Šiaulių patrauklumas slypi pramonės pavelde

Šiaulių patrauklumas slypi pramonės pavelde

Šiau­lių pa­trauk­lu­mas sly­pi pra­mo­nės pa­vel­de

Ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­kė dr. Ma­ri­ja Drė­mai­tė Lie­tu­vos tar­pu­ka­rio pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­rą va­di­na fe­no­me­nu. Is­to­ri­kės nuo­mo­ne, Šiau­liai, kaip pra­mo­nės cent­ras, tu­rė­tų is­to­ri­ją pa­nau­do­ti tu­riz­mo reik­mėms – pra­mo­nės pa­vel­do marš­ru­tams.

Ži­vi­lė KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ

zivile@skrastas.lt

Kny­go­je – ir Šiau­liai

Ket­vir­ta­die­nį is­to­ri­kės, Vil­niaus uni­ver­si­te­to do­cen­tės dr. M. Drė­mai­tės mo­nog­ra­fi­ja „Prog­re­so me­teo­ras: mo­der­ni­za­ci­ja ir pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra Lie­tu­vo­je 1920–1940“ pri­sta­ty­ta Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je Šiau­liuo­se.

Pa­va­di­ni­mą kny­gai au­to­rė sa­kė pa­si­sko­li­nu­si iš tar­pu­ka­rio pub­li­cis­to Jur­gio Dab­ri­los, ku­ris bu­vo pa­si­rin­kęs Prog­re­so me­teo­ro sla­py­var­dį.

Mo­nog­ra­fi­jo­je ne­ma­žai kal­ba­ma ir apie prieš­ka­riu pra­mo­nės cent­ru ta­pu­sį Šiau­lių mies­tą bei jo ar­chi­tek­tū­rą. Da­lį vaiz­di­nės me­džia­gos kny­gai su­tei­kė Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus.

Kny­go­je nag­ri­nė­ja­ma pra­mo­nės pa­sta­tų ar­chi­tek­tū­ra, jų ap­lin­ka, pa­sta­tuo­se dir­bu­si ir juos lan­kiu­si vi­suo­me­nė. Ap­ta­ria­ma ir tai, kaip mo­der­ni­za­ci­jos ir in­dust­ria­li­za­ci­jos reiš­ki­niai kei­tė mies­tus ir kraš­to­vaiz­dį.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius is­to­ri­kas Alf­re­das Bumb­laus­kas kny­gą yra įver­ti­nęs šiais žo­džiais: „Di­des­nės an­ti­ko­mu­nis­ti­nės kny­gos ne­su skai­tęs – jo­je la­bai vaiz­džiai pa­de­monst­ruo­ta, ko ne­te­ko­me po 1940-ųjų.“

Prieš kny­gos pri­sta­ty­mą au­to­rė at­sa­kė į „Šiau­lių kraš­to“ klau­si­mus.

Skli­do į re­gio­nus

– Kas pa­trau­kė do­mė­tis pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra?

– Di­ser­ta­ci­ją ra­šiau prieš 10 me­tų, o pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra do­miuo­si nuo ko­kių 2001 me­tų.

Kai Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vau ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­ją, ma­ne pa­kvie­tė dirb­ti į Kul­tū­ros pa­vel­do cent­rą. Di­rek­to­rius pa­sa­kė, kad tu­ri dvi sri­tis, ku­rio­se rei­kia spe­cia­lis­tų – et­nog­ra­fi­nės ar­chi­tek­tū­ros ir pra­mo­ni­nės.

Pa­gal­vo­jau, kad pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra tu­rė­tų bū­ti kaž­kas la­bai įdo­maus. Pra­dė­jau da­ry­ti ty­ri­mus, be­veik de­šimt­me­tį vy­ko įvai­rūs bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tai su skan­di­na­vais – Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­li­mis, tai la­bai at­vė­rė aki­ra­tį, dau­giau­siai iš jų iš­mo­kau apie pra­mo­nės pa­vel­dą ir pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ros sti­lių.

– Ką va­di­na­te pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ros pro­gre­su tar­pu­ka­riu?

– Prog­re­sas – me­ta­fo­riš­kas pa­va­di­ni­mas. Ty­ri­mo ob­jek­tas – pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra, tuo me­tu lai­ky­ta pro­gre­sy­viau­sia, ten gi­mė vi­sos ino­va­to­riš­kiau­sios ar­chi­tek­tū­ri­nės, in­ži­ne­ri­nės, taip pat ir žmo­nių or­ga­ni­za­vi­mo, val­dy­mo tech­no­lo­gi­jos, na­šu­mo kė­li­mas. Tuo me­tu pra­mo­nė­je gi­mė ir gal­būt kaž­kiek ra­di­ka­lios, funk­cio­na­lios ar­chi­tek­tū­ros idė­jos.

– Kiek to­ly­giai po Lie­tu­vą pli­to pra­mo­nės „pro­gre­sas“?

– Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos in­dust­ria­li­za­ci­jos spe­ci­fi­ka – la­bai re­gio­niš­kas pa­pli­ti­mas. Ži­no­me – vals­ty­bės val­dy­mas bu­vo au­to­ri­ta­riš­kas. Į pra­mo­nę la­bai daug in­ves­ta­vo vals­ty­bė. O kai vals­ty­bė in­ves­ta­vo, tu­rė­jo ga­li­my­bę pla­nuo­ti.

Jei pa­žvelg­tu­me į per­dir­ba­mo­sios že­mės ūkio pra­mo­nės or­ga­ni­za­vi­mą, ma­ty­tu­me, kad jis la­bai re­gio­niš­kas. Jei pro­jek­tuo­ja­ma mė­sos per­dir­ba­mo­ji pra­mo­nė, vi­sa Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja da­li­ja­ma į pen­kis re­gio­nus, kiek­vie­na­me re­gio­ne sta­to­mas mo­der­nus be­ko­no fab­ri­kas.

Jei­gu kal­ba­me apie „Pie­no cent­ro“ pie­ni­nes, ma­to­me ne tik cent­rus, yra ra­jo­nai su sa­vo mo­der­nio­mis pie­ni­nė­mis. Cuk­raus pra­mo­nė­je yra trys re­gio­nai: Ma­ri­jam­po­lė, Kur­šė­nai, Pa­ne­vė­žys. Re­gio­niš­ku­mas lei­do sklis­ti ir mo­der­niai ar­chi­tek­tū­rai.

Šiau­liuo­se – ir fab­ri­kai, ir ele­va­to­rius

– Kiek pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ro­je skir­ta dė­me­sio es­te­ti­niam vaiz­dui?

– Vie­nas iš įdo­mių da­ly­kų – tar­pu­ka­riu pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra tam­pa pir­ma­vaiz­džiu ir ki­tai ar­chi­tek­tū­rai. Tai – tur­būt vie­nin­te­lis eta­pas, kai pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra taip su­kles­ti es­te­ti­niu po­žiū­riu ir yra se­ka­ma, dik­tuo­ja ma­das.

Ži­no­ma, kė­liau klau­si­mą, ar ir Lie­tu­vo­je – taip pat. Vis dėl­to, ne­la­bai. Čia dau­giau vy­ra­vo tra­di­ci­nis gro­žio su­pra­ti­mas.

Bet ma­to­me ki­tą įdo­mų reiš­ki­nį – ar­chi­tek­tai per­tei­kia sa­vo brai­žą pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ro­je. Pa­vyz­džiui, Ka­ro­lis Rei­so­nas, Bro­nius Elz­ber­gas, Vy­tau­tas Lands­ber­gis-Žem­kal­nis – žy­mūs mo­der­nis­tai ar­chi­tek­tai, pro­jek­tuo­ja ir di­džiau­sius vals­ty­bi­nius už­sa­ky­mus, ir pra­mo­nės pa­sta­tus. Tai yra vi­siš­kai ly­gia­ver­tė kū­ry­bos sri­tis.

La­bai at­si­sklei­dė tar­pu­ka­rio mo­der­nis­tas B. Elz­ber­gas, bai­gęs moks­lus Briu­se­ly­je, mo­kę­sis ne tik Bel­gi­jo­je, bet ir Pran­cū­zi­jo­je. Jis ly­giai taip pat pro­jek­ta­vo ir vals­ty­bi­nius gy­ve­na­muo­sius na­mus, ir la­bai daug pie­ni­nių pro­jek­tų, „Lie­tū­kio“ san­dė­lių – sklei­dė sa­vo brai­žą.

– Da­lį tar­pu­ka­rio Šiau­liai bu­vo ant­ras mies­tas Lie­tu­vo­je. Ko­kia Šiau­lių pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra?

– Šiau­liai Lie­tu­vos kon­teks­te at­ro­do la­bai ge­rai. Tu­ri ir „Mais­to“ fab­ri­ką, ir ele­va­to­rių, ir dau­gy­bę ki­tų fab­ri­kų. Kas ki­ta dėl pa­sta­tų iš­li­ki­mo – jį sun­kiai įžvel­gia­me. Bet Šiau­liai – pra­mo­nės cent­ras, ku­ris ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti sa­vo is­to­ri­ją ir tai tu­rė­tų pa­nau­do­ti tu­riz­mo reik­mėms. Bū­tų ga­li­ma kur­ti pra­mo­nės pa­vel­do marš­ru­tus.

– Kau­nas, kaip sos­ti­nė, pir­ma­vo ir pra­mo­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros po­žiū­riu?

– Kau­nas – ir pra­mo­nės, ir ar­chi­tek­tū­ros cent­ras. Re­gio­nuo­se in­ži­nie­riai, ar­chi­tek­tai dir­bo ma­žiau, jie vis­gi kon­cent­ruo­ja­si Kau­ne, kaip ir di­džio­sios bend­ro­vės.

„Mais­tas“, „Pie­no cent­ras“, „Lie­tū­kis“ stei­gia pas sa­ve ar­chi­tek­tų biu­rus ir pro­jek­tuo­ja iš cent­ro, į re­gio­nus siun­čia pro­jek­tus. Čia jau ma­to­me cent­ra­li­za­ci­jos pro­ce­są.

Su­kū­rė per 15 me­tų

– Jums, kaip moks­li­nin­kei, ko­kie at­ra­di­mai bu­vo įdo­miau­si?

– Kai te­ma ma­žai tir­ta, kas ant­rą die­ną – po nu­ste­bi­mą. Pir­ma – kad žy­mūs Lie­tu­vos ar­chi­tek­tai ne­ven­gė ir pro­jek­ta­vo pra­mo­ni­nius pa­sta­tus. Ant­ra – vals­ty­bės suin­te­re­suo­tu­mas ir in­ves­ti­ci­nis mo­der­nus po­žiū­ris.

Per pra­mo­nę at­si­sklei­dė la­bai glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas su Va­ka­rų Eu­ro­pa – ir pa­tys ar­chi­tek­tai va­žiuo­da­vo sem­tis pa­tir­ties į fab­ri­kus, ir pir­ko stan­dar­ti­nius pro­jek­tus. In­ži­nie­rių, spe­cia­lis­tų at­va­žiuo­da­vo į Lie­tu­vą ir iš už­sie­nio.

Fe­no­me­na­lu, kad maž­daug per 15 me­tų Lie­tu­vo­je bu­vo su­kur­ta mo­der­ni pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra. Nors pa­ti pra­mo­nė ne­bu­vo di­de­lė. Ša­lis ma­ža, ag­ra­ri­nė. Bet pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra – kaip fe­no­me­nas.

– Ar daug pa­sta­tų yra iš­lai­kę pir­mi­nę funk­ci­ją? Ar pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra pa­kan­ka­mai sau­go­ma?

– To­kio skai­čia­vi­mo neat­li­kau. Bet – nedaug, nes ypač tam „pa­si­tar­na­vo“ so­vie­ti­nė in­dust­ria­li­za­ci­ja ir mo­der­ni­za­ci­ja. Juk tuo me­tu šie pa­sta­tai ne­lai­ky­ti ar­chi­tek­tū­ra, o tik funk­ci­niu pa­sta­tu.

Dėl sau­go­ji­mo nė­ra taip blo­gai. Sau­go­ma po­ra cuk­raus fab­ri­kų, ke­lios pie­ni­nės. Ga­lė­tų jų bū­ti ir dau­giau. Bet čia yra ir spe­ci­fi­kos, nes pra­mo­nės pa­vel­dą ge­riau sau­go­ti, kai jis ne­be­funk­cio­nuo­ja.

Funk­cio­nuo­jan­tis pa­sta­tas vi­suo­me­nei daž­niau­siai bū­na ne­priei­na­mas – už tvo­ros, sau­go­mas sar­go, vyks­ta ga­my­bi­niai tech­no­lo­gi­niai pro­ce­sai.

La­bai pui­kus spren­di­mas – „Rū­tos“ fab­ri­kas Šiau­liuo­se.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

FE­NO­ME­NAS: Dr. Ma­ri­ja Drė­mai­tė sa­ko, jog fe­no­me­na­lu, kad maž­daug per 15 me­tų Lie­tu­vo­je bu­vo su­kur­ta mo­der­ni pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra.

PRIS­TA­TY­MAS: Vil­niaus uni­ver­si­te­to do­cen­tė, dr. M. Drė­mai­tė pri­sta­tė mo­nog­ra­fi­ją „Prog­re­so me­teo­ras: mo­der­ni­za­ci­ja ir pra­mo­nės ar­chi­tek­tū­ra Lie­tu­vo­je 1920–1940“.

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų nuo­tr.

ELE­VA­TO­RIUS: Šiau­lių ele­va­to­rius bu­vo pa­sta­ty­tas pra­mo­ni­nia­me prie­mies­ty­je Gu­ber­ni­jo­je ir tu­rė­jo ap­tar­nau­ti Lie­tu­vos šiau­ri­nę da­lį. 1925 me­tų va­sa­rį jau bu­vo bai­gi­nė­ja­mas sta­ty­ti. Mau­šos Fli­ge­lio nuo­trau­ka, 1935 m.

PA­TAL­POS: AB „Mais­tas“ Šiau­lių fab­ri­ko vi­du­je. Mau­šos Fli­ge­lio nuo­tr., 1940 m.

VAIZ­DAS: AB „Mais­tas“ Šiau­lių fab­ri­ko vaiz­das. Mau­šos Fli­ge­lio nuo­tr., 1935 m.

DAR­BAI: Ka­na­li­za­ci­jos tie­si­mas Šiau­liuo­se. Ka­zi­mie­ro Skers­to­no nuo­tr., apie1936 m.

FAB­RI­KAS: Sal­dai­nių ir šo­ko­la­do fab­ri­kas „Rū­ta“ Šiau­liuo­se. Mau­šos Fli­ge­lio nuo­tr., 1935.