Pasišoko su ansambliu "Lietuva"

„Sidabrės“ nuotr.
"Ki­birkš­tė­lės" šo­kė­jai po res­pub­li­ki­nio vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių fes­ti­va­lio
Kur­šė­nuo­se vy­ko tra­di­ci­nis res­pub­li­ki­nis vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių fes­ti­va­lis "Jau­ni­mė­lis pa­si­šoks“.

Fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­ja ir or­ga­ni­za­to­rė – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fė, šo­kių stu­di­jos "Die­me­dė­lis" va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė. Fes­ti­va­lis su­kvie­tė di­de­lį bū­rį liau­diš­kų šo­kių šo­kė­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Ja­me, kaip ir kas­met, da­ly­va­vo ir šo­kių stu­di­jos "Ki­birkš­tė­lė“ šo­kė­jai. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai fes­ti­va­lio da­ly­viams pa­ruo­šė do­va­ną – pa­kvie­tė vals­ty­bi­nį dai­nų ir šo­kių an­samb­lį "Lie­tu­va“, ku­rio šo­kė­jai, dai­ni­nin­kai ir mu­zi­kan­tai pa­ro­dė vai­kams kon­cer­ti­nę- eduk­ci­nę pro­gra­mą "Tai mar­gu­mas mūs ša­le­lės“. Prog­ra­mos me­tu moks­lei­viai kar­tu su re­pe­riu Ša­ru "ke­lia­vo“ per Lie­tu­vą ir tos ke­lio­nės me­tu su­si­pa­ži­no su vi­sais pen­kiais jos et­nog­ra­fi­niais re­gio­nais. Ke­lio­nė vai­kams ne­prail­go, nes bu­vo tik­rai links­ma ir nuo­tai­kin­ga. Vai­kai įsi­ti­ki­no, kad mū­sų tau­tos mu­zi­ka, dai­nos ir šo­kiai yra ne tik la­bai gra­žūs, įdo­mūs ir įvai­rūs, bet ga­li bū­ti ir vi­sai šiuo­lai­kiš­ki. Pa­si­bai­gus kon­cer­ti­nei an­samb­lio pro­gra­mai, šo­kė­jai da­ly­va­vo pra­kti­nia­me už­siė­mi­me, ku­rį pra­ve­dė an­samb­lio ba­let­meis­te­ris Ed­ga­ras Sup­ru­nas kar­tu su ža­via šo­kė­ja Er­nes­ta. Jo me­tu fes­ti­va­lio da­ly­viai iš­mo­ko šok­ti vi­sų pen­kių Lie­tu­vos et­nog­ra­fi­nių re­gio­nų šo­kius. At­sis­vei­ki­nę su "Lie­tu­vos" at­li­kė­jais, jau­nie­ji šo­kė­jai su­sku­bo puoš­tis tau­ti­niais kos­tiu­mais ir ruoš­tis fes­ti­va­lio da­ly­vių kon­cer­tui. Po kon­cer­to ko­lek­ty­vai ir jų va­do­vai bu­vo ap­do­va­no­ti ori­gi­na­liais pa­dė­kos raš­tais ir do­va­nė­lė­mis bei sal­džiais pri­zais.