Parodoje – globos namų gyventojų rankdarbiai

Bib­lio­te­kos nuo­tr.
Dai­lūs Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų rank­dar­biai
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ža­ga­rės fi­lia­le eks­po­nuo­ja­mi Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų rank­dar­biai.

Pa­sak bib­lio­te­ki­nin­kės Auš­ros Jo­nui­ty­tės, dar dė­lio­jant dar­be­lius į len­ty­nas, ža­ga­rie­čiai ne­gai­lė­jo pa­gy­rų iš­mo­nin­giems mez­gi­niams, nė­ri­niams, ki­to­mis tech­ni­ko­mis at­lik­tiems dar­be­liams. La­biau­siai bu­vo gi­ria­mi pra­ktiš­ki dar­bai: ner­tos pirš­ti­nai­tės, megz­tos šle­pe­tės, ser­ve­tė­lės. Žmo­nės ste­bė­jo­si, ko­kie ga­būs ir kruopš­tūs glo­bos na­mų gy­ven­to­jai. Tai pa­tvir­ti­na se­ną tie­są – te­rei­kia kant­ry­bės ir at­kak­lu­mo, o kur­ti gro­žį ga­li kiek­vie­nas iš mū­sų.

Pa­ro­da veiks iki lapk­ri­čio 1 die­nos.Par

Bib­lio­te­kos nuo­tr.
Ypač daug pa­gy­ri­mų iš pa­ro­dos lan­ky­to­jų su­lua­kė pra­ktiš­ki dar­be­liai, tarp jų – pirš­ti­nai­tės