Poeto Juozapo Mickevičiaus viešnagė

Au­to­riaus nuo­trau­kos
Mu­zi­ki­nės-poe­ti­nės po­pie­tės sve­čias – poe­tas Juo­za­pas Mic­ke­vi­čius
Šeš­ta­die­nį Jo­niš­kio Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je vy­ku­sio­je mu­zi­ki­nė­je-poe­ti­nė­je po­pie­tė­je sa­vo nau­ją ei­lė­raš­čių kny­gą „Tu, Du­by­sa, kal­ta“ pri­sta­tė ir ei­lė­raš­čius skai­tė poe­tas, dai­nų teks­tų au­to­rius, šiuo me­tu Kau­ne gy­ve­nan­tis Juo­za­pas Mic­ke­vi­čius.
Au­to­riaus nuo­trau­kos
Neo­fi­cia­lio­je ap­lin­ko­je bend­rau­ja Ra­sei­nių ir Jo­niš­kio ra­jo­nų me­rai And­rius Baut­ro­nis ir Vi­ta­li­jus Gai­lius

Dau­ge­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ger­bia­mą Juo­za­pą Mic­ke­vi­čių pri­si­me­na kaip gy­dy­to­ją – chi­rur­gą. Poe­tą at­ly­dė­jo But­kiš­kės kai­mo ka­pe­la, ir pa­ts ka­pe­los va­do­vas, Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras And­rius Baut­ro­nis. Ka­pe­los na­rys kom­po­zi­to­rius Čes­lo­vas Rad­vi­la­vi­čius Juo­za­po Mic­ke­vi­čiaus teks­tams pa­ra­šė mu­zi­ką. Ren­gi­nio me­tu tas dai­nas ka­pe­la ir at­li­ko. Sve­čius svei­ki­no ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Da­lia Ži­le­vi­čie­nė. Mu­zi­ki­nę – poe­ti­nę po­pie­tę or­ga­ni­za­vo Žiem­ga­los Aukš­tai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus na­riai.