Turnyre susitiko aštuonių rajonų žaidėjai

Vir­gi­ni­jaus BRA­ZIU­LIO nuo­tr.
Tarp mo­te­rų jo­niš­kie­čių gar­bę ap­gy­nė nu­ga­lė­to­ja ta­pu­si Kris­ti­na Mar­ti­nai­ty­tė (kai­rė­je), ant­rą vie­tą užė­mė Ilo­na Ado­mai­tie­nė iš Pak­ruo­jo ra­jo­no, o tre­čią – taip pat pa­kruo­jiš­kė Al­do­na Juo­zai­tie­nė. De­ši­nė­je – Kęs­tu­tis La­du­kas, kai­rė­je – Sta­sys Rim­džius, už nu­ga­ros, tur­ny­ro su­kak­tu­vi­nin­kas Pet­ras Vit­kaus­kas
Lapk­ri­čio 16 die­ną Kir­nai­čiuo­se or­ga­ni­zuo­tas res­pub­li­ki­nis šaš­kių tur­ny­ras, skir­tas jo­niš­kie­čio šaš­ki­nin­ko Pet­ro Vit­kaus­ko 70-me­čiui. Šia­me spor­ti­nia­me ren­gi­ny­je var­žė­si 34 da­ly­viai iš aš­tuo­nių ra­jo­nų.
„Sidabrės“ nuotr.
Šaš­ki­nin­ką Pet­rą Vit­kaus­ką ju­bi­lie­jaus pro­ga svei­kia šaš­kių ir šach­ma­tų klu­bo va­do­vas Sta­sys Rim­džius

Šaš­kių tur­ny­re nu­ga­lė­to­jai iš­rink­ti ke­tu­rio­se gru­pė­se: vy­rų, mo­te­rų, jo­niš­kie­čių ir ve­te­ra­nų.

Tarp vy­rų čem­pio­no var­du džiau­gė­si spor­to meist­ras iš Pak­ruo­jo Ro­ber­tas Ku­raus­kas. Ant­rą vie­tą užė­mė šiau­liš­kis Ri­man­tas Di­nius, o tre­čias bu­vo Al­gi­man­tas Še­me­žys iš Po­ciū­nė­lių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas).

Tarp mo­te­rų jo­niš­kie­čių gar­bę ap­gy­nė nu­ga­lė­to­jos lau­rus pel­niu­si Kris­ti­na Mar­ti­nai­ty­tė. Ant­rą vie­tą užė­mė Ilo­na Ado­mai­tie­nė iš Pak­ruo­jo ra­jo­no, o tre­čią – taip pat pa­kruo­jiš­kė Al­do­na Juo­zai­tie­nė.

Ve­te­ra­nų gru­pė­je pir­mą vie­tą užė­mė Val­das Ver­šu­lis iš Anykš­čių, Jo­nas Juo­zai­tis iš Pak­ruo­jo ra­jo­no bu­vo ant­ras. Jo­niš­kio ra­jo­no at­sto­vui Ri­man­tui Rad­vi­lui ati­te­ko tre­čia vie­ta.

Ats­ki­ro­je jo­niš­kie­čių gru­pė­je ne­nu­ga­li­mas bu­vo Al­gir­das Pet­niū­nas, ku­riam bend­ro­je įskai­to­je iki pri­zi­nės vie­tos be­trū­ko vie­no žings­nio, jis li­ko ket­vir­tas. Ant­rą vie­tą užė­mė 70-me­tį mi­nin­tis Pet­ras Vit­kaus­kas, ku­ris pa­svei­kin­tas šia gar­bin­ga pro­ga, jam už­riš­ta su­kak­tu­vi­nin­ko juos­ta. Šis šaš­ki­nin­kas yra ra­jo­no rink­ti­nės žai­dė­jas, se­nes­niais lai­kais da­ly­vau­da­vęs ir są­jun­gi­nė­se var­žy­bo­se. Bend­ro­je tur­ny­ro įskai­to­je jis bu­vo 12-as.

Tre­čias jo­niš­kie­čių gru­pė­je ir 15-as bend­ro­je įskai­to­je li­ko Ri­man­tas Mo­tie­jui­tis.

Pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti me­da­liais, tau­rė­mis, dip­lo­mais.

Jo­niš­kio ra­jo­no šaš­ki­nin­kus ir sve­čius Kir­nai­čiuo­se priė­męs Gas­čiū­nų spor­to klu­bo pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis La­du­kas įstei­gė tris pri­zus: tei­sė­jui Vir­gi­ni­jui Bra­ziu­liui, jau­niau­siam žai­dė­jui 13 me­tų Lau­ry­nui Ju­čui iš Po­ciū­nė­lių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) ir vy­riau­siam 79-erių me­tų šaš­ki­nin­kui Ben­ja­mi­nui Svirs­kiui iš Bir­žų.

Pa­sak ra­jo­no šach­ma­tų ir šaš­kių klu­bo pre­zi­den­to Sta­sio Rim­džiaus, itin stip­rių ti­tu­luo­tų žai­dė­jų šį­kart at­si­ve­žė Ku­piš­kio, Anykš­čių, Po­ciū­nė­lių, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Pak­ruo­jo klu­bai.

Jo­niš­kie­čiai šį res­pub­li­ki­nį tur­ny­rą or­ga­ni­za­vo spe­cia­liai sa­vo ge­ram žai­dė­jui Pet­rui Vit­kaus­kui pa­gerb­ti. O tra­di­ciš­kai klu­bas kas­met ren­gia „Žiem­ga­los tau­rės“, „Auk­si­nio ru­dens“ tur­ny­rus ir ra­jo­no pir­me­ny­bes. Taip pat ko­man­da nuo­lat vyks­ta į var­žy­bas Že­mai­ti­jos ir Aukš­tai­ti­jos re­gio­nuo­se. Štai ir ar­ti­miau­siu me­tu lapk­ri­čio 30 die­ną lau­kia tur­ny­ras Se­do­je (Ma­žei­kių ra­jo­nas).

„Mums ap­do­va­no­ji­mus, var­žy­bų laik­ro­džius pa­rū­pi­na Jo­niš­kio spor­to cent­ras. Dar sva­jo­ja­me apie sa­vo mul­ti­me­di­ją, kad iš­kart pa­teik­tu­me re­zul­ta­tus ek­ra­ne. Šį­kart mums jį pa­sko­li­no Kęs­tu­tis La­du­kas“, – „Si­dab­rei“ sa­kė S. Rim­džius.