Nauji rekordai palydint senus metus

„Sidabrės“ nuotr.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­liuo­se vy­ko tarp­tau­ti­nės ka­lė­di­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos dau­gia­ko­vių jau­ni­mo ir jau­nių var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos.

Var­žy­bo­se sėk­min­gai star­ta­vo ir Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­nė Ug­nė Alek­na­vi­čiū­tė (tre­ne­rė V. Bu­tau­tie­nė). Var­žy­bas Ug­nė pra­dė­jo as­me­ni­niu re­kor­du 60 m bar­je­ri­nia­me bė­gi­me 9,66 s, ru­tu­lys skrie­jo 10,95 m (as­me­ni­nis re­kor­das), šuo­liai į aukš­tį 1,49 m, ir į to­lį 4,99 m bei 800 m bė­gi­mas 2.51,76 (as­me­ni­nis re­kor­das). Bend­ro­je pen­kia­ko­vės su­mo­je Ug­nė su­rin­ku­si 2981 taš­ką ir, ap­len­ku­si A. Sku­jy­tės auk­lė­ti­nę, užė­mė tre­čią vie­tą.

Dar prieš sa­vai­tę Ug­nė da­ly­va­vo Šiau­lių ra­jo­no leng­vo­sios at­le­ti­kos tau­rės var­žy­bo­se "Vi­su grei­čiu pir­myn", ku­rio­se nu­šo­ku­si į to­lį 5,35 m (as­me­ni­nis re­kor­das) užė­mė ant­rą vie­tą.