Parodoje – jubiliejus švenčiančių tautodailininkų darbai

„Sidabrės“ nuotr.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ji­nin­kė, tau­to­dai­lę ku­ruo­jan­ti Vi­ta Vit­kaus­kie­nė su ju­bi­lie­jus šie­met at­šven­tu­siais ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kais (iš kai­rės) Ry­čiu Ča­gu­mi, Pet­ru Jo­nai­čiu ir Ri­man­tu Ar­laus­ku
Tra­di­ciš­kai, me­tų pa­baio­go­je, ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kus, šiais me­tais jau pa­si­ti­ku­sius ir at­šven­tu­sius ar dar tik pa­si­tik­sian­čius as­me­ni­nius ju­bi­lie­jus, po vie­nu sto­gu, į vie­ną pa­ro­dų sa­lę su sa­vo dar­bais su­kvie­čia Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus.

Ir praė­ju­sį sa­vait­ga­lį šie­met ju­bi­lie­jus at­šven­tu­sius ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kus Ri­man­tą Ar­laus­ką, Ry­tį Ča­gų, Bi­ru­tę Dar­gy­tę-Ky­bar­tie­nę, Pet­rą Jo­nai­tį, Re­mi­gi­jų Ku­bi­lių,

Da­lią Pet­rai­tie­nę, Da­lią Sut­ku­vie­nę, Vik­to­rą Ži­lins­ką, Sau­lių Ka­mins­ką, Ed­mun­dą Vai­čiu­lį svei­ki­no jų kū­ry­bos my­lė­to­jai ir ger­bė­jai.

Su­reng­to­je jų dar­bų pa­ro­do­je, ku­ri džiu­gins iki gruo­džio 27-osios, ga­li ap­žiū­rė­ti ir įver­tin­ti mū­sų gra­žia­dar­bių kū­ry­bos vai­sius.