„BaltRex“ klubas vejamas iš Lietuvos regbio federacijos

„BaltRex“ klubas vejamas iš Lietuvos regbio federacijos

„Balt­Rex“ klu­bas ve­ja­mas iš Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos

Va­kar Šiau­lių reg­bio klu­bas „Balt­Rex“ su­kvie­tė į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je in­for­ma­vo su­lau­kę ne­ti­kė­tų san­kci­jų iš Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos. Vie­na iš nuo­bau­dų – klu­bui ski­ria­ma 7 taš­kų bau­da prieš šį sek­ma­die­nį vyk­sian­čias Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­to rung­ty­nes. Šiuo me­tu „Balt­Rex-Šiau­liai“ tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je – pir­mi. Atim­ti sep­ty­ni taš­kai juos iš­stum­tų iš ko­vos dėl me­da­lių.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Nuo­bau­dos už ne­da­ly­va­vi­mą rink­ti­nė­je

Klu­bo „Balt­Rex“ di­rek­to­rė Do­na­ta Gri­gie­nė sa­kė, kad vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, prieš pat vi­dur­nak­tį, iš Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos su­lau­kė pra­ne­ši­mo apie tai, jog praei­tų me­tų ša­lies čem­pio­nas „Balt­Rex-Šiau­liai“ dėl tam tik­rų pa­žei­di­mų eli­mi­nuo­ja­mas iš ko­vos dėl me­da­lių Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­to ir TOP4 ly­gos var­žy­bo­se.

Pag­rin­di­niai pa­žei­di­mai, už ku­riuos Reg­bio fe­de­ra­ci­jos val­dy­ba nu­spren­dė skir­ti nuo­bau­das, – tai, kad klu­bas ne­su­da­rė są­ly­gų Lie­tu­vos rink­ti­nės na­riams at­sto­vau­ti reg­bio-7 rink­ti­nei šių me­tų Eu­ro­pos „Grand Prix“ var­žy­bo­se.

„Fe­de­ra­ci­ja siū­lo tris nuo­bau­das. Pir­mo­ji – tai, kad jau šį sek­ma­die­nį vyks­ian­čia­me Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­te klu­bas star­tuo­tų su mi­nus 7 taš­kais (kai už per­ga­lę yra duo­da­mi trys taš­kai), o rug­sė­jo mė­ne­sį star­tuo­sian­čias TOP4 ly­gos var­žy­bas pra­dė­tu­me su mi­nus 14 taš­kų. Pap­ras­tai kal­bant, mes esa­me eli­mi­nuo­ja­mi iš ko­vos dėl me­da­lių. Klu­bo nuo­mo­ne, taip ban­do­ma iš­veng­ti la­bai stip­raus ir pa­jė­gaus var­žo­vo“, – sa­kė D. Gri­gie­nė.

Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos val­dy­ba taip pat siū­lo Vi­suo­ti­niam na­rių su­si­rin­ki­mui pa­ša­lin­ti „Balt­Rex“ reg­bio klu­bą iš fe­de­ra­ci­jos na­rių.

Di­džiau­si ne­su­ta­ri­mai tarp „Balt­Rex“ klu­bo ir fe­de­ra­ci­jos pra­si­dė­jo ge­gu­žę, kai da­lis klu­bo žai­dė­jų, Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rių, nu­spren­dė pa­si­rink­ti ne tre­ni­ruo­tes su rink­ti­ne, o at­sto­vau­ti sa­vo klu­bui Eu­ro­pos klu­bų tur­ny­re Sankt Pe­ter­bur­ge (Ru­si­ja).

Nė­ra bend­ra­dar­bia­vi­mo

„Balt­Rex-Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas pa­brė­žė, kad reg­bį žai­džia en­tu­zias­tai, o ne pro­fe­sio­na­lai.

„La­bai gai­la, kad ker­ta­ma per re­zul­ta­tus, ku­rie mo­ty­vuo­ja spor­ti­nin­ką spor­tuo­ti. Kaip ga­li star­tuo­ti, ži­no­da­mas, kad ne­pre­ten­duo­ji į me­da­lius? La­bai gai­la, kad fe­de­ra­ci­ja pa­si­rin­ko to­kį ke­lią ir ker­ta  že­miau­sią gran­dį – per žai­dė­jus, ku­rie yra mė­gė­jai“, – sakė tre­ne­ris.

E. Šča­vins­kas sa­kė, kad klu­bo san­ty­kiai su fe­de­ra­ci­ja jau se­niai įtemp­ti. „Balt­Rex“ reg­bio fe­de­ra­ci­jo­je ne­tu­ri nė vie­no sa­vo na­rio, ku­ris ga­lė­tų at­sto­vau­ti jų in­te­re­sams.

„Fe­de­ra­ci­ja la­bai ma­žai ski­ria dė­me­sio žai­dė­jams, ver­čia juos pa­si­ra­šy­ti kont­rak­tus, ku­rie ne vi­siems gal­būt įgy­ven­di­na­mi, po to kal­ti­na klu­bą, kad ne­su­da­ro są­ly­gų at­sto­vau­ti rink­ti­nei“, – sa­kė E. Šča­vins­kas.

Nuo lie­pos 11 die­nos klu­bo di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­nan­ti D. Gri­gie­nė taip pat pa­ty­rė, kad su­tar­ti su Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­ja la­bai sun­ku: „Klu­bas yra vi­siš­kai ig­no­ruo­ja­mas, neat­sa­ko­ma į mū­sų ofi­cia­lius raš­tus, te­le­fo­ni­nių po­kal­bių me­tu sa­ko­ma, kad su mū­sų klu­bu ne­bus dir­ba­ma, ne­bus bend­ra­dar­biau­ja­ma, kad mū­sų klu­bas ne­pa­tin­ka, yra įskau­di­nęs ir pa­na­šiai. Man at­ro­do, kad ofi­cia­lias pa­rei­gas einan­tys žmo­nės ne­tu­rė­tų taip da­ry­ti. Tu­rė­tų bū­ti ne­ša­liš­ku­mas, nes vi­si dir­ba­me reg­bio la­bui.“

Pra­šy­da­mas pa­dė­ti iš­spręs­ti su­si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją „Bat­Rex“ klu­bas jau krei­pė­si ir į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, ir į Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tą.

Žai­dė­jai ren­ka­si pa­tys

„Balt­Rex“ klu­bo reg­bi­nin­kas Žy­gi­man­tas Ra­džius bu­vo vie­nas iš klu­bo žai­dė­jų, šie­met at­sto­va­vu­sių ša­lies reg­bio-7 rink­ti­nei.

„Kai su­ži­no­jau apie nuo­bau­das, la­bai nu­ste­bau, kad vis­kas me­ta­ma ant klu­bo. Klu­bas suin­te­re­suo­tas, kad žai­dė­jai žais­tų rink­ti­nė­je, nuo to pri­klau­so ir tre­ne­rio ka­te­go­ri­ja, kartu ir di­des­nė al­ga. Aš no­rė­jau žais­ti rink­ti­nė­je ir žai­džiau, ki­ti ne­no­rė­jo žais­ti – ir ne­žai­dė. Kiek­vie­nas tu­ri pa­si­rin­ki­mą. Mes ne­sa­me pro­fe­sio­na­lai, ne­gau­na­me už tai pi­ni­gų. Fe­de­ra­ci­jai rei­kė­tų iš­si­kvies­ti tuos žai­dė­jus, ku­rie neats­to­vau­ja rink­ti­nei ir su jais kal­bė­tis, o ne su klu­bu“, – sa­kė Ž. Ra­džius.

Reg­bi­nin­kas pri­mi­nė, kad rink­ti­nei šie­met at­sto­va­vo ne tik jis, bet ir ki­ti „Balt­Rex“ žai­dė­jai: Ge­di­mi­nas Liut­kus, Lu­kas Šin­kū­nas, Ar­nas Ur­bo­nas.

D. Gri­gie­nė ste­bė­jo­si, kad Reg­bio fe­de­ra­ci­jo­je vyks­ta to­kie da­ly­kai, juk krep­ši­nin­kams at­si­sa­kius at­sto­vau­ti Lie­tu­vos rink­ti­nei, nie­kas ne­bau­džia klu­bų ar pa­čių krep­ši­nin­kų.

„Mū­sų įsta­tai ir nuo­sta­tai ne­drau­džia žai­dė­jams pa­tiems ap­si­spręs­ti, ir to­kių nuo­bau­dų nė­ra, jos yra su­gal­vo­tos šiai die­nai“, – įsi­ti­ki­nu­si D. Gri­gie­nė.

Klu­bas Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jai pa­ra­šė ir iš­siun­tė ape­lia­ci­ją, ku­rio­je tei­gia ne­pa­žei­dęs nė vie­no punk­to, dėl ku­rio yra kal­ti­na­mas, ir pa­tei­kė tai įro­dan­čią in­for­ma­ci­ją.

„Šiau­lių kraš­tas“ no­rė­jo iš­klau­sy­ti ir ki­tą pu­sę, ta­čiau penk­ta­die­nį mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais neat­si­lie­pė nei Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ry­tis Da­vi­do­vi­čius, nei ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

KON­FE­REN­CI­JA: Penk­ta­die­nį su­kvies­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je (iš kai­rės) „Balt­Rex-Šiau­lių“ ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas, „Balt­Rex“ klu­bo di­rek­to­rė Do­na­ta Gri­gie­nė, klu­bo žai­dė­jai Žy­gi­man­tas Ra­džius ir Vy­ta­ras Bloš­kys kal­bė­jo apie tai, kad Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­ja ne tik klu­bui už­ker­ta ke­lią Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­te ir TOP4 ly­gos var­žy­bo­se ko­vo­ti dėl me­da­lių, bet ir ve­ja iš fe­de­ra­ci­jos.