Bibliotekoje pristatyta Leono Karaliūno knyga ir filmas

Ri­tos Ma­čiu­kie­nės nuo­trau­ka
Leo­ną Ka­ra­liū­ną (vi­du­ry­je) pa­svei­ki­no "Auš­ros" gim­na­zi­jos, ku­rią pa­ts bai­gė, pe­da­go­gai, be­si­di­džiuo­jan­tys iš­ki­lio­mis mo­kyk­los as­me­ny­bė­mis
Praė­ju­sio ket­vir­ta­die­nio va­ka­re Jo­niš­kio J. Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio, pir­mo­jo ša­ly­je krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jo Leo­no Ka­ra­liū­no kny­gos „Ant­ra­sis auk­sas: III Eu­ro­pos vy­rų pir­me­ny­bės: fak­tai ir skai­čiai“ ir fil­mo „Krep­ši­nio le­gen­da Val­de­ma­ras Cho­mi­čius“ pri­sta­ty­mas.

Prieš 80 me­tų Kau­ne bu­vo spe­cia­liai III Eu­ro­pos krep­ši­nio pir­me­ny­bėms pa­sta­ty­ta spor­to ha­lė. 1939 me­tų ge­gu­žės 21–28 die­no­mis vy­ku­sio­se pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė pa­do­va­no­jo sa­vo jau­nai vals­ty­bei čem­pio­nų ti­tu­lą. Ant­rą kar­tą iš ei­lės lie­tu­viai ta­po se­no­jo že­my­no nu­ga­lė­to­jais. Ne­pails­tan­tis krep­ši­nio en­tu­zias­tas Leo­nas Ka­ra­liū­nas ta pro­ga iš­lei­do kny­gą, ku­rią pir­miau­sia, šią va­sa­rą, pri­sta­tė is­to­ri­nė­je Kau­no pre­zi­den­tū­ro­je.

Fil­mas, su­kur­tas kar­tu su ope­ra­to­riu­mi Ri­čar­du Nor­ku­mi, skir­tas žy­maus krep­ši­nin­ko, bu­vu­sio „Žal­gi­rio“ ir TSRS rink­ti­nės ka­pi­to­no Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus ju­bi­lie­jui. Fil­mas trun­ka 73 mi­nu­tes ir tai nė­ra at­si­tik­ti­nis skai­čius: spor­ti­nin­kui su­ka­ko 60, o jo marš­ki­nė­lių nu­me­ris iš­bė­gus į aikš­tę vi­sa­da bu­vo try­lik­tas.

Leo­nas pa­kal­bi­no ir nu­fil­ma­vo V. Cho­mi­čiaus bu­vu­sius ko­man­dos drau­gus: A. Sa­bo­nį, Š. Mar­čiu­lio­nį, S. Ta­ra­ka­no­vą ir ki­tus, ko­le­gas tre­ne­rius A. Si­rei­ką, K. Kem­zū­rą... Fil­me daug fil­muo­tos var­žy­bų me­džia­gos, nuo­trau­kų. Ko ne­pa­vy­ko su­ras­ti ir do­ku­men­tuo­ti, iliust­ruo­ja Ilo­nos Čei­lut­kie­nės pie­ši­niai. Fil­mą įgar­si­no kraš­tie­tis Juo­zas Šal­kaus­kas.

Leo­no iš­leis­tų kny­gų krai­tė­je – 25 lei­di­niai, su­kur­ti pen­ki fil­mai. Ne vel­tui už nuo­pel­nus Jo­niš­kio kraš­tui: spor­to plėt­rą, kū­ry­bi­nę ir edu­ka­ci­nę veik­lą, Jo­niš­kio var­do gar­si­ni­mą res­pub­li­ko­je ir už jos ri­bų L. Ka­ra­liū­nui 2018 m. su­teik­tas Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio var­das.

Bu­vu­sio mo­ki­nio, kla­sio­ko dar­bais džiau­gė­si Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos at­sto­vai, jį svei­ki­no ko­le­gos iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos. Leo­nas už pa­gal­bą, pa­ra­mą dė­ko­jo fil­mo ope­ra­to­riui ir mon­ta­žo au­to­riui Ri­čar­dui Nor­kui ir „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui To­mui Ar­mo­na­vi­čiui.

Iki spa­lio 31 d. bib­lio­te­kos skai­tyk­los lan­guo­se vei­kia Leo­no Ka­ra­liū­no su­rink­tų at­vi­ru­kų pa­ro­da „At­vi­ru­kai apie krep­ši­nį 1937-2019“.