„BaltRex-Šiauliai“ laimėjo čempionatą, bet ar gaus taurę?

„BaltRex-Šiauliai“ laimėjo čempionatą, bet ar gaus taurę?

„Balt­Rex-Šiau­liai“ lai­mė­jo čem­pio­na­tą, bet ar gaus tau­rę?

Bai­gė­si Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­tas, ku­rio nu­ga­lė­to­jais ta­po „Balt­Rex-Šiau­liai“. Tik nu­ga­lė­to­jų tau­rė ne­bu­vo įteik­ta.

Jei Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­ja klu­bui „Balt­Rex“ pri­tai­kys san­kci­jas (apie tai „Šiau­lių kraš­te“ ra­šy­ta 2016 08 27, „Balt­Rex“ klu­bas ve­ja­mas iš Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos"), tau­rė ga­li ati­tek­ti ki­tai ko­man­dai. Tai tu­rė­tų paaiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Į bai­gia­mą­jį Lie­tu­vos reg­bio-7 eta­pą su­si­rin­ku­sios ko­man­dos bu­vo su­skirs­ty­tos į dvi gru­pes. Vie­no­je gru­pė­je run­gė­si ša­lies čem­pio­nai „Balt­Rex-Šiau­liai“, „Šiau­liai-PRC“ ir Lie­tu­vos U-18 rink­ti­nė. Ki­to­je gru­pė­je ko­vo­jo Šiau­lių „Vai­ras-Kal­vis“, Kau­no „Žal­gi­ris“ ir Jo­na­vos „Tauras/Viči-Vi­ta“.

„Balt­Rex-Šiau­liai“ ne­sun­kiai su­si­tvar­kė su prie­ši­nin­kais gru­pė­je ir užė­mė pir­mą­ją vie­tą. Ki­to­je gru­pė­je už­fik­suo­ta sen­sa­ci­ja. Kau­no „Žal­gi­ris“ su­ge­bė­jo pa­lauž­ti „Vai­ro-Kal­vio“ ko­man­dos pa­si­prie­ši­ni­mą ir gru­pė­je užė­mė pir­mą­ją vie­tą, o „vai­rie­čiai“ li­ko ant­ri.

Pus­fi­na­ly­je žiū­ro­vų lau­kė int­ri­guo­jan­ti dvie­jų Šiau­lių mies­to ko­man­dų dvi­ko­va. Pir­mą­jį kė­li­nį ka­muo­lį dau­giau­sia kont­ro­lia­vo „Vai­ro-Kal­vio“ ko­man­dos žai­dė­jai, o „Balt­Rex-Šiau­liai“ eki­pos at­sto­vai kant­riai gy­nė­si ir ren­gė kont­ra­ta­kas. Pa­si­nau­do­ję var­žo­vų klai­do­mis „Balt­Rex-Šiau­liai“ žai­dė­jai su­si­kro­vė per­sva­rą ir nu­ga­lė­jo var­žo­vus 19:7.

Fi­na­le „Balt­Rex-Šiau­lių“ ko­man­dos lau­kė Kau­no „Žal­gi­rio“ ko­man­da. Il­ges­nį ly­gia­ver­čių at­sar­gi­nių žai­dė­jų suo­le­lį tu­rin­tys šiau­lie­čiai su­ge­bė­jo fi­na­lui iš­sau­go­ti dau­giau jė­gų, to­dėl ga­na ne­sun­kiai įvei­kė var­žo­vus 31:7.

„Tu­rė­jo­me 12 pa­jė­gių žai­dė­jų. Tai la­bai ge­rai, kai tur­ny­ras trun­ka vi­są die­ną ar net dvi. Le­mia­moms ko­voms ga­li pa­si­tau­py­ti jė­gų. Tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas aikš­tė­je – idea­lus. Ko­man­da dir­ba kaip laik­ro­dis. Su kiek­vie­nom rung­ty­nė­mis vis ge­riau. Jau ant­rą tur­ny­rą pui­kiai rung­ty­niau­ja To­mas Zi­bo­lis. Jis pui­kiai gi­na­si ir ka­da rei­kia iš­šau­na puo­li­me. Neat­si­tik­ti­nai jis iš­rink­tas ge­riau­siu ko­man­dos žai­dė­ju“, – pa­sa­ko­jo „Balt­Rex-Šiau­liai“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas.

Pa­si­bai­gus Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­tui, čem­pio­nų ir pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mai ne­bu­vo įteik­ti nė vie­nai ko­man­dai. „Balt­Rex“ klu­bo di­rek­to­rės Do­na­tos Gri­gie­nės ži­nio­mis, čem­pio­nų li­ki­mas sprę­sis rug­sė­jo 14 die­ną Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo me­tu.

Reg­bio fe­de­ra­ci­ja „Balt­Rex“ klu­bą kal­ti­na ne­su­da­rius ga­li­my­bių žai­dė­jams at­sto­vau­ti ša­lies reg­bio -7 rink­ti­nei Eu­ro­pos „Grand Prix“ var­žy­bo­se. Už tai fe­de­ra­ci­ja klu­bą siū­lo baus­ti ati­mant 7 taš­kus Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­te, TOP4 ly­gos var­žy­bas pra­dė­ti su mi­nus 14 taš­kų ir ga­liau­siai pa­ša­lin­ti klu­bą iš fe­de­ra­ci­jos.

Smkle­vas.lt, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

SM „Kle­vas“ nuo­tr.

NU­GA­LĖ­TO­JAI: Reg­bio ko­man­da „Balt­Rex-Šiau­liai“ Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­te ta­po nu­ga­lė­to­jais, ta­čiau nu­ga­lė­to­jų tau­rė jiems ne­bu­vo įteik­ta. Jei­gu Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­ja neat­šauks san­kci­jų klu­bui, čem­pio­nų tau­rė ati­teks ki­tai ko­man­dai.