Iš Europos čempionato grįžo su bronza

Iš Europos čempionato grįžo su bronza

Iš Eu­ro­pos čem­pio­na­to grį­žo su bron­za

17-me­tė Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė Groz­ne (Če­čė­ni­ja) vy­ku­sia­me Eu­ro­pos jau­ni­mo (iki 21 me­tų) tek­von­do čem­pio­na­te, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 53 ki­log­ra­mų, iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je spor­ti­nin­kę ir jos tre­ne­rį Ro­mual­dą Mont­vi­dą svei­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ir Spor­to gim­na­zi­jos at­sto­vai.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Vie­nam – me­da­lis, ki­tam – drau­di­mas da­ly­vau­ti

Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­te da­ly­va­vo apie 300 spor­ti­nin­kų. La­bai stip­rių ko­vo­to­jų at­vy­ko iš Tur­ki­jos, Ru­si­jos, Azer­bai­dža­no.

Tu­rin­ti ga­na aukš­tą rei­tin­gą K. Tva­ro­na­vi­čiū­tė iš kar­to pa­te­ko į ket­virt­fi­na­lį, ku­ria­me su­si­ti­ko su tur­ke Zeh­ra Do­su­cu­kur. Įvei­ku­si var­žo­vę re­zul­ta­tu 9:3, šiau­lie­tė pa­te­ko į pus­fi­na­lį. Psi­cho­lo­giš­kai ne­leng­vo­je ko­vo­je Klau­di­ja 1:11 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti ru­sės Tat­ja­nos Ku­da­šo­vos pra­na­šu­mą ir ten­kin­tis tre­čią­ja vie­ta.

K. Tva­ro­na­vi­čiū­tės tre­ne­ris R. Mont­vi­das džiau­gė­si auk­lė­ti­nės pa­sie­ki­mu, nes šis čem­pio­na­tas bu­vo vie­nas iš su­dė­tin­ges­nių.

Į čem­pio­na­tą taip pat vy­ko dar vie­nas R. Mont­vi­do auk­lė­ti­nis – Au­ri­mas Kle­mas. Ta­čiau spor­ti­nin­kui ne­bu­vo leis­ta da­ly­vau­ti dėl svei­ka­tos. Be­veik prieš mė­ne­sį tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je Drus­ki­nin­kuo­se A. Kle­mui įgė­lė vabz­dys, ir ko­ja ku­rį lai­ką bu­vo su­ti­nu­si, vė­liau dar pra­si­dė­jo in­fek­ci­ja. Pa­ma­tę pra­stai at­ro­dan­čią šiau­lie­čio ko­ją čem­pio­na­to me­di­kai nu­spren­dė ne­leis­ti jam var­žy­tis, mat tek­von­do spor­to ša­ko­je smū­giai at­lie­ka­mi ko­jo­mis.

Če­čė­nai priė­mė sve­tin­gai

R. Mont­vi­das pa­sa­ko­jo, kad če­čė­nai čem­pio­na­tui bu­vo la­bai ge­rai pa­si­ruo­šę. Tie­sa, kai ku­rių ša­lių spor­ti­nin­kai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti bai­min­da­mie­si ne­ra­mu­mų ša­ly­je. Ta­čiau čem­pio­na­tas praė­jo sklan­džiai, bu­vo už­tik­rin­tas vi­siš­kas spor­ti­nin­kų sau­gu­mas, sos­ti­nė­je ir ne­tgi var­žy­bų sa­lė­je ne­trū­ko gink­luo­tos ap­sau­gos.

Spor­ti­nin­kai ir tre­ne­ris tu­rė­jo lai­ko ap­žiū­rė­ti Groz­ną. Mies­tas lie­tu­viams pa­si­ro­dė gra­žus ir tvar­kin­gas. Pa­sak tre­ne­rio, Eu­ro­pos jau­ni­mo tek­von­do čem­pio­na­tas pa­tiems če­čė­nams bu­vo di­de­lis įvy­kis, tai ga­lė­jai spręs­ti iš oro uos­te ir mies­te iš­ka­bin­tų pla­ka­tų, skel­bian­čių apie spor­to ren­gi­nį. Įs­pū­din­ga bu­vo ir čem­pio­na­to ati­da­ry­mo šven­tė, jo­je kal­bą sa­kė pa­ts Če­čė­ni­jos pre­zi­den­tas Ram­za­nas Ka­dy­ro­vas. Var­žy­bas trans­lia­vo vals­ty­bi­nė te­le­vi­zi­ja.

Ru­de­nį lau­kia pa­sau­lio čem­pio­na­tas

K. Tva­ro­na­vi­čiū­tė spor­tuo­ja nuo pen­ke­rių me­tų. Pra­dė­jo nuo ka­ra­tė, o po tre­jų me­tų pe­rė­jo į tek­von­do. Šio­je spor­to ša­ko­je sep­ty­nio­lik­me­tė šiau­lie­tė ga­li pa­si­gir­ti jau ne vie­nu lai­mė­ji­mu. Su me­da­liais mer­gi­na grįž­ta iš tur­ny­rų ir čem­pio­na­tų.

Šių me­tų pra­džio­je spor­ti­nin­kė su­da­ly­va­vo Stam­bu­le (Tur­ki­ja) vy­ku­sia­me at­ran­kos į Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nes žai­dy­nes tur­ny­re ir tik per du žings­nius li­ko nuo ke­lia­la­pio. Ne­daug ta­da iki ke­lia­la­pio pri­trū­ko ir Au­ri­mui Kle­mui. Tre­ne­ris dėl to ne­nu­si­me­na, nes spor­ti­nin­kai dar jau­ni ir tu­rės ga­li­my­bių pa­ko­vo­ti dėl ke­lia­la­pių į To­ki­jo olim­pia­dą.

Šiais me­tais abu spor­ti­nin­kai da­ly­va­vo Švei­ca­ri­jo­je vy­ku­sia­me suau­gu­sių­jų tek­von­do čem­pio­na­te. Au­ri­mas ja­me pel­nė penk­tą­ją vie­tą, o Klau­di­ja li­ko de­vin­ta. Jau­niems spor­ti­nin­kams tai ge­ras pa­sie­ki­mas, nes te­ko var­žy­tis su vy­res­niais ir dau­giau var­žy­bų pa­tir­ties tu­rin­čiais spor­ti­nin­kais.

Šią va­sa­rą K. Tva­ro­na­vi­čiū­tė tu­rė­jo vos sa­vai­tę ato­sto­gų, o da­bar pra­dės ruoš­tis pa­sau­lio jau­nių (iki 18 me­tų) tek­von­do čem­pio­na­tui, ku­ris lapk­ri­tį vyks Ka­na­do­je, Van­ku­ve­ry­je.

Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.

BRON­ZA: Eu­ro­pos jau­ni­mo (iki 21 me­tų) tek­von­do čem­pio­na­te, ku­ris vy­ko Če­čė­ni­jo­je, šiau­lie­tė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Va­kar spor­ti­nin­kę su lai­mė­ji­mu svei­ki­no Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, ku­rio­je mo­ko­si Klau­di­ja, at­sto­vai.