Bėgte iki Kelmės dvaro

„Sidabrės“ nuotr.
Sek­ma­die­nį Kel­mė­je vy­ko tra­di­ci­nis XLV bė­gi­mas "Grau­ži­kai-Kel­mė", Va­dui Rim­kui at­min­ti.

Čia su­si­rin­ko apie 250 bė­gi­mo en­tu­zias­tų iš vi­sos Lie­tu­vos kam­pe­lių. Da­ly­viai var­žė­si įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se: pa­grin­di­nės tra­sos nuo­to­lis bu­vo apie 8,1 km iš Grau­ži­kų kai­mo iki Kel­mės dva­ro. Trum­pes­nės - 3 km, ku­rią įvei­kė jau­nes­ni da­ly­viai. Var­žy­bo­se star­ta­vo gau­sus bū­rys Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir Ža­ga­rės gim­na­zi­jos leng­vaat­le­čių (žr. nuo­trau­ko­je). 2006 me­tais gi­mu­sių ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je si­dab­ro me­da­lį, tau­rę ir pi­ni­gi­nį pri­zą iš­ko­vo­jo Ad­ri­ja Pro­ko­pen­ko (3 km - 13 min. 3 sek.). 2002-2003 me­tais gi­mu­sių mer­gi­nų gru­pė­je tre­čią vie­tą pa­si­da­li­no Gin­ta­rė Mi­se­vi­čiū­tė ir Rus­nė Pro­ko­pen­ko (14 min. 50 sek.). 2004-2005 me­tais gi­mu­sių mer­gi­nų gru­pė­je penk­ta fi­ni­ša­vo At­lan­ta Venc­ku­tė (13 min. 53 sek.). 2006 me­tais gi­mu­sių ber­niu­kų gru­pė­je šeš­tas at­bė­go Ai­vi­kas Gri­cius (12 min. 46 sek.). Vi­si fi­ni­ša­vę da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti tai pro­gai skir­tais me­da­liais bei šo­ko­la­dais.