Varžybose teko nešti ir grūdų maišą

Varžybose teko nešti ir grūdų maišą

Varžybose teko nešti ir grūdų maišą

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pa­lo­nų bend­ruo­me­nės šven­tė­je jos da­ly­viai sa­vo stip­ru­mą ro­dė spor­ti­nė­se rung­ty­se.

65 ki­log­ra­mų grū­dų mai­šo ne­ši­mo var­žy­bo­se su­si­grum­ti pa­no­ro ­du stip­ruo­liai – bro­liai Gin­ta­ras ir Ge­di­mi­nas Pu­ke­liai.

Rung­ty­je nu­ga­lė­jo Gin­ta­ras Pu­ke­lis, dis­tan­ci­jo­je su­gai­šęs 16,25 se­kun­dės. Per­nai, ne­šant 50 ki­log­ra­mų kvie­čių ir ku­ku­rū­zų mi­ši­nio mai­šą, jis nu­ga­lė­jo su­gai­šęs 12,87 se­kun­dės. Nu­ga­lė­to­jui, kaip pri­zas, ati­te­ko ne­štas grū­dų mai­šas. Ge­di­mi­nas Pu­ke­lis dis­tan­ci­ją bai­gė per 17,63 se­kun­dės.

Net­rū­ko no­rin­čių pa­si­rung­ti ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se: 12 vy­rų ir še­ši jau­ni­mo iki 18 me­tų at­sto­vai.

Tarp vy­rų į pus­fi­na­lį pa­te­ko Ro­lan­das Rim­kus, nu­ga­lė­jęs Ge­di­mi­ną Pu­ke­lį, Gin­ta­ras Pu­ke­lis, įvei­kęs Gy­tį Turs­kį, ir Re­na­tas Zda­na­vi­čius, nu­ga­lė­jęs Ai­va­rą Kru­ge­lį. Pus­fi­na­ly­je R. Rim­kus nu­si­lei­do G. Pu­ke­liui, o G. Pu­ke­lis pra­lai­mė­jo R. Zda­na­vi­čiui. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ti­tu­luo­čiau­sias var­žy­bų da­ly­vis bai­so­ga­liš­kis R. Zda­na­vi­čius, fi­na­li­nė­je ko­vo­je nu­ga­lė­jęs G. Pu­ke­lį.

Tarp jau­ni­mo nu­ga­lė­jo Jo­nas Ka­zi­naus­kas. Jis fi­na­le įvei­kė Ak­vi­lę Gau­čai­tę, ku­ri per­nai bu­vo lai­mė­ju­si mo­te­rų-mer­gi­nų ran­kų len­ki­mo rung­tį.

Azar­to ne­trū­ko ir pe­tan­kės rung­ty­je. Čia jė­gas iš­ban­dy­ti pa­no­ro 10 da­ly­vių.

Ko­vo­je dėl pir­mosios vie­tos sėk­mė ly­dė­jo Ta­jų Jap­ke­vi­čių. Jis at­kak­lio­je ko­vo­je nu­ga­lė­jo Ra­mu­nę Šalt­mė­rie­nė.

Aš­tuo­ni vy­rai ir vai­ki­nai bei ke­tu­rios mo­te­rys ir mer­gi­nos su­si­grū­mė smi­gi­nio var­žy­bo­se.

Tarp mo­te­rų ir mer­gi­nų pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo A. Gau­čai­tė, ku­ri iš­kart su­rin­ko 18 taš­kų. Dėl ant­rosios vie­tos su­si­grū­mė Ra­mu­nė Šalt­mė­rie­nė ir Gra­ži­na Ta­mu­lio­nie­nė, su­rin­ku­sios po de­vy­nis taš­kus. Pa­pil­do­ma­me raun­de paaiš­kė­jo, kad ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo R. Šalt­mė­rie­nė, o G. Ta­mu­lio­nie­nė li­ko tre­čia.

Tarp vy­rų-vai­ki­nų po pir­mo­jo raun­do 30 ir dau­giau taš­kų su­rin­ko ke­tu­ri da­ly­viai. Jie tar­pu­sa­vy­je ir pa­si­da­li­jo pri­zi­nes vie­tas var­žy­da­mie­si ant­ra­ja­me raun­de. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo R. Zda­na­vi­čius, su­rin­kęs 71 taš­ką. Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Jo­nas Ka­zi­naus­kas (61 taš­kas), o tre­čią­ją – Ma­rius Čės­na (59 taš­kai).

Šie­met, vie­toj svar­mens kil­no­ji­mo var­žy­bų, bu­vo su­reng­ta in­do, pri­pil­dy­to 5 lit­rais van­dens, lai­ky­mo rung­tis. Iš­ban­dy­ti nau­ją­ją rung­tį pa­no­ro pen­ki vy­rai ir vie­na mer­gi­na. Tarp mo­te­rų nu­ga­lė­to­ja ta­pu­si A. Gau­čai­tė krep­šį su in­du iš­lai­kė 13,47 se­kun­dės.

Tarp vy­rų sėk­mė ly­dė­jo R. Zda­na­vi­čių, ku­ris krep­šį iš­lai­kė 1 mi­nu­tę ir 7 se­kun­des. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ai­va­ras Kru­ge­lis (1 mi­nu­tė ir 6 se­kun­dės), o tre­čią­ją Gin­ta­ras Pu­ke­lis (1 mi­nu­tė 3,45 se­kun­dės).

Šie­met pir­mą kar­tą šven­čių is­to­ri­jo­je neat­si­ra­do no­rin­čiųjų su­si­grum­ti vir­vės trau­ki­mo rung­ty­je, nors per­nai šio­je rung­ty­je var­žė­si dvi ko­man­dos, o anks­čiau stip­ruo­lių vir­vės trau­ki­kų su­si­rink­da­vo po 5–6 ko­man­das.

Pir­mų­jų vie­tų lai­mė­to­jams bu­vo įteik­ti įvai­rūs pra­ktiš­ki pri­zai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sauliaus JUŠKEVIČIAUS nuo­tr.

JAU­NI­MAS: Jau­ni­mo iki 18 me­tų ran­kų len­ki­mo fi­na­le Jo­nas Ka­zi­naus­kas (kai­rė­je) įvei­kė Ak­vi­lę Gau­čai­tę.

NU­GA­LĖ­TO­JAS: Pe­tan­kės rung­ty­je sėk­mė ly­dė­jo Ta­jų Jap­ke­vi­čių.

STIP­RUO­LIS: 65 ki­log­ra­mų grū­dų mai­šą grei­čiau­siai nu­ne­šė Gin­ta­ras Pu­ke­lis.

DVI­KO­VA: Vy­rų ran­kų len­ki­mo dvi­ko­vo­je Re­na­tas Zda­na­vi­čius (de­ši­nė­je) įvei­kė Gin­ta­rą Pu­ke­lį ir ta­po nu­ga­lė­to­ju.

IŠT­VER­MĖ: Vie­nin­te­lė iš mo­te­rų ir mer­gi­nų tik Ak­vi­lė Gau­čai­tė iš­ban­dė svo­rio lai­ky­mo rung­tį ir ta­po nu­ga­lė­to­ja.