Viskas, ką privalo žinoti vyrai (ir moterys)!

KNY­GŲ LEN­TY­NO­SE

Lei­dyk­la „Brie­dis“ pri­sta­to se­ri­jos „Svei­ka­tos en­cik­lo­pe­di­ja“ nau­jie­ną – vo­kie­čių uro­lo­go Vol­ke­rio Witt­kam­po kny­gą „Že­miau juos­mens vis­kas ge­rai?“. Jo­je au­to­rius at­sa­ko net į to­kius klau­si­mus, ku­rių neišd­rįs­tu­mė­te už­duo­ti.

„O ką tie uro­lo­gai vei­kia?“ – daž­nai ana­pus ka­bi­ne­to du­rų ten­ka iš­girs­ti V. Witt­kam­pui. Mo­te­rims lan­ky­tis pas gi­ne­ko­lo­gą yra sa­vai­me su­pran­ta­ma, o vy­rai uro­lo­go du­ris pra­ve­ria tik ta­da, kai jau la­bai blo­gai. Au­to­rius vy­rams pri­me­na, kaip svar­bu rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, ir iš­sklai­do su šia me­di­ci­nos sri­ti­mi su­si­ju­sias bai­mes.

Kam iš tie­sų rei­ka­lin­ga pro­sta­ta ir ką da­ry­ti su­si­dū­rus su pro­sta­tos li­go­mis? Kaip iš­veng­ti prieš­lai­ki­nės eja­ku­lia­ci­jos ir įveik­ti erek­ci­jos su­tri­ki­mus? Kaip pa­žin­ti ly­ti­niu ke­liu plin­tan­čių li­gų simp­to­mus? V. Witt­kam­pas šio­je kny­go­je da­li­ja­si šmaikš­čio­mis is­to­ri­jo­mis iš sa­vo pro­fe­si­nės pa­tir­ties ir skai­ty­to­jams (bei skai­ty­to­joms!) ne­su­dė­tin­gai pa­sa­ko­ja apie vy­rų fi­zio­lo­gi­nius pro­ce­sus – kaip funk­cio­nuo­ja var­pa, pro­sta­ta, šla­pi­mo pūs­lė ir jos sis­te­ma. Jis pa­ta­ria, ką rei­kė­tų da­ry­ti, jei kaž­kas ten, „apa­čio­je“, vyks­ta ne taip, kaip tu­rė­tų.