Fotografijos – tarsi žinutės ateičiai

Fotografijos –  tarsi žinutės ateičiai

Fo­tog­ra­fi­jos – tar­si ži­nu­tės atei­čiai

Ri­čar­das Sa­mui­lis iš Lio­lių (Kelmės r.) daž­nai yra va­di­na­mas fo­tog­ra­fu-met­raš­ti­nin­ku. Nyks­tan­čias ar su­ny­ku­sias so­dy­bas, šven­tes, me­džius ir ak­me­nis, įdo­mias vie­tas fo­tog­ra­fuo­jan­tis lio­liš­kis įsi­ti­ki­nęs, jog fo­tog­ra­fi­jos pa­skir­tis ir yra atei­čiai pa­lik­ti ži­nu­tę.

Da­lia KAR­PA­VI­ČIE­NĖ

daliak@skrastas.lt

Ri­čar­das Sa­mui­lis be fo­toa­pa­ra­to nie­kuo­met nei­na iš na­mų. Kai vie­nu me­tu apa­ra­to ne­tu­rė­jo, kaip ty­čia tu­rė­jo at­si­tik­ti įvai­rių įvy­kių, ku­rių ne­bu­vo kuo įam­žin­ti.

Pir­ma­sis R. Sa­mui­lio fo­toa­pa­ra­tas va­di­no­si „Sme­na“. Su šiuo apa­ra­tu 1975 me­tais moks­lei­vis Ri­čar­das ir fo­tog­ra­fuo­da­vo. Iki šių die­nų, praė­jus ke­tu­riems de­šimt­me­čiams, lio­liš­kis dar tu­ri iš­lai­kęs fo­to­juos­te­lių.

„Ir ta­da mė­gau, ir da­bar mėgs­tu fo­tog­ra­fuo­ti gam­to­je ir gam­tą“, – sa­kė.

Ant­ruo­ju sa­vo, kaip fo­tog­ra­fo, gy­ve­ni­mo eta­pu R. Sa­mui­lis įvar­di­jo 1981-uo­sius. Jau­no­jo fo­tog­ra­fo nuo­trau­kas su gam­to­vaiz­džiais pra­dė­jo spaus­din­ti ra­jo­ni­nis laik­raš­tis. Tuo­met bu­vo su­si­kū­ręs ir fo­tok­lu­bas, ku­riam va­do­va­vo Al­gi­man­tas Bit­vins­kas.

„Va­do­vas bu­vo ir pir­mo­sios ma­no nuo­trau­kų pa­ro­dos, su­reng­tos spa­lio 24 die­ną Lio­lių kul­tū­ros na­muo­se, ini­cia­to­rius ir pa­gal­bi­nin­kas. A. Bit­vins­kas at­spau­dė apie 20 di­de­lio for­ma­to nuo­trau­kų, ap­kar­pė. Tu­riu šios pa­ro­dos lanks­ti­nu­ką-kvie­ti­mą“, – pa­sa­ko­jo.

R. Sa­mui­lis, pra­dė­jęs fo­tog­ra­fuo­ti, ne­sup­ra­to, kad vi­sos fo­tog­ra­fi­jos tu­ri iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. „Vaikš­to­me su duk­te­rė­čia ir sa­kau jai, kad bū­tų la­bai ge­rai įam­žin­ti da­bar­ti­nius Lio­lius su iš­si­raiz­giu­sio­mis gat­ve­lė­mis, pa­sta­tais, prū­du ir Ma­ri­jos sta­tu­lė­le, pa­mink­lu par­ti­za­nams bro­liams Ky­bar­tams. Tą ir da­rau. Fo­tog­ra­fi­jo­je, pa­sak ma­no mo­ky­to­jo Al­gi­man­to, svar­biau­sia jos met­ri­ka: kas, kur ir ka­da. Net ir be met­ri­kos kiek­vie­na nuo­trau­ka yra tam tik­ra ži­nu­tė atei­čiai“, – įsi­ti­ki­nęs fo­tog­ra­fas.

Lio­lių kul­tū­ros na­muo­se dau­giau­sia R. Sa­mui­lio rū­pes­čiu bend­ruo­me­nės įkur­tu­vių pro­ga per­nai su­reng­ta se­no­vi­nių nuo­trau­kų su Lio­lių vaiz­dais ir žmo­nė­mis pa­ro­da. Dvi de­šim­tis su tru­pu­čiu nuo­trau­kų pa­sko­li­no lio­liš­kiai, R. Sa­mui­lis jas pa­ruo­šė eks­po­nuo­ti. Fo­tog­ra­fi­jos – ir A. Sme­to­nos lai­kų, ir ko­lū­kių.

„Vie­na fo­tog­ra­fi­ja tie­siog uni­ka­li. Nu­fo­tog­ra­fuo­ta kaž­ko­kia Lio­lių mies­te­lio šven­tė, prie bu­vu­sios špi­to­lės. Sto­vi du gink­luo­ti šau­liai, lai­kan­tys di­de­lį sten­dą su Vy­ti­mi. Daug žmo­nių. Plaiks­to­si grei­čiau­siai baž­ny­ti­nės vė­lia­vos, nors ga­li­ma įžiū­rė­ti ir Tris­pal­vę. La­bai įdo­mi ir nuo­trau­ka, ku­rio­je įam­žin­tas ka­riš­kis ant žir­go“, – pa­sa­ko­jo R. Sa­mui­lis.

Pa­ro­da pra­de­da­ma Ste­po Dzi­mi­do, il­ga­me­čio Lio­lių se­ne­lių na­mų di­rek­to­riaus, bu­vu­sio ko­lū­kio pir­mi­nin­ko, po­rtre­tu. Iš nuo­trau­kos šyp­so­si jau­nas, ener­gin­gas žmo­gus, ku­riam tuo me­tu dar ne­bu­vo nė tris­de­šim­ties. 1967 me­tų Lio­lių pei­za­žą įam­ži­nęs jau mi­ręs mo­ky­to­jas Leo­nas Nar­bu­tas. Ko­lū­kio pir­mū­nai, trak­to­rių tech­ni­nė ap­žiū­ra, 1949-ųjų ja­vap­jū­tė, pir­ma­sis vai­ruo­to­jas Juo­zas Jan­kus, gi­męs va­sa­rio 16-ąją, 1958-ųjų sa­vi­veik­li­nin­kai Lio­lių ko­lū­kio fes­ti­va­ly­je, mo­kyk­la apie 1946-uo­sius dva­re, ves­tu­vės...

R. Sa­mui­lio gal­va nuo­lat pil­na įvai­riau­sių min­čių ir su­ma­ny­mų. Sy­kį bu­vo nu­spren­dęs iš Lio­lių dvi­ra­čiu nu­min­ti į Luo­kę. Bet, pa­sklei­dęs ant sta­lo že­mė­la­pį ir ge­rai jį iš­ty­ri­nė­jęs, su­me­tė, jog tek­tų dau­giau ne­gu šim­tą ki­lo­met­rų įveik­ti. Ir pa­su­ko ki­tur.

Kup­ri­nė­je daž­nai ne vie­ną fo­toa­pa­ra­tą ne­šio­ja­si, ir fil­ma­vi­mo ka­me­rą.

„Užei­nu į bu­vu­sią so­dy­bą ir neap­lei­džia min­tis, jog kaž­ka­da da­bar­ti­nė­je ty­lo­je, tarp ap­žė­lu­sių ak­me­nų, be­veik griu­vė­sių su iš­dau­žy­tais lan­gų stik­lais, nu­šliuo­žu­siu, įlū­žu­siu sto­gu, vi­rė gy­ve­ni­mas. Ir stai­ga vis­kas su­sto­jo, li­ko pa­slap­tis“, – sa­kė.

Šį pa­va­sa­rį R. Sa­mui­liui nu­ti­ko keis­tas da­ly­kas. Tarp Lio­lių ir Gai­lių ra­do kiau­ra­lan­gę so­dy­bą su se­na iš­džiū­vu­sia žo­le. Be du­rų. Bet su su­rū­di­ju­sia spy­na ir to­kiu pat rak­tu. Ne­gy­vą, be žmo­nių. Pa­lik­tos se­nos spin­tos, mė­tė­si pa­lai­kiai dra­bu­žiai. O ant grin­dų – iš­ryš­kin­ta se­na fo­to­juos­te­lė.

„Ne vie­ną šim­tą juos­te­lių esu iš­ryš­ki­nęs, to­dėl per nu­ga­rą pe­rė­jo vir­pu­lys. Juos­te­lę gra­žiai su­su­kau ir pa­siė­miau. Juk bu­vu­siems šei­mi­nin­kams ne­be­rei­ka­lin­ga? Kai ku­riuos kad­rus nu­ske­na­vau. Iš nuo­trau­kų pa­ži­nau jau­ną vai­ki­nu­ką. Keis­tas jaus­mas“, – pa­sa­ko­jo.

Ri­čar­do Sa­mui­lio as­me­ni­nė nuo­tr.

FO­TOG­RA­FI­JA: R. Sa­mui­lis su fo­toa­pa­ra­tu ne­si­ski­ria ke­tu­ris de­šimt­me­čius, daž­nai į ke­lio­nes pa­sii­ma ir fil­ma­vi­mo ka­me­rą.

Au­to­rės nuo­tr.

PAS­KIR­TIS: Ri­čar­das Sa­mui­lis įsi­ti­ki­nęs, jog fo­tog­ra­fi­jos pa­skir­tis – atei­čiai pa­lik­ti ži­nu­tę. Jo rū­pes­čiu per­nai pa­reng­ta se­nų nuo­trau­kų apie Lio­lius pa­ro­da.

Ri­čar­do Sa­mui­lio repr.

VAR­DA­DIE­NIS: 1956 me­tų bir­že­lį lio­liš­kiai šven­tė kle­bo­no var­da­die­nį.

ŠVEN­TĖ – pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma ne­ži­no­ma šven­tė, įvy­ku­si prie Lio­lių špi­to­lės.

DVA­RAS: 1950 me­tais gru­pė mer­gi­nų įsiam­ži­no prie bu­vu­sio dva­ro.