Rungtyniavo kanojininkai ir baidarininkai

Rungtyniavo kanojininkai ir baidarininkai

Rung­ty­nia­vo ka­no­ji­nin­kai ir bai­da­ri­nin­kai

Tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo vai­kų ir jau­nu­čių čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo be­veik 200 spor­ti­nin­kų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Plun­gės, Vi­sa­gi­no, Ši­lu­tės, Za­ra­sų, Skuo­do ir Šiau­lių.

Var­žy­bo­se iš­da­ly­ti 94 me­da­liai, šiau­lie­čiai lai­mė­jo 20 me­da­lių (14 – ka­no­ji­nin­kai, 6 – bai­da­ri­nin­kai).

Pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai ka­no­ji­nin­kai Ro­kas Ta­ma­šaus­kas ir Vy­tas Po­vi­lai­tis, lai­mė­ję vien­vie­tė­mis ka­no­jo­mis 200 met­rų sprin­to rung­tis tarp 2000 ir 2001 me­tais gimusių spor­ti­nin­kų. Dvi­vie­te 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je jie bu­vo tre­ti.

Ne­daug at­si­li­ko ir jau­niau­sie­ji ka­no­ji­nin­kai. Er­nes­tas Bu­cius (2002 me­tų am­žiaus gru­pė­je) ir Ig­nas Se­ra­fi­nas (2003–2005 me­tų) užė­mė ant­rą­sias vie­tas. Dvi­vie­tė­mis val­ti­mis šie spor­ti­nin­kai star­ta­vo su po­ri­nin­kais iš Elekt­rė­nų. Ig­nas su Ar­tū­ru Go­lo­vač užė­mė pir­mą­ją vie­tą, o Er­nes­tas su Ir­man­tu Bra­ziu užė­mė tre­čią­ją vie­tą.

Gau­sio­je 2002 me­tų am­žiaus gru­pė­je pui­kų re­zul­ta­tą pa­sie­kė bai­da­ri­nin­kas Ta­das Le­ke­raus­kas. 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je vien­vie­te ir dvi­vie­te kar­tu su Po­vi­lu Mik­la­še­vi­čiu­mi užė­mė tre­čią­sias vie­tas.

Spor­to gim­na­zi­jos bai­da­ri­nin­kai Ju­lius Pet­raus­kas 2000 me­tų jau­nu­čių gru­pė­je 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je užė­mė tre­čią­ją vie­tą, o dvi­vie­te su Os­val­du Mit­ku­mi bu­vo ne­pra­len­kia­mi ir ta­po čem­pio­nais.

Ka­no­ji­nin­kės Rus­nė Dap­ku­tė ir Kor­ne­li­ja Mar­tin­ku­tė dvi­vie­te bu­vo ne­pra­len­kia­mos 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je. To­kiu pat pui­kiu re­zul­ta­tu džiau­gė­si ir Ne­da Ma­ciū­tė su Anas­ta­si­ja Ša­pi­lo.

Ne­rin­ga Nor­ku­tė vien­vie­te ka­no­ja 200 met­rų įvei­kė ant­ra, tre­čią­ją vie­tą užė­mė Ne­da Ma­ciū­tė.

Rung­ty­nia­vo ir jau­no­sios ka­no­ji­nin­kės, irk­luo­ti pra­dė­ju­sios dar tik šį se­zo­ną. Nors jos ir ne­de­monst­ra­vo aukš­tų re­zul­ta­tų, ta­čiau tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas pa­si­džiau­gė, kad šio­je rung­ty­je Šiau­liai – tik­ri ly­de­riai: „Var­žy­bo­se star­ta­vo še­šios šiau­lie­tės ir tik vie­na ka­no­ji­ni­ni­kė iš Elekt­rė­nų, nes Lie­tu­vo­je, de­ja, dau­giau jų tie­siog nė­ra.“

Be­je, Šiau­liuo­se išug­dy­ta stip­riau­sia Lie­tu­vos ka­no­ji­nin­kė Rū­ta Da­gy­tė. Prieš po­rą die­nų į pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­tą iš­ly­dė­tos la­bai aukš­tus re­zul­ta­tus de­monst­ruo­jan­čios šiau­lie­tės Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė ir Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė.

Var­žy­boms šiau­lie­čius ruo­šė tre­ne­riai A. Na­vic­kas, Ri­man­tas Ber­no­tas, Pet­ras Kai­rys ir Pran­ciš­kus Ga­dei­kis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

STAR­TAS: Kol Šiau­liuo­se nė­ra au­to­ma­ti­nės star­to sis­te­mos, bai­da­ri­nin­kai ir ka­no­ji­nin­kai į star­tą iš­lei­džia­mi ran­ki­niu bū­du. Star­tuo­ja ka­no­ji­nin­kas Ig­nas Se­ra­fi­nas, var­žy­bo­se užė­męs ant­rą­ją vie­tą.