„BaltRex-Šiauliai“ tarptautiniame turnyre iškovojo antrąją vietą

„BaltRex-Šiauliai“ tarptautiniame turnyre iškovojo antrąją vietą

„Balt­Rex-Šiau­liai“ tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą

Šve­di­jo­je, Stok­hol­me, vy­ku­sia­me „Stock­holm Tens“ reg­bio-10 tur­ny­re Šiau­lių „Balt­Rex-Šiau­liai“ ko­man­da iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

B gru­pė­je rung­ty­nia­vę šiau­lie­čiai ne­pa­li­ko vil­čių var­žo­vams ir užė­mė pir­mąją vie­tą. Šiau­lie­čiai 15:0 lai­mė­jo prieš „NRK Tro­jan“ (Šve­di­ja), 35:0 įvei­kė „Bea­vers“ (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) ir 17:0 lai­mė­jo prieš „Ham­mar­by Bar­ba­rians“ (Šve­di­ja).

Ket­virt­fi­na­lio eta­pe šiau­lie­čiai be var­go 54:12 su­si­tvar­kė su „DLA Pi­per XV“ eki­pa iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Pus­fi­na­ly­je Lie­tu­vos čem­pio­nų lau­kė itin pa­jė­gi var­žo­vė Šve­di­jos čem­pio­nė, daug­kar­ti­nė šio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ja Stok­hol­mo „Exi­les“ ko­man­da. Pir­mą kė­li­nį do­mi­na­vo šve­dai, jie bu­vo nu­to­lę dviem že­mi­ni­mais. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je jau šiau­lie­čiai pe­rė­mė ini­cia­ty­vą ir su­ge­bė­jo iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą. Per pra­tę­si­mą bu­vo žai­džia­ma iki auk­si­nių taš­kų, ku­riuos pel­nė šiau­lie­čiai ir pa­te­ko į fi­na­lą.

Fi­na­le „Balt­Rex-Šiau­liai“ ko­man­da su­si­ti­ko su iš pro­fe­sio­na­lių žai­dė­jų su­bur­ta Ško­ti­jos „Wa­ter­boys“ ko­man­da. Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je šiau­lie­čiai pir­ma­vo 14:5, ta­čiau pa­sku­ti­nė pir­mo kė­li­nio mi­nu­tė su­si­klos­tė itin ne­sėk­min­gai. Šiau­lie­čiai ne tik neap­si­gy­nė nuo var­žo­vų ata­kos, ku­rios me­tu ško­tai pel­nė 7 taš­kus, ta­čiau dar ir ga­vo gel­to­ną kor­te­lę. Ant­ro­je rung­ty­nių da­ly­je dvi mi­nu­tes tu­rė­da­mi vie­nu žai­dė­ju ma­žiau šiau­lie­čiai neap­si­gy­nė nuo dvie­jų var­žo­vų ata­kų, o pa­si­vy­ti nu­to­lu­sių var­žo­vų jau ne­be­bu­vo jė­gų.

Šia­me tur­ny­re „Balt­Rex-Šiau­liai“ da­ly­va­vo pir­mą kar­tą. „Tai gi­lias tra­di­ci­jas tu­rin­tis tur­ny­ras, to­dėl mums su­da­ly­vau­ti ir pa­ly­gin­ti sa­vo jė­gas su pa­jė­gio­mis ki­tų ša­lių ko­man­do­mis bu­vo la­bai nau­din­ga. To­kios ko­vos už­grū­di­na, pa­de­da at­ras­ti sa­vo žai­di­mą, pa­jaus­ti žai­di­mo tem­pą ir pa­si­reng­ti to­les­niems ma­čams“, – sa­kė „Balt­Rex-Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas.

Ne­pai­sant pra­lai­mė­ji­mo fi­na­le, tre­ne­ris džiau­gė­si ko­man­dos pa­si­ro­dy­mu tur­ny­re.

„Mes pa­ro­dė­me, kad ga­li­me var­žy­tis su itin ga­lin­go­mis ko­man­do­mis. Tai bu­vo pui­kus pa­si­ren­gi­mas rugp­jū­čio pa­bai­go­je vyk­sian­tiems Bal­ti­jos reg­bio-7 ir Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­tams. Kad ir kiek tre­ni­ruo­čių su­reng­tum, vi­sos klai­dos ir tai, ką rei­kia tai­sy­ti, ge­riau­siai pa­si­ma­to var­žy­bų me­tu. To­dėl pui­kus ko­man­dos žai­di­mas nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai“, – sa­kė tre­ne­ris.

Smkle­vas.lt inf.

„Balt­Rex-Šiau­liai“ nuo­tr.

TUR­NY­RAS: Šve­di­jo­je, Stok­hol­me, vy­ku­sia­me tra­di­ci­nia­me „Stock­holm Tens“ reg­bio-10 tur­ny­re Šiau­lių „Balt­Rex-Šiau­liai“ ko­man­da da­ly­va­vo pir­mą kar­tą ir nu­ke­lia­vo iki fi­na­lo.