Dainomis pasveikino spalį

Ele­nos KAR­NI­ŠAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Tra­di­ci­nio renginio–koncerto „Dai­nuo­ju dai­ną – ra­mi­nu šir­dį“ da­ly­viai dai­no­mis pa­svei­ki­no spa­lį
Ru­diš­kių se­niū­ni­jos pa­gy­ve­nę žmo­nės tra­di­ci­niu jiems or­ga­ni­zuo­ja­mu renginiu–koncertu „Dai­nuo­ju dai­ną – ra­mi­nu šir­dį“ pa­svei­ki­no įsi­bė­gė­ju­sį spa­lį.

Su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si dai­nų, ku­rias at­li­ko Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos vo­ka­li­nis an­samb­lis „Gai­va“ (va­do­vas Fio­do­ras Bon­do­re­vas), Pik­tui­žių kai­mo bend­ruo­me­nės mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (va­do­vė Sand­ra Gied­rė), Ru­diš­kių an­samb­lis „Šer­mukš­nė­lė“ (va­do­vės Ire­na Ma­žei­kie­nė ir Da­nu­tė Jo­ku­bai­tie­nė). Prie šių ko­lek­ty­vų pri­si­jun­gė ir du due­tai: Sand­ra ir Al­fon­sas Gied­rai iš Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro bei ru­diš­kie­čiai Vik­to­ras Bal­tu­lis ir An­ta­nas Kar­ni­šaus­kas.

Vi­sus žiū­ro­vus ir kon­cer­to at­li­kė­jus pa­svei­ki­no Ru­diš­kių se­niū­nė Jū­ra­tė Čeps­kie­nė, o kul­tū­ros ren­gi­nių re­ži­sie­rė Ele­na Kar­ni­šaus­kie­nė dė­ko­jo pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kei Bi­ru­tei Pet­ren­ko or­ga­ni­zuo­ja­mas nau­jas šven­tes, kar­tu pa­si­džiau­gė ir žmo­nių su ne­ga­lia veik­la. Jie res­pub­li­ki­nė­se spor­ti­nė­se var­žy­bo­se užė­mė tre­čią vie­tą (va­do­vė Ja­ni­na Sau­lie­nė).

Ele­gan­tiš­kiau­sia po­pie­tės da­ma iš­rink­ta Onu­tė Jar­ma­la­vi­čie­nė.

Po kon­cer­to vi­si su­si­rin­ko į šil­tus bend­ruo­me­nės na­mus, kur dar il­gai skam­bė­jo dai­nos ir su­ko­si ra­te­liai.