Laureatas ir diplomantas

„Sidabrės“ nuotr.
Mo­ky­to­ja Dai­va Stan­ku­ze­vi­čie­nė su res­pub­li­ki­nio kon­kur­so lau­rea­tu Jus­ti­nu Mui­žiu ir dip­lo­man­tu Ro­ku Šer­žen­tu
Gruo­džio 11 d. Šiau­lių 1-oji mu­zi­kos mo­kyk­la or­ga­ni­za­vo ant­ro­jo mu­zi­kos inst­ru­men­to (for­te­pi­jo­no) da­ly­ko jau­nų­jų at­li­kė­jų res­pub­li­ki­nį kon­kur­są „Is­to­ri­ja, sly­pin­ti gar­suo­se“.

Kon­kur­so tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si da­ly­viai iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Kau­no, Skuo­do, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių mu­zi­kos bei me­no mo­kyk­lų. Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai Jus­ti­nas Mui­žys ta­po kon­kur­so lau­rea­tu, Ro­kas Šer­žen­tas – dip­lo­man­tu, (mo­ky­to­ja D. Stan­ku­ze­vi­čie­nė). Jus­ti­nas vio­lon­če­li­nin­kas, Ro­kas sak­so­fo­ni­nin­kas, for­te­pi­jo­nas mo­ki­niams – ant­ra­sis mu­zi­kos inst­ru­men­tas.

To­kie kon­kur­sai ir da­ly­va­vi­mas juo­se ska­ti­na mo­ki­nių gro­ti, mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ja, ant­ro­jo mu­zi­kos inst­ru­men­to pa­mo­kos tam­pa daug įdo­mes­nis, kū­ry­biš­kes­nis. Kas ži­no, gal sėk­min­ga mu­zi­ki­nė kon­kur­si­nė veik­la pa­ska­tins Jus­ti­ną ir Ro­ką tap­ti pro­fe­sio­na­liais mu­zi­kan­tais.

Svei­ki­na­me Jus­ti­ną ir Ro­ką! Au­ki­te, to­bu­lė­ki­te nau­jų mu­zi­ki­nių kon­kur­sų, fes­ti­va­lių sū­ku­ry­je.