Jonas Spudis ruošiasi parolimpiniam startui

Jonas Spudis ruošiasi parolimpiniam startui

ŠIAU­LIŲ OLIM­PIE­ČIAI

Jo­nas Spu­dis ruo­šia­si pa­ro­lim­pi­niam star­tui

37 me­tų šiau­lie­tis leng­vaat­le­tis, ie­ties me­ti­kas Jo­nas Spu­dis rug­sė­jo 1-ąją kar­tu su ki­tais pa­ro­lim­pie­čiais vyks į Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes. Spor­ti­nin­kui ir Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro tre­ne­riui ši olim­pia­da – lauk­ta ir už­si­tar­nau­ta ne­leng­vu dar­bu.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ke

Tai, kad Jo­nas Spu­dis vyks į Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes, paaiš­kė­jo tik prieš ge­rą mė­ne­sį. Tarp­tau­ti­nis pa­ro­lim­pi­nis ko­mi­te­tas Lie­tu­vai sky­rė dvi pa­pil­do­mas kvo­tas.

„Kai atė­jau į neį­ga­lių­jų spor­tą, vi­sa­da bu­vo sva­jo­nė pa­tek­ti į aukš­čiau­sio ran­go var­žy­bas. Tre­ne­ris Dei­man­tas Ju­sys sa­ky­da­vo, kad yra šan­sų pa­tek­ti ir į pa­ro­lim­pi­nes, te­rei­kia siek­ti re­zul­ta­tų“, – pa­klaus­tas, ar ti­kė­jo­si pa­tek­ti į žai­dy­nes, sa­ko J. Spu­dis.

Pa­sak spor­ti­nin­ko, neį­ga­lių­jų spor­te vien įvyk­dy­ti pa­ro­lim­pi­nį nor­ma­ty­vą neuž­ten­ka. Kvo­tos da­ly­vau­ti žai­dy­nė­se ša­liai ski­ria­mos pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ir neį­ga­lių­jų spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mus.

„Prieš dve­jus me­tus Eu­ro­pos neį­ga­lių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo­me du auk­so me­da­lius. Tai mums ga­ran­ta­vo ma­žiau­siai dvi vie­tas pa­ro­lim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Ti­kė­jo­mės, kad gau­si­me dar bent vie­ną vie­tą, ta­čiau at­si­ti­ko dar ge­riau – ga­vo­me dvi vie­tas. Lie­tu­vos pa­ro­lim­pi­nis ko­mi­te­tas at­rin­ko ke­tu­ris spor­ti­nin­kus, tu­rin­čius aukš­čiau­sią rei­tin­gą ir ga­lin­čius ge­riau­siai pa­si­ro­dy­ti. Taip tarp tų ke­tu­rių pa­te­kau ir aš“, – sa­ko leng­vaat­le­tis.

Tai, kad yra ver­tas at­sto­vau­ti Lie­tu­vai, J. Spu­dis įro­dė ir bir­že­lį Eu­ro­pos neį­ga­lių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te. Ie­tį spor­ti­nin­kas nu­svie­dė 52,72 met­ro, pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dą ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Per­nai J. Spu­dis IWAS pa­sau­lio žai­dy­nė­se ta­po ie­ties me­ti­mo čem­pio­nu. 2014 me­tais Eu­ro­pos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį. Pa­sau­lio rei­tin­ge leng­vaat­le­tis uži­ma sep­tin­tą­ją vie­tą.

Stip­rio­ji rung­tis

Pie­tų Ame­ri­kos že­my­ne J. Spu­džiui lan­ky­tis dar ne­te­ko, ta­čiau apie ke­lio­nes po Rio de Ža­nei­rą ar Bra­zi­ją dar ne­gal­vo­ja. Pir­miau­sia – var­žy­bos, ta­da, jei­gu bus lai­ko, gal ir pa­ke­liaus.

Ie­ties me­ti­mo var­žy­bos nu­ma­ty­tos rug­sė­jo 14 die­ną. Var­žy­bų teks lauk­ti dvi sa­vai­tes, ta­čiau J. Spu­dis sa­ko, kad bus lai­ko pa­si­ruoš­ti, adap­tuo­tis prie lai­ko pa­si­kei­ti­mo ir kli­ma­to.

J. Spu­dis atė­jęs į neį­ga­lių­jų spor­tą ban­dė stum­dy­ti ir ru­tu­lį, ta­čiau sa­ko taip su juo ir ne­su­sid­rau­ga­vęs. Da­bar da­ly­vau­ja tik ie­ties me­ti­mo rung­ty­je.

„Su ie­ti­mi aš drau­gau­ju nuo vai­kys­tės. Bū­da­mas paaug­lys da­ly­vau­da­vau Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se. Bai­gęs mo­kyk­lą įsto­jau į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą, kū­no kul­tū­ros spe­cia­ly­bę, ir pra­dė­jau dau­giau kul­ti­vuo­ti dau­gia­ko­vę, kur vie­na iš rung­čių yra ie­ties me­ti­mas. Tai bū­da­vo ma­no stip­rio­ji rung­tis“, – pa­sa­ko­ja J. Spu­dis, bu­vęs Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos rink­ti­nės na­rys.

Po ne­lai­mės

Prieš maž­daug pen­ke­rius me­tus au­toa­va­ri­jos me­tu šiau­lie­tis pa­ty­rė stu­bu­ro trau­mą. Jos pa­sek­mė – kai­rės ko­jos pa­ra­ly­žius. Že­miau ke­lio spor­ti­nin­ko ko­ja pra­stai funk­cio­nuo­ja.

Mes­da­mas ie­tį J. Spu­dis tu­ri sau­go­tis su­ka­mų­jų juos­mens ju­de­sių. Ne tik dėl skaus­mo, bet ir dėl trau­mų. Taip pat ap­dai­riai tu­ri sta­ty­ti kai­rę pė­dą, nes neat­sar­gus ju­de­sys – ir ko­ja ga­li lūž­ti. Ei­da­mas į tre­ni­ruo­tes ir var­žy­bas spor­ti­nin­kas ap­si­juo­sia spe­cia­liu dir­žu, sau­gan­čiu jo stu­bu­rą, o pė­dai skir­tas spe­cia­lus įtva­ras. J. Spu­dis sa­ko, kad kiek­vie­na die­na mė­tant ie­tį yra žings­ne­lis į prie­kį ti­riant sa­vo ga­li­my­bes.

J. Spu­džio fi­zi­nės ne­ga­lės kla­sei yra pri­ski­ria­mi žmo­nės, tu­rin­tys že­miau ke­lių trau­muo­tas ko­jas. Šio­je gru­pė­je ne tik to­kie spor­ti­nin­kai kaip jis, bet ir tie, ku­rie ne­tu­ri pė­dos, ne­šio­ja ko­jos pro­te­zus. Šiau­lie­tis pa­ste­bi, kad spor­ti­nin­kai su pro­te­zais ne­re­tai bū­na už jį grei­tes­ni, lais­viau ir tvir­čiau ju­da.

Ka­dan­gi šiau­lie­čio ko­ja neam­pu­tuo­ta, prieš čem­pio­na­tus rei­kia at­lik­ti svei­ka­tos per­žiū­rą. Ko­mi­si­ja tik­ri­na, gal spor­ti­nin­kas pa­svei­ko, gal už­spaus­tas ner­vas jau funk­cio­nuo­ja nor­ma­liai.

Trū­ko in­for­ma­ci­jos

Iki ne­lai­mės J. Spu­dis Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos mo­kyk­lo­je dir­bo vai­kų tre­ne­riu. Į dar­bą grį­žo ir po ne­lai­mės. Dirb­da­mas su vai­kais ir ro­dy­da­mas jiems pra­ti­mus, J. Spu­dis pa­ma­tė, kad kai ku­riuos ju­de­sius ga­li ne­sun­kiai pa­da­ry­ti ir be skaus­mo.

Su neį­ga­liai­siais ma­nie­že dir­ban­tis D. Ju­sys pa­ste­bė­jo po trau­mos at­si­gau­nan­tį ko­le­gą ir pa­kvie­tė jung­tis prie neį­ga­lių­jų spor­ti­nin­kų. Tre­ne­ris pri­si­me­na, kad pri­si­kvies­ti J. Spu­dį į neį­ga­lių­jų spor­tą bu­vo ne­leng­va, tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti 2014 me­tais, praė­jus be­veik tre­jiems me­tams po ne­lai­mės.

Gal­būt sun­ku bu­vo per­ženg­ti psi­cho­lo­gi­nį bar­je­rą? J. Spu­dis sa­ko, kad tie­siog trū­ko in­for­ma­ci­jos, kas tas neį­ga­lių­jų spor­tas, įsi­vaiz­da­vo, kad rei­kia ko­ne ve­ži­mė­ly­je sė­dė­ti, kad ga­lė­tų ten da­ly­vau­ti.

Kai ga­liau­siai ry­žo­si, ga­na grei­tai „įšo­ko“ tarp ge­riau­sių ie­ties me­ti­kų. Vis­gi nors ie­ties me­ti­mo tech­ni­ką bu­vo jau se­niai įval­dęs, ta­čiau svies­ti jos vi­sa jė­ga ne­ga­lė­jo. Ta­čiau pa­ma­žu J. Spu­džio re­zul­ta­tai ky­la. Per dve­jus me­tus as­me­ni­nį re­kor­dą pa­vy­ko pa­ge­rin­ti nuo 42 iki dau­giau kaip 52 met­rų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

IE­TIS: Leng­vaat­le­tis Jo­nas Spu­dis ie­tį mė­to nuo vai­kys­tės.

PA­SI­RUO­ŠI­MAS: Prieš tre­ni­ruo­tes ir var­žy­bas Jo­nas Spu­dis ap­si­juo­sia spe­cia­liu dir­žu, sau­gan­čiu stu­bu­rą nuo trau­mų.

NUO­TAI­KA: Leng­vaat­le­tis Jo­nas Spu­dis ar­tė­jan­čioms pa­ro­lim­pi­nėms žai­dy­nėms ruo­šė­si sto­vyk­lo­je pa­jū­ry­je, o iki iš­vy­ki­mo tre­ni­ruo­sis Šiau­liuo­se. Ke­lia­la­pis į žai­dy­nes – lauk­tas ir už­si­tar­nau­tas ne­leng­vu dar­bu.