Pianistės pakviestos į finalą

„Sidabrės“ nuotr.
Į fi­na­lą sos­ti­nė­je va­žiuos pia­nis­tės Bar­bo­ra Vaiš­vi­lai­tė, Aus­tė­ja Bli­no­vai­tė ir Gre­ta Ra­ma­naus­kai­tė su mo­ky­to­jo­mis A. Tiš­ke­vi­čie­ne ir D. Stan­ku­ze­vi­čie­ne
Pa­ne­vė­žio Vy­tau­to Mi­ka­laus­ko me­nų gim­na­zi­jo­je vy­ko XXI Na­cio­na­li­nis Ba­lio Dva­rio­no pia­nis­tų ir sty­gi­nin­kų kon­kur­so re­gio­ni­nis at­ran­kos eta­pas.

A. Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­lai at­sto­va­vo trys pia­nis­tės: A ka­te­go­ri­jo­je – Bar­bo­ra Vaiš­vi­lai­tė (mo­kyt. Dai­va Stan­ku­ze­vi­čie­nė), B ka­te­go­ri­jo­je – Aus­tė­ja Bli­no­vai­tė ir Gre­ta Ra­ma­naus­kai­tė (mo­kyt. Auš­ra Tiš­ke­vi­čie­nė). Ko­mi­si­ja pui­kiai įver­ti­no pa­si­ro­dy­mą ir re­gio­ni­nio eta­po nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Bar­bo­ra, Aus­tė­ja ir Gre­ta. Jau­no­sios pia­nis­tės at­kak­liai ruo­šis fi­na­li­niam kon­kur­sui Vil­niu­je, ku­ria­me rung­sis ge­riau­sie­ji at­li­kė­jai iš vi­sos Lie­tu­vos.