Tarp stipriausių Lietuvos štangos spaudikų – ir mūsų sportininkai

„Sidabrės“ nuotr.
Pau­lius Ali­šaus­kas – spor­ti­nin­kų iki 120 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nas
Praė­ju­si šeš­ta­die­ni Ma­žei­kiuo­se vy­ko Lie­tu­vos štan­gos spau­di­mo (su spec. eki­pi­ruo­te) čem­pio­na­tas. Jo­niš­kio mies­tui, kaip ir įpras­ta, at­sto­va­vo spor­to klu­bo „Va­rū­na“ spor­ti­nin­kai.

Var­žy­bo­se star­ta­vo 140 da­ly­vių iš 12 Lie­tu­vos mies­tų. Ren­gi­nys bu­vo at­vi­ras, to­dėl ja­me var­žė­si ir spor­ti­nin­kai iš Es­ti­jos. Jau­nių am­žiaus gru­pė­je (iki 18 m) leng­viau­sių vai­ki­nų, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 53 kg, jo­niš­kie­tis Pau­lius Jur­gai­tis užė­mė tre­čią­ją vie­tą. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 kg Ai­ri­das Bė­čius li­ko ket­vir­tas. Jis su sa­vo var­žo­vu iš Kur­šė­nų iš­spau­dė vie­no­dą štan­gos svo­rį - 92,5 kg, bet Ai­ri­do svo­ris bu­vo 500 gra­mų di­des­nis ne­gu var­žo­vo, to­dėl jam te­ko ten­kin­tis ket­vir­tą­ja vie­ta. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 74 kg Al­gir­das Kriš­to­pai­tis užė­mė šeš­tą­ją vie­tą. To­kia pat vie­ta te­ko ten­kin­tis ir Do­vy­dui Jan­kaus­kui, star­ta­vu­siam svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 83 kg. Sun­kiau­sių vai­ki­nų virš 105 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je Arū­nas Skru­du­pis su 110 kg re­zul­ta­tu užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Ko­man­di­nė­je įskai­to­je jo­niš­kie­čiai jau­niai li­ko ket­vir­ti. Jau­ni­mo (iki 23 m) am­žiaus gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 120 kg Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nu ta­po Pau­lius Ali­šaus­kas. Jo re­zul­ta­tas - 175 kg. Ve­te­ra­nų am­žiaus gru­pė­je (virš 60 m) Al­gir­das Rim­kus įro­dė, kad jis pa­ten­ka į stip­riau­sių svo­rio ka­te­go­ri­jo­je virš 83 kg, vy­rų tre­je­tu­ką. Re­zul­ta­tas 105 kg jam ga­ran­ta­vo tre­čią­ją vie­tą. Tre­ne­ris An­ta­nas Vir­bi­čians­kas, api­bend­rin­da­mas spor­ti­nius me­tus, pa­žy­mė­jo, kad spor­to klu­bo „Va­rū­na“ stip­ruo­lių pa­siek­tais re­zul­ta­tais yra pa­ten­kin­tas. Spor­ti­nin­kų kar­tų kai­ta, ge­riau­sių vai­ki­nų iš­vy­ki­mas iš gim­to­jo mies­to stu­di­juo­ti ar į už­sie­nį dirb­ti pa­da­ro sa­vo, bet iš jau­nų, šiuo me­tu spor­tuo­jan­čiu klu­be vai­ki­nų tre­ne­ris ti­ki­si išug­dy­ti dar ne vie­ną Lie­tu­vos čem­pio­ną ir pri­zi­nin­ką, o gal ir Pa­sau­lio ar Eu­ro­pos čem­pio­ną ar pri­zi­nin­ką.