Pirmoji tarptautinė šokėjų scena

„Sidabrės“ nuotr.
Ka­ro­li­na Re­mei­ky­tė ir Re­na­ta Žu­kaus­kai­tė pir­mą kar­tą sėk­min­gai pa­si­ro­dė tarp­tau­ti­nė­se šo­kių var­žy­bo­se Če­ki­jo­je
Gru­pė lie­tu­vai­čių iš Šiau­lių, il­niaus, Tel­šių ir Jo­niš­kio gar­si­no Lie­tu­vos var­dą tarp­tau­ti­nė­se li­ni­ji­nių šo­kių var­žy­bo­se Če­ki­jo­je, Pi­sek mies­te.
„Sidabrės“ nuotr.
Į Jo­niš­kį 2-os vie­tos tau­rę par­si­ve­žė ir šo­kių mo­ky­to­ja Dai­va Ka­ti­nie­nė

Apie 430 da­ly­vių iš Če­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Aust­ri­jos, Šve­di­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Da­ni­jos, Slo­va­ki­jos, Nor­ve­gi­jos, Švei­ca­ri­jos, Olan­di­jos, Pran­cū­zi­jos, Ame­ri­kos, Ai­ri­jos, Bel­gi­jos su­si­ti­ko "Czech Open 2019" var­žy­bo­se.

Iš Jo­niš­kio vy­ko­me tri­se: šo­kių stu­di­jos "Sa­li­da" mo­ky­to­ja Dai­va Ka­ti­nie­nė bei šo­kė­jos Ka­ro­li­na Re­mei­ky­tė ir Re­na­ta Žu­kaus­kai­tė, ku­rios į tarp­tau­ti­nes var­žy­bas ir į Če­ki­ją vy­ko pir­mą kar­tą.

Ka­ro­li­na šo­ko dvie­jo­se at­ran­ko­se, kad fi­na­le ga­lė­tų var­žy­tis su sa­vo am­žiaus gru­pės No­vi­ce ly­gio stip­riau­siais šo­kė­jais.

Per ap­do­va­no­ji­mus daž­nai bu­vo mi­ni­mas Lie­tu­vos var­das, o lie­tu­viai ne kar­tą li­po ant pri­zi­nių vie­tų pa­ky­los. Už šo­kius sa­vo am­žiaus gru­pė­je pra­de­dan­čių­jų So­cial ly­gy­je, Re­na­tai Žu­kaus­kai­tei bu­vo įteik­ta I vie­tos tau­rė. Ka­ro­li­na Re­mei­ky­tė sa­vo am­žiaus gru­pė­je tarp stip­riau­sių No­vi­ce ly­gio šo­kė­jų ta­po fi­na­lis­te. Į šo­kių stu­di­ją Jo­niš­ky­je mo­ky­to­ja Dai­va Ka­ti­nie­nė par­ve­žė sa­vo iš­ko­vo­tą 2 vie­tos In­ter­me­dia­te ly­gio tau­rę.

Šo­kė­jai ne tik šo­ko, bet ir tu­ri­nin­gai lei­do lai­ką: ap­lan­kė Pra­hą, su gi­du pa­si­vaikš­čio­jo Pi­sek mies­te, ku­ria­me kas­met sta­to­mos smė­lio skulp­tū­ros.

Šo­kių stu­di­jos šo­kė­jos dė­kin­gos "Sa­li­da" va­do­vui Jus­ti­nui Jur­kai­čiui už gar­siai iš­tar­tą sva­jo­nę vyk­ti į tarp­tau­ti­nes var­žy­bas Če­ki­jo­je, Ni­dai Ru­die­nei ir UAB V&M Tra­vel ke­lio­nių agen­tū­rai už di­de­lę pa­gal­bą šią sva­jo­nę pa­ver­čiant rea­ly­be. Pa­ti mo­ky­to­ja dė­ko­ja sa­vo šo­kė­joms Ka­ro­li­nai Re­mei­ky­tei ir Re­na­tai Žu­kaus­kai­tei už pa­stan­gas ir drą­są tarp­tau­ti­nių var­žy­bų are­no­je.