Ali­nos JO­NAI­TIE­NĖS nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nia­me Šiau­lių ra­jo­no li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta­me poe­zi­jos kon­kur­se jo­niš­kie­tės Auš­ros Lukšaitės–Lapinskienės ei­lė­raš­tis suau­gu­sių­jų gru­pė­je iš­rink­tas ge­riau­siu ir jai skir­ta pir­ma vie­ta
Šiau­lių ra­jo­no li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­to res­pub­li­ki­nio poe­zi­jos kon­kur­so „Mū­sų bo­čių ta­kais“ lau­rea­te suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je ta­po jo­niš­kie­tė, „Aud­ru­vės“ li­te­ra­tų klu­bo na­rė Auš­ra Lukšaitė–Lapinskienė.

Bri­duo­se vy­ku­sia­me res­pub­li­ki­nio poe­zi­jos kon­kur­so „Mū­sų bo­čių ta­kais“, skir­to Vie­to­var­džių me­tams pa­mi­nė­ti, bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je jai pir­mos vie­tos ap­do­va­no­ji­mas skir­tas už kū­ry­bos me­niš­ku­mą. Auš­ra Lukšaitė– La­pins­kie­nė kon­kur­sui bu­vo pa­tei­ku­si ei­lė­raš­tį „Ža­ga­rei“. Pa­dė­kos raš­tas įteik­tas ir dar vie­nam jo­niš­kie­čiui kū­rė­jui – Jo­nui Iva­naus­kui. Jis įver­tin­tas už ei­lė­raš­čio ne­tra­di­ciš­ku­mą. Ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas.

Šio kon­kur­so tiks­las – ska­tin­ti vi­suo­me­nės do­mė­ji­mą­si sa­vo kraš­tu, jo is­to­ri­ja, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, kul­tū­ri­nę sa­vi­mo­nę, puo­se­lė­ti me­ni­nę sa­vi­raiš­ką. Ja­me ga­lė­jo da­ly­vau­ti ne tik suau­gu­sie­ji, bet ir mo­ki­niai, pa­sta­rie­ji bu­vo su­skirs­ty­ti į tris am­žiaus gru­pes. Lai­mė­to­jai iš­rink­ti vi­so­se gru­pė­se.

Kū­ri­nius ap­žvel­gu­si ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Eu­ge­ni­ja Liu­mai­tė da­ly­viams ne­gai­lė­jo ir kri­ti­kos žo­džio, ku­ris dau­giau­sia skir­tas vy­res­nio­sios kar­tos li­te­ra­tams, ne­re­tai iš poe­ti­nio ke­lio nu­klys­tan­tiems į kraš­to is­to­ri­jos at­pa­sa­ko­ji­mą, ku­rį mė­gi­na­ma su­dė­ti į pa­pras­tą, ne vi­sai dar­niai ei­liuo­tą for­mą. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jo­je taip pat da­ly­va­vo kū­rė­jai: Ali­na Jo­nai­tie­nė, Vik­to­ras Gul­bi­nas, Ra­mu­tė Sau­lie­nė, Jū­ra­tė For­mans­kė.

Šven­tė­je sa­vo kū­ry­bą skai­tė Šiau­lių mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no li­te­ra­tai, vieš­nia iš Kė­dai­nių.

Spaus­di­na­me A. Lukšaitės–Lapinskienės ei­lė­raš­tį.

Ka­dais čia šur­mu­lia­vo tur­gūs

vis plū­do plau­kė mi­nios

pirk­lių pir­kė­jų

ki­šen­va­gių ir su­kčių

pre­kiau­ta žu­vi­mi amb­ra

ir iliu­zi­jų šil­ku

ka­dais gal­būt ir tu čia klai­džio­jai tarp rin­dų

ieš­ko­jai už­kal­bė­tų žo­lių

ar­ba­tai ir bur­tams

kad my­li­mo­jo lai­vas neišp­lauk­tų

kad čia sta­ty­tų jis na­mus

iš­kas­tų šu­li­nį

so­din­tų vyš­nių so­dą

o va­sa­ros nak­tim

ta­ve įsup­tų

į liep­žie­džiais įkvi­pu­sią dro­bu­lę

ka­dais čia šur­mu­lia­vo tur­gūs

da­bar ty­la

be­vai­sis vyš­nių so­das

ir šlu­bas il­ge­sys