Pirmoji literatės poezijos knyga

„Sidabrės“ nuotr.
Pir­mo­ji Auš­ros Lukšaitės–Lapinskienė poe­zi­jos kny­ga trum­pu, bet tal­piu pa­va­di­ni­mu „Dar esu“
Jo­niš­kio ra­jo­no li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ na­rė Auš­ra Lukšaitė–Lapinskienė iš­lei­do pir­mą­ją poe­zi­jos kny­gą „Dar esu“.

„Pris­pau­dė ko­le­gė, pa­sa­kiu­si, kad jos gim­ta­die­niui nie­ko dau­giau ne­rei­kia, tik ma­no kny­gos. Tad ne­be­bu­vo kaip iš­si­su­ki­nė­ti“, – apie le­mia­mą po­stū­mį iš­leis­ti sa­vo kū­ry­bos rin­ki­nį „Si­dab­rei“ pra­si­ta­rė au­to­rė. Ne­leng­va bu­vę ei­lė­raš­čius at­rink­ti, at­ro­dė, kad ir tas ne­la­bai vy­kęs, ir anas ne­de­ra prie bend­ros struk­tū­ros. Jos svars­ty­mus šiek tiek ap­mal­šin­ti pa­dė­jo li­te­ra­tų klu­bo va­do­vės Ali­nos Jo­nai­tie­nės pa­ste­bė­ji­mas, kad rei­kia pri­til­dy­ti vi­di­nį kri­ti­ką.

Auš­ros Lukšaitės–Lapinskienės kū­ry­bo­je ryš­kus lai­ki­nu­mo po­jū­tis, ne­tek­ties mo­ty­vas, ta­čiau ne­kren­ta­ma į pe­si­miz­mo pra­ra­ją, ieš­ko­ma švie­sos, bend­ra­vi­mo ste­buk­lo. Pa­ti ji tei­gia ne­lai­kan­ti sa­vęs poe­te, bet tvir­tai ga­lin­ti pa­sa­ky­ti esan­ti li­te­ra­tū­ros žmo­gus, ku­ris nė die­nos ne­gy­ve­na be kny­gos. Ei­lė­raš­tis atei­na kaip sve­čias – jei spė­ja jį už­ra­šy­ti, virs­ta „kū­nu“. Daž­niau­siai ra­šy­ti pa­ska­ti­na gi­lūs – skau­dūs ir džiaugs­min­gi – iš­gy­ve­ni­mai.

A. Lukšaitė–Lapinskienė yra bai­gu­si lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ang­lų kal­bos stu­di­jas. Dės­tė gim­na­zi­jo­je, da­bar dir­ba sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­je. Jos teks­tai bu­vo spaus­din­ti „Si­dab­rė­je“, „Šiau­lių kraš­to“ kul­tū­ri­nia­me prie­de „Ato­lan­kos“, kul­tū­ros laik­raš­ty­je „Šiau­rės Atė­nai“, li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ al­ma­na­chuo­se.

Ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Kir­ku­tis apie jo­niš­kie­tės kū­ry­bą at­si­lie­pia taip: „Įdo­mi kū­rė­ja. Sa­vi­ta kū­ry­ba, dau­gias­luoks­nė, gi­li, ne­su­vai­din­ta. Ra­mi ei­lė­raš­čių tėk­mė, ta­čiau to­je ra­my­bė­je sly­pi bū­ties tra­pu­mas, lai­ki­nu­mo dra­ma­tiz­mas... Vi­sa tai už­ko­duo­ta ir kny­gos pa­va­di­ni­me – „Dar esu“. Bu­vi­mo džiaugs­mas – esu, ir lai­ki­nu­mo nuo­jau­ta – dar...

La­bai įdo­mu bū­tų pa­ma­ty­ti ir pa­skai­ty­ti Auš­ros esė rin­ki­nį. Gal­būt au­to­rė jį su­dė­lios, o Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­dės iš­leis­ti? Ir dar – ne­pa­mirš­ki­me pa­siū­ly­ti Auš­ros pir­mo­sios kny­gos Zig­mo Gė­lės pre­mi­jos pir­mų­jų kny­gų kon­kur­sui. Tik­rai ver­ta.“

Kny­gą „Dar esu“ iš­lei­do lei­dyk­la „Gel­mės“. Ją puo­šia duk­ros Jus­tės La­pins­kai­tės iliust­ra­ci­jos.