Visą šeimą pagavo kūrybos versmių verpetai

„Sidabrės“ nuotr.
Vir­gi­ni­ja ir Sau­lius Bė­čiai šią sa­vai­tę Už­ga­vė­nems pa­nau­do­jo Sau­liaus drož­tas kau­kes
Sau­lius Bė­čius užau­go ant tė­čio Ste­po­no, ži­no­mo Ma­žu­čių kai­mo (Pak­ruo­jo r.) apy­lin­kių me­džio meist­ro, skried­rų. Tė­vas dro­žia, skied­ros le­kia, o vai­kas jas ren­ka, ran­ko­se var­to, dė­lio­ja... Ar­ba įstel­bęs ake­les žiū­rės į tė­vo vir­tuo­ziš­kus ju­de­sius, kol tas „taukšt pa­taukšt“ virs­da­vo gra­žiau­sia lop­ši­ne. Vė­liau pa­čiam ėmė knie­tė­ti, ko­kį kal­tą nu­si­tvė­rus, su­meist­rau­ti nors ką pa­na­šaus, ką ma­tė sa­vo gim­to­je ap­lin­ko­je, tė­čio ran­ko­mis su­tver­to­je. Dar vė­liau jau su tė­vu, kaip ly­gia­ver­čiai meist­rai, iki iš­nak­tų dirb­tu­vė­se už­truk­da­vo, kol ma­ma ne­pra­dė­da­vo bar­tis... Da­bar žie­mos se­zo­no me­tu Sau­lius pa­kai­to­mis į ran­kas ima tai me­dį, tai me­ta­lą. Ko ima­si, nie­ko ne­su­ga­di­na.

Obuo­liai nuo obels ne­to­li rie­da. Kū­ry­bin­gų su­tuok­ti­nių sū­nus Do­man­tas, pro­fe­sio­na­lus in­ži­nie­rius, vie­nos sos­ti­nės bend­ro­vės pro­jek­tų va­do­vas, lais­vu lai­ku kal­bi­na pra­ban­gius me­ta­lus. Jo kur­tais aus­ka­rais pa­si­puo­šęs ir šių­me­tės „Eu­ro­vi­zi­jos“ da­ly­vis Gab­rie­lius Va­ge­lis. Be­lie­ka lauk­ti, ka­da į vers­mės gi­lu­mą pa­ners duk­ra Jus­ti­na, ir­gi me­niš­kos sie­los jau­na mo­te­ris, ku­rios pa­veiks­lai iki šiol puo­šia tė­vų na­mus.

Sau­liaus žmo­na Vir­gi­ni­ja nuo vai­kys­tės suau­go su vir­ba­lais, vą­še­liu. O ne taip se­niai, bai­gu­si in­di­vi­dua­laus vers­lu­mo, mi­ni de­ko­ro, ak­se­sua­rų ga­my­bos mo­ky­mo pro­gra­mą, jau iš­ban­dė vel­ti­nį, de­ku­pa­žo tech­ni­ką. Ta­čiau la­biau­siai gun­do ak­se­sua­rai – iš įvai­riau­sių spal­vų ir for­mų ak­me­ni­nių, stik­li­nių, če­kiš­ko bi­se­rio, ke­ra­mi­ki­nių ka­ro­liu­kų, gran­di­nė­lių, odi­nių juos­te­lių Vir­gi­ni­ja vars­to šiuo­lai­kiš­kus ma­din­gus kak­lo pa­puo­ša­lus, pri­si­kar­piu­si odi­nių žied­la­pių iš jų for­muo­ja tie­siog žy­din­čius kol­jė. Bend­ra­dar­bės, pa­ma­tę, ko­kiais sa­vo ran­kų dar­bo kak­lo pa­puo­ša­lais Vir­gi­ni­ja pa­ti puo­šia­si, pa­ra­gi­no išei­ti į vi­suo­me­nę, ne­va­lia, kad toks ta­len­tas pra­žū­tų – taip pir­mą kar­tą sa­vo kū­ry­bos ak­se­sua­rus Vir­gi­ni­ja pri­sta­tė me­tų pa­bai­go­je vy­ku­sio­je ka­lė­di­nė­je mu­gė­je.

Plačiau: "Sidabrė" 2020.02.29