Respublikiniame projekte – vienintelė rajono mokykla

„Sidabrės“ nuotr.
Ak­ty­vu­mo ren­gi­ny­je „Šok per šok­dy­nę ir pa­siek mo­kyk­los re­kor­dą“ Lau­ry­nas Žie­das pa­sie­kė ge­riau­sią re­zul­ta­tą, jo ran­ko­se - iš­ko­vo­ta tau­rė
Bai­gė­si rug­sė­jį pra­si­dė­jęs, tre­čius me­tus iš ei­lės Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro or­ga­ni­zuo­tas pro­jek­tas „Iš­ju­dink ki­tus“. Šie­met prie jo pri­si­jun­gė sep­ty­nios Lie­tu­vos mo­kyk­los, tarp jų vie­nin­te­lė iš mū­sų ra­jo­no – Gas­čiū­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la.
„Sidabrės“ nuotr.
Šo­ki­nė­ja tre­čio­ko Do­vo Haus­ma­no ma­ma

Mo­kyk­los so­cia­li­nės pe­da­go­gės Re­na­tos Ai­du­kės su­bur­ta pen­kio­li­kos 7-10 kla­sių mo­ki­nių ko­man­da įsi­trau­kė į pro­jek­tą. Pir­mų­jų tri­jų ko­man­dos su­si­ti­ki­mų me­tu bu­vo ap­tar­tos pro­jek­to veik­los. Vie­na iš jų – pri­sta­ty­ti spor­ti­nę per­ga­lę mo­kyk­los bend­ruo­me­nei. Nusp­ręs­ta pri­min­ti is­to­ri­nę Lie­tu­vos krep­ši­nio per­ga­lę prieš JAV krep­ši­nio rink­ti­nę 2004 me­tų Atė­nų olim­pi­nių žai­dy­nių me­tu. Ak­ty­vi ir sa­va­ran­kiš­ka ko­man­da pa­ren­gė sten­dą, ku­ria­me su­rink­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja apie šią įsi­min­ti­ną ir svar­bią Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms per­ga­lę.

Su­reng­ta ir vik­to­ri­na 1-10 kla­sių mo­ki­niams apie Lie­tu­vos spor­tą. Da­ly­viai sma­giai at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus, dis­ku­ta­vo, kiek­vie­nas pa­pil­dė ži­nių ba­ga­žą. Vi­si džiau­gė­si pri­zais ir siurp­ri­zais.

Ak­ty­vu­mo ren­gi­ny­je „Šok per šok­dy­nę ir pa­siek mo­kyk­los re­kor­dą“ da­ly­va­vo vi­sa mo­kyk­los bend­ruo­me­nė. Ir iki­mo­kyk­li­nu­kai, ir mo­ki­niai, ir mo­ky­to­jai, ir mo­ki­nių ma­mos šo­ki­nė­jo per šok­dy­nę ir sie­kė mo­kyk­los re­kor­do, ku­rį ki­tais me­tais bus ban­do­ma pa­ge­rin­ti. Po tris kiek­vie­nos gru­pės ar kla­sės at­sto­vus, dau­giau­siai kar­tų per­šo­ku­sius per šok­dy­nę, mo­kyk­los di­rek­to­rė As­ta Ži­lins­kie­nė ap­do­va­no­jo me­da­liais, o vi­siems ki­tiems įteik­tos do­va­nė­lės. Iš vi­so per­šok­ti 4456 šuo­liu­kai. Dau­giau­sia, 85 šuo­liu­kus, per 30 s per­šo­ko de­šim­to­kas Lau­ry­nas Žie­das. Jam įteik­ta tau­rė.

Įvyk­džiu­si vi­sas nu­ma­ty­tas už­duo­tis, ko­man­da ir mo­kyk­los so­cia­li­nė pe­da­go­gė R. Ai­du­kė bei tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja R. Dil­kie­nė vy­ko į pro­jek­to „Iš­ju­dink ki­tus“ fi­na­li­nį ren­gi­nį Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­re Vil­niu­je. Čia vi­si da­ly­va­vo ma­si­nė­je mankš­to­je, vė­liau orien­ta­vi­mo­si po di­džiu­lį pa­sta­tą (5 aukš­tų) var­žy­bo­se, žai­dė me­ga twis­te­rį, da­ly­va­vo gu­my­tės šo­ki­nė­ji­mo flesh­mo­be.

Ren­gi­nio me­tu vy­ko su­si­ti­ki­mai su svei­kos mi­ty­bos spe­cia­lis­te, mi­ty­bos kon­sul­tan­te ir tre­ne­re Il­ka Adams, Lie­tu­vos ka­ra­tė čem­pio­nu ir Eu­ro­pos ka­ra­tė pri­zi­nin­ku Va­dim Aki­mov, pa­sau­lio plau­ki­mo su pe­le­kais tau­rės pri­zi­nin­ku, Lie­tu­vos čem­pio­nu ir re­kor­di­nin­ku, taip pat sėk­min­giau­sių plau­ki­mo su pe­le­kais spor­ti­nin­kų tre­ne­riu Ai­va­ru Šal­kaus­ku, Lie­tu­vos brei­ko le­gen­da, šo­kė­ju, te­le­vi­zi­jos lai­dos „Šo­kio re­vo­liu­ci­ja“ fi­na­li­nin­ku Vik­to­ru Zu­je­vu, ku­rių me­tu dis­ku­tuo­ta ne tik apie kar­je­rą, bet ir svei­ką gy­ven­se­ną.

Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los so­cia­li­nė pe­da­go­gė Re­na­ta Ai­du­kė ir PU pe­da­go­gė, bib­lio­te­ki­nin­kė Al­do­na Ma­me­niš­kie­nė ti­ki­si, kad ki­tais me­tais pro­jek­tas tę­sis ir bus ga­li­ma dar dau­giau mo­kyk­los bend­ruo­me­nės na­rių įtrauk­ti į veik­las ir ge­ro­mis emo­ci­jo­mis da­lin­tis su ap­lin­ki­niais.