Darbus palydėjo mėgėjų teatro pasirodymu

Gai­žai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės nuo­tr.
Gai­žai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Lai­ma Pet­kaus­kie­nė (kai­rė­je) dė­ko­ja Kur­tu­vė­nų mė­gė­jų teat­rui už at­vež­tą nuo­tai­kin­gą spek­tak­lį
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Gai­žai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė su­ren­gė tra­di­ci­nę po­pie­tę „Po ru­dens dar­bų“, ku­rio­je pa­si­ro­dė mė­gė­jų teat­ras iš Kur­tu­vė­nų (Šiau­lių ra­jo­nas). Ypač vi­sus nu­ste­bi­no nau­jo­jo kle­bo­no And­riaus Val­čiu­ko pa­si­ro­dy­mas spek­tak­ly­je.
Gai­žai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės nuo­tr.
Kur­tu­vė­niš­kių spek­tak­lį at­vež­ti pa­siū­lė pa­ts ja­me vai­di­nan­tis kle­bo­nas And­rius Val­čiu­kas

Ža­ga­rės ir Žu­kan­čių pa­ra­pi­jų kle­bo­nas And­rius Val­čiu­kas Šiau­lių ra­jo­no Kur­tu­vė­nų mė­gė­jų teat­ro spek­tak­ly­je „Avi­nė­lis ne­kal­ta­sis“ (re­ži­sie­rė Ra­mu­nė Mi­kė­nie­nė) at­li­ko vaid­me­nį. Šia­me ko­lek­ty­ve jis vai­di­no ne vie­ne­rius me­tus, o vos prieš po­rą sa­vai­čių per­kel­tas į nau­ją tar­nys­tės vie­tą sa­vo po­mė­gio ne­pa­mir­šo. Tad su­si­rin­ku­sie­ji žiū­ro­vai, tarp ku­rių bu­vo ir at­vy­ku­sių iš Stun­gių kai­mo, su di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu ste­bė­jo dau­giau kaip va­lan­dą tru­ku­sį pa­sta­ty­mą.

Į ren­gi­nį at­vy­ko ir bu­vęs Ža­ga­rės bei Žu­kan­čių pa­ra­pi­jų kle­bo­nas Ma­rius Dyg­lys. Po­pie­tę ve­dė, ei­les skai­tė Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro Gai­žai­čių sky­riaus me­no va­do­vas Ri­man­tas Mic­ke­vi­čius.

Gai­žai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Lai­ma Pet­kaus­kie­nė „Si­dab­rei“ pa­sa­ko­jo, kad ku­ni­gas A. Val­čiu­kas per pir­mą­jį ap­si­lan­ky­mą do­mė­jo­si, kuo bend­ruo­me­nė gy­ve­na, ko­kius ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja. Su­ži­no­jęas apie ne­tru­kus vyk­sian­čią po­pie­tę, ku­ria pa­ly­di­mi bai­gia­mie­ji ru­dens dar­bai, pa­siū­lė at­vež­ti spek­tak­lį.

„Kas­met ieš­ko­me, kuo pra­džiu­gin­ti žiū­ro­vus. Ne kar­tą yra pa­si­ro­dęs mū­sų vie­tos mo­te­rų vo­ka­li­nis ko­lek­ty­vas. O štai mė­gė­jų teat­ro se­no­kai ne­bū­ta. Kaž­ka­da tu­rė­jo­me sve­čius – dra­mos ko­lek­ty­vą iš Ke­pa­lių (va­do­vė Ri­ta Ka­ti­nai­tė), – sa­kė L. Pet­kaus­kie­nė. – La­bai džiau­gia­mės šiuo su­si­ti­ki­mu, už­megs­tu ry­šiu, ku­ris, ti­ki­mės, tę­sis ir atei­ty­je.“