Kapelų šventėje Jurbarke

„Sidabrės“ nuotr.
A. Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "Pa­mi­tu­vio ar­mo­ni­kos" ka­pe­lų šven­tė­je Jur­bar­ke
Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la (va­do­vė E. Ru­die­nė) praė­ju­sį šeš­ta­die­nį pir­mą kar­tą da­ly­va­vo XVIII ka­pe­lų šven­tė­je „Pa­mi­tu­vio ar­mo­ni­ka“.

Šis ren­gi­nys, skir­tas Že­mai­ti­jos me­tams pa­mi­nė­ti, vy­ko Jur­bar­ko kul­tū­ros cent­re. Šven­tė­je su sa­vo me­lo­di­jo­mis pa­si­ro­dė ne tik miū­siš­kiai, bet ir ka­pe­los iš Jur­bar­ko, Vir­ba­lio, Uk­mer­gės, Gargž­dų ir le­gen­di­nis an­samb­lis "Jo­nis". Sce­no­je pa­si­ro­dę ko­lek­ty­vai ne tik de­monst­ra­vo sa­vo mu­zi­ki­nį meist­riš­ku­mą ir kū­ry­biš­ku­mą, bet ir nuo­šir­džiai bend­ra­vo su pub­li­ka, ku­ri karš­tai juos pa­lai­kė, kar­tu trau­kė dai­nas ir ne­gai­lė­jo gau­sių ap­lo­dis­men­tų.