.

Po ak­to­riaus pa­gy­rų su­si­do­mė­ji­mas K. Lu­ko­šiū­tės dar­bais šo­vė į vir­šų. Lie­tu­vai­te su­si­do­mė­jo ži­niask­lai­da, per dvi die­nas da­vė ke­tu­ris in­ter­viu, pa­kvie­tė į po­pu­lia­rią ra­di­jo po­kal­bių lai­dą. Da­bar jau­na kū­rė­ja tu­ri gau­sy­bę pri­va­čių už­sa­ky­mų, kas­dien pie­šia žmo­nių po­rtre­tus, fil­mų per­so­na­žus.

Pieš­ti Ka­mi­lė pra­dė­jo maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus, pa­ma­čiu­si se­sers nu­pieš­tą Egip­to ka­ra­lie­nę Kleo­pat­rą. Veik­la įtrau­kė ir ne­be­pa­lei­do. Daž­niau­siai lie­ja ak­va­re­le ar­ba ku­ria skait­me­ni­nius pie­ši­nius „Pho­tos­hop“ pro­gra­ma.

Port­re­tai vie­na aki­mi – iš­skir­ti­nis me­ni­nin­kės bruo­žas. Kai­rė akis – nu­bė­gu­si da­žų dė­mė, krau­jo imi­ta­ci­ja, taš­ke­liai. Ma­kab­riš­ki, bai­so­ki, šiek tiek iš­šau­kian­tys. To­kius dar­bus ji mėgs­ta.

„Man tie­siog ne­pa­tin­ka pieš­ti kai­rės akies. Anks­čiau mo­kyk­lo­je, kai ne­bū­da­vo ką veik­ti, są­siu­vi­nio pa­raš­tė­se pieš­da­vau tik pu­sę vei­do. Pas­te­bė­jau, kad man vi­sai pa­tin­ka pieš­ti be vie­nos akies, įdo­miai at­ro­do“, – paaiš­ki­na.

Į pa­gy­ri­mus ar kri­ti­ką Ka­mi­lė per daug ne­rea­guo­ja – pie­šia, ta­po. Ne­sus­tos, nes tai la­bai pa­tin­ka.

Pa­si­ro­džius pir­mie­siems straips­niams in­ter­ne­to po­rta­luo­se iš smal­su­mo nu­ta­rė pa­skai­ty­ti ano­ni­mi­nius ko­men­ta­rus. Po rep­li­kų, kad pie­ši­niai ter­lio­nės, ji vi­sam lai­kui me­tė lai­ką švais­tan­tį ko­men­ta­rų skai­ty­mą.

Sa­va­moks­lė me­ni­nin­kė ne­lan­kė jo­kios me­no mo­kyk­los, svars­to, jog be­si­mo­kant vie­no­dų da­ly­kų pa­gal tai­syk­les ga­li sa­vęs ne­be­ras­ti, pra­ras­ti in­di­vi­dua­lu­mą, vaiz­duo­tę.

Mer­gi­na me­tė dai­lės pa­mo­kas, nes dėl ori­gi­na­laus po­žiū­rio nuo­lat ne­su­tap­da­vo jos ir mo­ky­to­jos nuo­mo­nės. Mo­ky­to­jai da­vus ko­kią nors už­duo­tį, Ka­mi­lė pa­da­ry­da­vo sa­vaip.

Rei­kė­jo nu­pieš­ti baž­ny­čią, o mer­gi­na nu­ta­pė baž­ny­čią ir ko­ją, aukš­ta­kul­niu nu­spi­rian­čią kry­žių.

„Jei ne so­cia­li­niai tink­lai, tik­riau­siai taip ir sė­dė­čiau pieš­da­ma vie­na pa­ti kam­ba­ry“, – po­kal­bį bai­gė mer­gi­na iš ma­žo mies­te­lio.

Min­dau­go ŠER­NOS nuo­tr.

TINK­LAS: Ka­mi­lė Lu­ko­šiū­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog iš­gar­sė­jo ir jos me­no ger­bė­jų dė­me­sio su­lau­kė dėl so­cia­li­nių tink­lų – jie pa­dė­jo pa­siek­ti di­džiu­lę au­di­to­ri­ją per trum­pą lai­ką.

KLLart iliustr.

AK­TO­RIUS: Nu­pie­šu­si ži­no­mą Ho­li­vu­do fil­mo žvaigž­dę ak­to­rių Tay­lo­rą Laut­ne­rį ir su­lau­ku­si jo komp­li­men­tų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se dai­li­nin­kė Ka­mi­lė Lu­ko­šiū­tė iš­gar­sė­jo ko­ne per vie­ną die­ną.

 

AKIS: Žmo­nių po­rtre­tai be kai­rio­sios akies – dai­li­nin­kės Ka­mi­lės Lu­ko­šiū­tės iš­skir­ti­nu­mas.

As­me­ni­nės nuo­tr.

 

MA­DA: „Ins­tag­ram“ tink­le at­ra­dęs ta­len­tin­gą me­ni­nin­kę Ka­mi­lę Lu­ko­šiū­tę di­zai­ne­ris iš Niu­jor­ko Ky­le'as Brin­ce­fiel­das pa­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti, mer­gi­nos pie­ši­niai ant dra­bu­žių bu­vo de­monst­ruo­ja­mi Sin­ga­pū­re vy­ku­sio­je ma­dos sa­vai­tė­je.