Gėrėsimės aukšto lygio tinklinio varžybų akimirkomis

„Sidabrės“ nuotr.
Jo­niš­kio tink­li­nin­kų ko­man­da „Jo­niš­kio baldai–Vidrena“ – pir­mos ly­gos ly­de­rė
Jau atei­nan­tį sa­vait­ga­lį, star­tuo­jant TOP SPORT Lie­tu­vos vy­rų tink­li­nio čem­pio­na­to se­zo­nui, jo­niš­kie­čiai po il­gos per­trau­kos mū­sų mies­te vėl tu­rės pro­gą pa­ma­ty­ti aukš­to ly­gio tink­li­nio var­žy­bas. Pir­mo­jo­je ly­go­je kar­tu su dar sep­ty­niais klu­bais var­žy­sis ir Jo­niš­kio tink­li­nin­kų ko­man­da „Jo­niš­kio baldai–Vidrena“.

O atei­nan­tį šeš­ta­die­nį, lapk­ri­čio 16-ąją, „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos Di­džio­sios tau­rės ket­virt­fi­na­ly­je, 19.30 val., iš­kart po „De­li­ka­te­so“ krep­ši­nio ko­man­dos var­žy­bų, aikš­tė­je su­si­kaus aikš­tės šei­mi­nin­kai „Jo­niš­kio baldai–Virdena“ su Šiau­lių „El­ga“. Sek­ma­die­nį, lapk­ri­čio 17 d., 13 val. čia pat tar­pu­sa­vy­je jė­gas iš­ban­dys "Jo­niš­kio baldai–Vidrena" su Kau­no "Rio" ko­man­da. Pa­lai­ky­ki­me sa­vo ko­man­dą!

Bū­tent ši jo­niš­kie­čių ko­man­da ga­li pa­si­gir­ti per­nai pir­mo­je sa­lės tink­li­nio ly­go­je iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją vie­tą. Dar pa­va­sa­rį mū­sų tink­li­nin­kai bu­vo pa­kvies­ti į aukš­čiau­sią­ją ly­gą. Ta­čiau jo­niš­kie­čiai to­kio kvie­ti­mo ne­priė­mė – no­rint čia rung­tis, rei­ka­lin­gas 40-60 tūkst. eu­rų biu­dže­tas, tad jo­niš­kie­čiai ir šį se­zo­ną var­žy­sis su ki­to­mis aš­tuo­nio­mis pir­mos ly­gos ko­man­do­mis.

Mū­sų tink­li­nin­kams se­zo­nas la­bai pro­duk­ty­vus – žai­džia Šiau­lių mė­gė­jų ly­go­je, da­ly­vau­ja Lie­tu­vos mė­gė­jų ko­man­dų tur­ny­re.