„Žemygala“ pagerbia režisierę ir gvildena kolektyvizaciją

„Žemygala“ pagerbia režisierę ir gvildena kolektyvizaciją

„Že­my­ga­la“ pa­ger­bia re­ži­sie­rę ir gvil­de­na ko­lek­ty­vi­za­ci­ją

Išė­jo nau­jas dvi­gu­bas Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus lei­džia­mo žur­na­lo „Že­my­ga­la“ nu­me­ris. Jo spaus­di­na­muo­se straips­niuo­se, at­si­mi­ni­muo­se, ver­ti­muo­se ap­rė­pia­ma is­to­ri­ja nuo mi­to­lo­gi­jos Ma­to Slan­čiaus­ko sak­mė­se, Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro įvy­kių Jo­niš­ky­je iki ko­lek­ty­vi­za­ci­jos ir pa­ga­liau – kul­tū­ros as­me­ny­bės – švie­saus at­mi­ni­mo Jo­niš­kio suau­gu­sių­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ re­ži­sie­rės Van­dos Šal­kaus­kie­nės pa­lik­to neiš­dil­do­mo pėd­sa­ko.

Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ

loretar@skrastas.lt

Nuo mi­to­lo­gi­jos iki ko­lek­ty­vi­za­ci­jos

Žur­na­lo „Že­my­ga­la“ at­sa­kin­go­ji re­dak­to­rė Vi­ta­li­ja Mor­kū­nie­nė įžan­gi­nia­me jung­ti­nio 2014–2015 me­tų nu­me­rio žo­dy­je paaiš­ki­na, kad lei­di­nys šį­kart pa­si­ro­dė vė­liau, nei ti­kė­ta­si, nes te­ko kant­riai lauk­ti, „kol bus su­rai­ky­tas kul­tū­ros pro­jek­tams pa­rem­ti skir­tas fi­nan­si­nis vals­ty­bės py­ra­gas“. Rai­ky­to­jai žur­na­lui, ku­ria­me kas­kart spaus­di­na­mi moks­li­nin­kų straips­niai, pri­si­me­na­mos gar­sios kraš­to as­me­ny­bės, įvy­kiai, lė­šų ne­sky­rė, tad lei­dė­jams te­ko su­ktis, kaip iš­ma­no.

Žur­na­lo nau­jo­je mi­to­lo­gi­nio pa­vel­do rub­ri­ko­je dr. Gied­rė Šu­ky­tė pra­sklei­džia tau­to­sa­ki­nin­ko Ma­to Slan­čiaus­ko rin­ki­niuo­se glū­din­čios se­no­sios pa­sau­lė­žiū­ros šy­dą. Sa­va­moks­lis kai­mo siu­vė­jas su­rin­ko apie 3 000 įvai­rių tau­to­sa­kos žan­ro kū­ri­nių, vien sak­mių, ku­rios ta­po pa­grin­di­niu moks­li­nin­kės straips­nio ob­jek­tu – ke­lis šim­tus. Mi­to­lo­gi­nių sak­mių už­ra­šy­ta dau­giau­sia, jų pa­grin­di­niai vei­kė­jai – ne­pap­ras­ti gy­vū­nai ir žmo­nės: ra­ga­nos, bur­ti­nin­kai, vilk­ta­kiai. Pa­tei­kia­ma ne­ma­žai is­to­ri­jų, epi­zo­dų, su­si­ju­sių su Mū­šos ty­re­lio pel­ke, ku­ri šiuo me­tu, nu­tie­sus 4 ki­lo­met­rų len­tų ta­ką, ta­pu­si tu­ris­tų mė­gsta­ma vie­ta.

„Že­my­ga­los“ kraš­to is­to­ri­jų rub­ri­ko­je dr. Gied­rė Las­taus­kie­nė tę­sia pa­sa­ko­ji­mą apie Jo­niš­kio ra­jo­no įstai­gų tar­nau­to­jus tar­pu­ka­riu, o is­to­ri­kė As­ta Gruns­kie­nė ap­ta­ria ko­lek­ty­vi­za­ci­ją Jo­niš­kio ap­skri­ty­je ir Zi­niū­nų vals­čiu­je. Jo­niš­kio mu­zie­ji­nin­kė Li­na Vai­te­kū­nie­nė ra­šo apie švie­ti­mo ir kul­tū­ros sis­te­mos rest­ruk­tū­ri­za­vi­mą Jo­niš­kio ap­skri­ty­je 1945–1950 me­tais, gal­būt sa­vo už­mo­jais pri­me­nan­tį da­bar­ti­nę ne­si­bai­gian­čią švie­ti­mo re­for­mą, ku­ri tu­ri vis­ką su­griau­ti, kas bu­vo anks­čiau.

Pri­si­mi­ni­mai apie žy­mius žmo­nes ir įvy­kius

„Kraš­to as­me­ny­bių, kū­rė­jų, kū­ry­bos“ rub­ri­ko­je apie prieš pen­ke­rius me­tus gy­ve­ni­mą pa­li­ku­sią Jo­niš­kio suau­gu­sių­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ re­ži­sie­rę Van­dą Šal­kaus­kie­nę pa­sa­ko­ja jos ko­le­gos, bi­čiu­liai, ak­to­riai. Gre­ta – dai­li­nin­ko, li­te­ra­to Vik­to­ro Ži­lins­ko, dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius gy­ve­nan­čio Kau­ne, ta­čiau sa­ve te­be­lai­kan­čio jo­niš­kie­čiu ir at­sto­vau­jan­čio Jo­niš­kio tau­to­dai­lei pa­ro­do­se, ei­lė­raš­čiai ir die­no­raš­čių įra­šai.

Skau­džią praei­tį pri­me­na Jo­niš­kio kle­bo­no Alek­sand­ro Bub­lio liu­di­ji­mai apie Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro įvy­ki­us Jo­niš­ky­je, o skaid­res­ne gai­da nu­skam­ba kraš­tie­čio pro­fe­so­riaus Al­gir­do Juo­zo Mo­tu­zo teks­tas apie gim­tą­jį Juo­džių kai­mą, ku­rio se­ne­liai gy­ve­no ak­me­ni­nia­me vie­tos dva­ro tvar­te. Mo­tu­zų na­mas dar te­bes­to­vi prie ke­lio, pa­žy­mė­tas du­be­niuo­tuo­ju ak­me­niu, įmū­ry­tu po sek­ly­čios lan­gu. Pro­fe­so­rius iš vai­kys­tės dar me­na so­de au­gu­sių ža­gar­vyš­nių ir cuk­ri­nių obuo­liu­kų sko­nį.

Tra­di­ci­nė­je ver­ti­mų da­ly­je spaus­di­na­ma Kau­no gu­ber­ni­jos spaus­tu­vė­je 1899 me­tais iš­leis­ta mo­ky­to­jo Alek­sand­ro Be­lo­zor­či­ko pa­reng­ta Ža­ga­rės mies­to istorinė-statistinė apy­brai­ža, ku­rią ver­tė Dzint­ra El­ga Irbytė-Staniulienė.

Žur­na­lą už­bai­gia bib­lio­te­ki­nin­kės Vi­jo­le­tos Kup­re­vi­čie­nės su­da­ry­tas per praė­ju­sius me­tus jo­niš­kie­čių iš­leis­tų ar­ba Jo­niš­kio kraš­tui ir jo­niš­kie­čiams skir­tų lei­di­nių są­ra­šas.

Au­to­rės nuo­tr.

NAU­JIE­NA: Net ir be vals­ty­bės pa­ra­mos kul­tū­ros pro­jek­tams išė­jo nau­jas dvi­gu­bas Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus lei­džia­mo žur­na­lo „Že­my­ga­la“ nu­me­ris.