Sezonas apvainikuotas sidabru

Au­gus­ti­no Ja­so­čio nuo­trau­ka
Si­dab­ro me­da­liai Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio sen­jo­rų ran­ko­se Plun­gės tur­ny­re. Ant­ro­je ei­lė­je iš kai­rės į de­ši­nę sto­vi Arū­nas Si­čio­vas, Vai­das Si­vo­lo­vas,Ri­man­tas Bu­tau­tis, Al­bi­nas Kund­ro­tas, Sau­lius Va­da­ko­jis, Ri­mas Ra­mo­nas, Au­gus­ti­nas Ja­so­tis, Ri­mas Mo­tie­jui­tis. Pir­mo­je ei­lė­je iš kai­rės į de­ši­nę klū­pi ko­man­dos va­do­vas Ri­man­tas Rad­vi­las, Sau­lius Zim­ba, Aud­rys Mov­ses­ja­nas, Ka­zys Ind­ri­jai­tis, Vai­do­tas Ra­mo­nas, Ar­vy­das Be­niu­šis
Sen­jo­rams Jo­niš­kio fut­bo­li­nin­kams – Skaistgirio–Žvelgaičio kom an­dai – Lie­tu­vos sen­jo­rų 50 ir vy­res­nių fut­bo­lo čem­pio­na­to pa­baig­tu­vės Plun­gė­je vy­ku­sia­me tur­ny­re ap­vai­ni­kuo­tos si­dab­ro me­da­liais.

Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio sen­jo­rai, pa­si­bai­gus Lie­tu­vos sen­jo­rų (50 me­tų ir vy­res­nių) fut­bo­lo pir­me­ny­bėms, bu­vo pa­kvies­ti į fut­bo­lo tur­ny­rą "Plun­gės ve­te­ra­nų tau­rė-2019", kur var­žė­si Klai­pė­dos, Šiau­lių, Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio ir Plun­gės sen­jo­rai.Var­žy­bos vy­ko ra­tų sis­te­ma, tai reiš­kia, kad vi­sos ko­man­dos tar­pu­sa­vy­je su­žai­džia.

Pir­mo­se rung­ty­nė­se mū­sų ra­jo­no ko­man­da 2-0 nu­ga­lė­jo Plun­gės sen­jo­rus. Ant­ro­se rung­ty­nė­se Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio ko­man­da 0-1 at­si­li­ki­nė­da­ma po pir­mo­jo kė­li­nio,r ung­ty­nių pa­bai­go­je iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą ir su Šiau­lių ko­man­da su­žai­dė 1-1. Tre­čio­se rung­ty­nė­se mū­sų ra­jo­no sen­jo­rai var­žė­si su tur­ny­ro pa­čia ti­tu­liuo­čiau­sia ko­man­da iš Klai­pė­dos. Pui­kiai su­žai­dę pir­mą­jį kė­li­nį, ant­ra­me kė­li­ny­je mū­sų ra­jo­no sen­jo­rai tris kar­tus tu­rė­jo pra­dė­ti nuo aikš­tės vi­du­rio. Pra­lai­mė­ta 0-3. Klai­pė­dos ko­man­da ne­tu­rė­jo var­go ir su ki­to­mis tur­ny­re be­si­var­žiu­sio­mis ko­man­do­mis. Pui­kiai tur­ny­re pa­si­ro­dė mū­sų ra­jo­no ko­man­dos sen­jo­rai. Jiems įteik­ti si­dab­ro me­da­liai ir gra­žuo­lė ant­ros vie­tos tau­rė.

Ge­riau­siu Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio ko­man­do­je pri­pa­žin­tas Aud­rys Mov­ses­ja­nas. Tur­ny­re du įvar­čius į prie­ši­nin­kų var­tus įmu­šė Vai­do­tas Ra­mo­nas, vie­ną – Ri­mas Mo­tie­jui­tis. Tai jau tre­čias tur­ny­ras šią va­sa­rą, kur mū­sų ko­man­da tam­pa nu­ga­lė­to­ja ar tur­ny­ro pri­zi­nin­ke. Tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lio me­tu su­žais­ta ly­gio­sio­mis su Vil­niaus sen­jo­rais ir nu­ga­lė­ta le­gen­di­nė Ry­gos "Dau­ga­va", iš­ko­vo­ti auk­so me­da­liai ir pir­mos vie­tos tau­rė. Skaist­gi­ry­je Juo­zo Kai­ka­rio var­do at­mi­ni­mo tur­ny­re nu­ga­lė­tos Pak­ruo­jo "Kruo­jos" ir Jo­niš­kio "Strė­lių" ko­man­dos ir vėl Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio sen­jo­rai li­po ant pir­mos vie­tos laip­te­lio, taip iš­ko­vo­da­mi auk­so me­da­lius ir tur­ny­ro tau­rę. Lie­tu­vos sen­jo­rų čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riams įteik­tos Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio ko­man­dos rė­mė­jų do­va­nos.

Lie­tu­vos sen­jo­rų (50 me­tų ir vy­res­nių) fut­bo­lo pir­me­ny­bė­se var­žė­si 14 ko­man­dų. Jo­niš­kio ra­jo­nui at­sto­va­vo vie­nin­te­liai Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio sen­jo­rai. Čem­pio­na­te mū­sų ko­man­da 1-0 nu­ga­lė­jo Vil­niaus "El­fą", 1-1 ly­gio­sio­mis su­žai­dė su Kau­no "Lam­pė­džių", Ma­ri­jam­po­lės "Ci­ty" ir Vil­niaus "Ne­ria­lo" ko­man­do­mis, čem­pio­na­te su­rin­ko 6 taš­kus ir ga­lu­ti­nė­je len­te­lė­je ri­kiuo­ja­si 13 vie­to­je. Ar ga­lė­jo mū­sų ra­jo­no sen­jo­rai tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je bū­ti aukš­čiau? Tik­rai taip. Žai­džiant Pa­ne­vė­žy­je su vie­tos "Ek­ra­nu" , li­kus iki rung­ty­nių pa­bai­gos vie­nai mi­nu­tei ir esant re­zul­ta­tui 0-0, ap­mau­džiai su­klys­ta – pra­leis­tas įvar­tis į sa­vus var­tus, li­kus vos ke­lioms se­kun­dėms iki rung­ty­nių pa­bai­gos. Žai­džiant na­muo­se Ža­ga­rė­je su Ute­nos "Ute­niu", esant re­zul­ta­tui 1-1, pa­sku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis kri­to įvar­tis į mū­sų ra­jo­no sen­jo­rų var­tus, pra­lai­mė­ta 1-2. Žai­džiant tu­re Ma­ri­jam­po­lė­je su vie­tos sen­jo­rais ir Vil­niaus "Ne­ria­lo" ko­man­do­mis, pa­sku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis mū­siš­kiai tu­rė­jo ne vie­ną dė­kin­gą pro­gą įmuš­tį įvar­tį, bet for­tū­na bu­vo ne­pa­lan­ki. Dar vie­no­se rung­ty­nė­se žai­džiant su Kai­šia­do­rių sen­jo­rais, esant re­zul­ta­tui 0-1, į prie­ši­nin­kų var­tus pa­skir­tas bau­di­nys, bet, de­ja, ne­rea­li­zuo­tas. Tai­gi, taš­kų tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je tik­rai ga­lė­jo bū­ti ir dau­giau.

Šių me­tų čem­pio­na­tas ir vi­si fut­bo­lo tur­ny­rai bai­gė­si, bet sen­jo­rai nea­tos­to­gau­ja, to­liau lie­ja pra­kai­tą spor­to sa­lė­je. Sen­jo­rai ne­nu­si­me­na, pra­dė­jo komp­lek­tuo­ti ko­man­dą ki­tų me­tų čem­pio­na­tui ir ti­ki­si, kad re­zul­ta­tai bus ge­res­ni. Be­lie­ka pa­lin­kė­ti sėk­mės!