Ketvirtą kartą tapo čempionais

Ketvirtą kartą tapo čempionais

Ket­vir­tą kar­tą ta­po čem­pio­nais

Ro­kiš­kio ra­jo­ne, Jū­žin­tuo­se, vy­ku­sias ša­lies mo­kyk­lų žai­dy­nių fi­na­li­nes kai­mo mo­kyk­lų vir­vės trau­ki­mo var­žy­bas lai­mė­jo Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos ko­man­da.

Ji, po­gru­pio, at­kren­ta­mo­siose var­žy­bo­se nu­ga­lė­ju­si Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių, Šir­vin­tų ra­jo­no Gel­vo­nų, Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų mo­kyk­los ko­man­das, fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je įvei­kė Ši­la­lės ra­jo­no Kvė­dar­nos Ka­zi­mie­ro Jau­niaus gim­na­zi­jos rink­ti­nę.

Ša­lies mo­kyk­lų žai­dy­nių čem­pio­nų var­dus iš­ko­vo­jo Er­vi­na La­du­kai­tė, Ka­ro­li­na Kli­mai­tė, Mar­ty­nas Vaiš­vi­la, Dei­vi­das Sar­taus­kas, Jus­tas Jo­nai­tis, Dei­vi­das Koz­lo­vas, And­rius Gy­lys, Mant­vy­das Koz­lo­vas, Dai­va­ras Skrip­kus. Ko­man­dos tre­ne­ris – Pet­ras Vait­kus.

Meš­kui­tiš­kiai jau ket­vir­tus me­tus iš ei­lės ta­po šių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais.

Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos rink­ti­nė pel­nė tre­čią­ją, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Grin­kiš­kio Jo­no Po­de­rio gim­na­zi­ja – šeš­tą­ją, Jo­niš­kio ra­jo­no Ga­tau­čių Mar­cės Ka­ti­liū­tės mo­kyk­la – aš­tun­tą­ją vie­tą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

ČEM­PIO­NĖ: Meš­kui­čių gim­na­zi­jos vir­vės trau­ki­mo ko­man­da jau ket­vir­tą kar­tą ta­po ša­lies kai­mo mo­kyk­lų pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­ja.