Respublikiniame projekte – vienintelė rajono mokykla

„Sidabrės“ nuotr.
Ak­ty­vu­mo ren­gi­ny­je „Šok per šok­dy­nę ir pa­siek mo­kyk­los re­kor­dą“ Lau­ry­nas Žie­das pa­sie­kė ge­riau­sią re­zul­ta­tą, jo ran­ko­se - iš­ko­vo­ta tau­rė
Bai­gė­si rug­sė­jį pra­si­dė­jęs, tre­čius me­tus iš ei­lės Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro or­ga­ni­zuo­tas pro­jek­tas „Iš­ju­dink ki­tus“. Šie­met prie jo pri­si­jun­gė sep­ty­nios Lie­tu­vos mo­kyk­los, tarp jų vie­nin­te­lė iš mū­sų ra­jo­no – Gas­čiū­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la.
„Sidabrės“ nuotr.
Šo­ki­nė­ja tre­čio­ko Do­vo Haus­ma­no ma­ma

Mo­kyk­los so­cia­li­nės pe­da­go­gės Re­na­tos Ai­du­kės su­bur­ta pen­kio­li­kos 7-10 kla­sių mo­ki­nių ko­man­da įsi­trau­kė į pro­jek­tą. Pir­mų­jų tri­jų ko­man­dos su­si­ti­ki­mų me­tu bu­vo ap­tar­tos pro­jek­to veik­los. Vie­na iš jų – pri­sta­ty­ti spor­ti­nę per­ga­lę mo­kyk­los bend­ruo­me­nei. Nusp­ręs­ta pri­min­ti is­to­ri­nę Lie­tu­vos krep­ši­nio per­ga­lę prieš JAV krep­ši­nio rink­ti­nę 2004 me­tų Atė­nų olim­pi­nių žai­dy­nių me­tu. Ak­ty­vi ir sa­va­ran­kiš­ka ko­man­da pa­ren­gė sten­dą, ku­ria­me su­rink­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja apie šią įsi­min­ti­ną ir svar­bią Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms per­ga­lę.

Su­reng­ta ir vik­to­ri­na 1-10 kla­sių mo­ki­niams apie Lie­tu­vos spor­tą. Da­ly­viai sma­giai at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus, dis­ku­ta­vo, kiek­vie­nas pa­pil­dė ži­nių ba­ga­žą. Vi­si džiau­gė­si pri­zais ir siurp­ri­zais.

Ak­ty­vu­mo ren­gi­ny­je „Šok per šok­dy­nę ir pa­siek mo­kyk­los re­kor­dą“ da­ly­va­vo vi­sa mo­kyk­los bend­ruo­me­nė. Ir iki­mo­kyk­li­nu­kai, ir mo­ki­niai, ir mo­ky­to­jai, ir mo­ki­nių ma­mos šo­ki­nė­jo per šok­dy­nę ir sie­kė mo­kyk­los re­kor­do, ku­rį ki­tais me­tais bus ban­do­ma pa­ge­rin­ti. Po tris kiek­vie­nos gru­pės ar kla­sės at­sto­vus, dau­giau­siai kar­tų per­šo­ku­sius per šok­dy­nę, mo­kyk­los di­rek­to­rė As­ta Ži­lins­kie­nė ap­do­va­no­jo me­da­liais, o vi­siems ki­tiems įteik­tos do­va­nė­lės. Iš vi­so per­šok­ti 4456 šuo­liu­kai. Dau­giau­sia, 85 šuo­liu­kus, per 30 s per­šo­ko de­šim­to­kas Lau­ry­nas Žie­das. Jam įteik­ta tau­rė.

Įvyk­džiu­si vi­sas nu­ma­ty­tas už­duo­tis, ko­man­da ir mo­kyk­los so­cia­li­nė pe­da­go­gė R. Ai­du­kė bei tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja R. Dil­kie­nė vy­ko į pro­jek­to „Iš­ju­dink ki­tus“ fi­na­li­nį ren­gi­nį Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­re Vil­niu­je. Čia vi­si da­ly­va­vo ma­si­nė­je mankš­to­je, vė­liau orien­ta­vi­mo­si po di­džiu­lį pa­sta­tą (5 aukš­tų) var­žy­bo­se, žai­dė me­ga twis­te­rį, da­ly­va­vo gu­my­tės šo­ki­nė­ji­mo flesh­mo­be.

Ren­gi­nio me­tu vy­ko su­si­ti­ki­mai su svei­kos mi­ty­bos spe­cia­lis­te, mi­ty­bos kon­sul­tan­te ir tre­ne­re Il­ka Adams, Lie­tu­vos ka­ra­tė čem­pio­nu ir Eu­ro­pos ka­ra­tė pri­zi­nin­ku Va­dim Aki­mov, pa­sau­lio plau­ki­mo su pe­le­kais tau­rės pri­zi­nin­ku, Lie­tu­vos čem­pio­nu ir re­kor­di­nin­ku, taip pat sėk­min­giau­sių plau­ki­mo su pe­le­kais spor­ti­nin­kų tre­ne­riu Ai­va­ru Šal­kaus­ku, Lie­tu­vos brei­ko le­gen­da, šo­kė­ju, te­le­vi­zi­jos lai­dos „Šo­kio re­vo­liu­ci­ja“ fi­na­li­nin­ku Vik­to­ru Zu­je­vu, ku­rių me­tu dis­ku­tuo­ta ne tik apie kar­je­rą, bet ir svei­ką gy­ven­se­ną.

Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los so­cia­li­nė pe­da­go­gė Re­na­ta Ai­du­kė ir PU pe­da­go­gė, bib­lio­te­ki­nin­kė Al­do­na Ma­me­niš­kie­nė ti­ki­si, kad ki­tais me­tais pro­jek­tas tę­sis ir bus ga­li­ma dar dau­giau mo­kyk­los bend­ruo­me­nės na­rių įtrauk­ti į veik­las ir ge­ro­mis emo­ci­jo­mis da­lin­tis su ap­lin­ki­niais.

Komentarai

ILK    Sek, 2020-02-23 / 13:04
Sveikinu šokinėjančius per virvutę.Mes,pokario vaikai,per įvairiausias virves ir virvagalius ištisai šokinėjom.Per pertraukas,po pamokų...Patys sau nugalėtojus skelbėm,žinojom,su kuo verta susirungti,kas kokias figūras moka,kas mūsų čempionai ir pan.Kiekvienas portfelyje nešiojomės virvutę.O kai kas ir ilgą virvę,-kai keliese vienu metu šokom,o du suko virvę.Figūrų įvairiausių prasimanydavom.Tai buvo Joniškyje.Linkiu atgaivinti šį užmirštą sportą,kad taptumėte miklesni ir sveikesni. Sėkmės jauniems ir seniems- Irena Liucija

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.