Vietas išsidalijo dailiojo plaukimo atstovės

Vietas išsidalijo dailiojo plaukimo atstovės

Vie­tas iš­si­da­li­jo dai­lio­jo plau­ki­mo at­sto­vės

Ge­gu­žės 19–21 die­no­mis vy­ku­sio­se at­vi­ro­se Šiau­lių mies­to dai­lio­jo plau­ki­mo pa­va­sa­rio pir­me­ny­bė­se me­da­lių iš­ko­vo­jo ir Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ plau­ki­kės.

Ant­rą­ją vie­tą so­lo pro­gra­mo­je 13–15 me­tų gru­pė­je iš­ko­vo­jo Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė (tre­ne­rė Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė), tre­čią­ją – Arū­nė Van­dy­tė (15–18 me­tų gru­pė), ją tre­ni­ruo­ja tre­ne­rė Jur­ga Dim­šie­nė.

K. Za­jaus­kie­nės auk­lė­ti­nės lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą gru­pės pro­gra­mo­je dvie­jo­se am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se: 13–15 ir 15–18 me­tų.

Com­bi pro­gra­mo­je (15–18 m.) lai­mė­ta ant­ro­ji vie­ta, mer­gai­tes tre­ni­ruo­ja abi tre­ne­rės: K. Za­jaus­kie­nė ir J. Dim­šie­nė.

Pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vo per šim­tas da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos (Mins­kas), Ru­si­jos (Ka­ra­liau­čius). Sėk­min­giau­sios pir­me­ny­bės bu­vo Mins­ko plau­ki­kėms.

Da­ly­vės run­gė­si ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se – pri­va­lo­mo­jo­je ir lais­vo­jo­je pro­gra­mo­se (so­lo, gru­pė, com­bi ir due­tai). Šiau­liams at­sto­va­vo 37 plau­ki­kės.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

PIR­ME­NY­BĖS: Šiau­lių mies­to dai­lio­jo plau­ki­mo pa­va­sa­rio pir­me­ny­bė­se ne­trū­ko efek­tin­gų mo­men­tų.