Kraštiečiai Amerikoje garsina žiemgališkąjį Joniškį

Sau­liaus Čir­bos nuo­tr.
Gy­nė­jo po­zi­ci­jas aikš­tė­je užė­męs To­mas Ar­mo­na­vi­čius (Nr. 23), kai­rė­je
Ša­lia to­kių gi­gan­tų pir­mą kar­tą per 16 me­tų to­kių tur­ny­rų is­to­ri­jo­je tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo JAV lie­tu­vių “Jo­niš­kio Žiemgala”, ma­ža­ja­me fi­na­le nu­ga­lė­ju­si JAV Gy­ny­bos de­par­ta­men­to ko­man­dą 47:40. Kas tie mū­sų ga­liū­nai?
Sau­liaus Čir­bos nuotr.
Re­zul­ta­ty­viau­sio tur­ny­ro žai­dė­jo pri­zą, Jo­no Va­lan­čiū­no mar­ši­nė­lius, at­sii­ma Be­nas Vei­ka­las (de­ši­nė­je)
Sau­liaus Čir­bos nuotr.
Į "Jo­niš­kio Žiem­ga­la" su­si­bū­ru­sių kraš­tie­čių ko­man­da Ame­ri­ko­je iš­gar­si­no Lie­tu­vą ir Jo­niš­kį
Sau­liaus Čir­bos nuotr.
Už At­lan­to gy­ve­nan­tys že­mie­čiai, su­si­bū­rę į krep­ši­nio ko­man­dą, var­žė­si dėl Am­ba­sa­do­riaus tau­rės

Sek­ma­die­nio va­ka­re Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Va­šing­to­ne (JAV) iš­kil­min­gai pa­gerb­ti me­ti­nio krep­ši­nio tur­ny­ro da­ly­viai, ap­do­va­no­ti nu­ga­lė­to­jai. Am­ba­sa­do­riaus tau­rės tur­ny­re da­ly­va­vo net 16 ko­man­dų. Krep­ši­nio aikš­te­lė­je var­žė­si JAV Kong­re­so pa­ta­rė­jų ko­man­da, Vals­ty­bės de­par­ta­men­to, Pen­ta­go­no, žval­gy­bos pa­rei­gū­nų, Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos, Veng­ri­jos am­ba­sa­dų bei Jung­ti­nė Es­ti­jos ir Lat­vi­jos dip­lo­ma­tų eki­pos, o taip pat JAV lie­tu­vių krep­ši­nin­kai iš Va­šing­to­no, Niu­jor­ko, Tek­sa­so, Bal­ti­mo­rės, Flo­ri­dos, Ko­lo­ra­do, Ju­tos ir Nau­jo­jo Džer­sio vals­ti­jų.

Jung­ti­nė­je „Jo­niš­kio Žiem­ga­la" ko­man­do­je žai­dė Aud­rius Pe­čiu­kas #53, To­mas Ar­mo­na­vi­cius #23, Edis Pi­li­pū­nas #1, Be­nas Vei­ka­las #24, Au­ri­mas Bud­rys #20, Egi­di­jus Se­nu­lis #15.

Re­zul­ta­ty­viau­siu tur­ny­ro žai­dė­ju ta­po Be­nas Vei­ka­las iš „Jo­niš­kio Žiem­ga­los“. Jam įteik­ti Jo­no Va­lan­čiū­no ir Lie­tu­vos am­ba­sa­dos įsteig­ti pri­zai - Memp­his Grizz­lies marš­ki­nė­liai su Jo­no Va­lan­čiū­no pa­ra­šu ir al­bu­mas „Ne­re­gė­ta Lie­tu­va“.

"Si­dab­rė" po šio iš­kil­min­go pa­ger­bi­mo su­si­sie­kė su Egi­di­ju­mi Se­nu­liu. Iš­ties, kaip pa­vy­ko už At­lan­to gy­ve­nan­čius kraš­tie­čius krep­ši­nin­kus su­rink­ti, su­vie­ny­ti ir... lai­mė­ti?

Pa­sak Egi­di­jaus, tai ne pir­mas jo­niš­kie­čių at­si­lie­pi­mas į Lie­tu­vos Am­ba­sa­dos Va­šing­to­ne kvie­ti­mą pa­si­var­žy­ti dėl Am­ba­sa­do­riaus tau­rės. "Be­nas Vei­ka­las ir aš per­nai me­tais ir­gi žai­dė­me su Den­ve­rio lie­tu­vių ko­man­da ir ko­vo­jo­me dėl tos pa­čios tau­rės. Bet ji ne­bu­vo to­kia, ko­kios no­rė­jo­si..." – pa­sa­ko­ja E. Se­nu­lis.

Mū­sų kraš­te užau­gu­siems, da­bar Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­tiems krep­ši­nin­kams bu­vo ži­no­ma, kad čia gy­ve­na ir dau­giau krep­ši­nį žai­džian­čių jo­niš­kie­čių. Tai ko­dėl ne­su­rink­ti Jo­niš­kio ko­man­dos?

– Taip skam­bu­tis po skam­bu­čio, SMS po SMS. Taip išė­jo, kad su­rin­kom. Du žai­dė­jus – To­mą Ar­mo­na­vi­čių ir Aud­rių Pe­čiu­ką – iš "Ju­tos", du žai­dė­jus – Edį Pi­li­pū­ną ir Au­ri­mą Bud­rį – iš "At­lan­tos". Dar aš su Be­nu Vei­ka­lu iš "Den­ve­rio". Ir vi­sa ko­man­da. Ir ga­vo­si taip, kad ne­blo­gą ko­man­dą su­bū­rėm ir re­zul­ta­tai pa­si­ma­tė. Ki­tais me­tais reiks dar la­biau steng­tis ir dar po­rą žai­dė­jų iš Jo­niš­kio į ko­man­dą pa­kvies­ti, nes še­šiems per vie­ną die­ną su­žais­ti pen­kias var­žy­bas bu­vo sun­ku, – ko­men­tuo­ja E. Se­nu­lis.

Krep­ši­nis, pa­si­ro­do, yra ir ne tik per­ga­lėms kraš­tie­čius su­vie­ni­jan­tis, su­bu­rian­tis žai­di­mas. Pa­sak ko­man­dos ka­pi­to­no, kai ku­rie iš kraš­tie­čių krep­ši­nin­kų ne­bu­vo su­si­ti­kę ir bend­ra­vę ke­lio­li­ka me­tų, to­dėl kvie­ti­mas pa­si­var­žy­ti dėl Am­ba­sa­do­riaus tau­rės bu­vo la­bai ge­ra ga­li­my­bė ir kar­tu pa­bū­ti, apie gy­ve­ni­mą pa­šne­kė­ti, ir prie to pa­ties krep­ši­nį pa­žais­ti.

Šių me­tų krep­ši­nio var­žy­bos bu­vo de­di­kuo­tos Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tams, tran­sat­lan­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo plėt­rai ir Lie­tu­vos ži­no­mu­mui Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se di­din­ti.

Mū­sų šau­nių kraš­tie­čių dė­ka už At­lan­to ta­po la­biau ži­no­ma ne tik Lie­tu­va, bet ir žiem­ga­liš­ka­sis Jo­niš­kis. Ra­jo­no val­džia ieš­ko po pa­sau­lį iš­si­bars­čiu­sių kraš­tie­čių, ku­rie ga­lė­tų bū­ti mū­sų kraš­to am­ba­sa­do­riais. Ar kraš­tie­čių še­še­tu­kas su krep­ši­nio ka­muo­liu ran­ko­se – pui­kiau­sia Jo­niš­kio Am­ba­sa­do­riaus ins­ti­tu­to pra­džia.