Įvertinti dainorėlių vokalai

„Sidabrės“ nuotr.
Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los vo­ka­lo pe­da­go­gė Vy­tau­tė Sa­ka­laus­kai­tė (vi­du­ry­je) su tarp­tau­ti­nia­me mo­ki­nių sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se įver­tin­to­mis vo­ka­lis­tė­mis Mo­ni­ka Sa­buc­ky­te (kai­rė­je) ir Aus­tė­ja Bli­no­vai­te
Jau ke­tu­rio­lik­tus me­tus iš ei­lės vai­kus ir jau­ni­mą su­kvie­čia tarp­tau­ti­nis vo­ka­li­nės sak­ra­li­nės mu­zi­kos at­li­kė­jų fes­ti­va­lis-kon­kur­sas"Skris­ki, gies­me­le...“, vyks­tan­tis Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jo­je. Dvie­jų da­lių kon­kur­se var­žo­si skir­tin­go am­žiaus dai­ni­nin­kai. Pir­mo­je da­ly­je var­žo­si prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus ir pra­di­nių kla­sių jau­nie­ji gies­mių at­li­kė­jai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos, pri­sta­ty­da­mi žiu­ri ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mui po du sak­ra­li­nės mu­zi­kos kū­ri­nė­lius. Ant­ro­je da­ly­je – vy­res­ni vo­ka­lis­tai.
„Sidabrės“ nuotr.
Ma­žo­sios dai­no­rė­lės Vy­tau­tė Ma­ri­jaus­kai­tė ir Da­ri­ja Puo­džiū­nai­tė iš "Sau­lu­tės" vai­kų dar­že­lio (mo­ky­to­ja G. Pam­pa­rie­nė) kon­kur­se įver­tin­tos III laips­nio dip­lo­mu

Jau ne pir­mus me­tus šia­me fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se pa­si­ro­do ir Jo­niš­kio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio "Sau­lu­tė" ma­žie­ji gies­me­lių at­li­kė­jai. Gruo­džio 6 d. tarp 25 jau­nų­jų gies­mi­nin­kų ko­lek­ty­vų bu­vo ir mo­ky­to­jos Gra­ži­nos Pam­pa­rie­nės pa­reng­tas mer­gai­čių due­tas – pen­kia­me­tė Vy­tau­tė Ma­ri­jaus­kai­tė ir še­šia­me­tė Da­ri­ja Puo­džiū­nai­tė. Mer­gai­tes ir jų va­do­vę ly­dė­jo sėk­mė ir jos ap­do­va­no­tos III-o laips­nio dip­lo­mu.

Vy­res­nė­lių kon­kur­se pa­si­ro­dė Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nės Aus­tė­ja Bli­no­vai­tė ir Mo­ni­ka Sa­buc­ky­tė. Aus­tė­ja sa­vo ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo 3 laips­nio dip­lo­mą, o Mo­ni­ka Sa­buc­ky­tė sa­vo ka­te­go­ri­jo­je – 1 laips­nio dip­lo­mą. Mer­gai­tes pa­ruo­šė mo­ky­to­ja Vy­tau­tė Sa­ka­laus­kai­tė.