Vyrų krepšinio turnyre „Joniškiečių taurė“ nugalėjo „Amicitia“

„Sidabrės“ nuotr.
Vy­rų krep­ši­nio tur­ny­ro „Jo­niš­kie­čių tau­rė“ ko­man­dos pri­zi­nin­kės
Sa­vait­ga­lį Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je vy­ko krep­ši­nio tur­ny­ras „Jo­niš­kie­čių tau­rė“, ku­ria­me da­ly­va­vo ke­tu­rios ra­jo­no ko­man­dos, trau­ku­sios bur­tus ir žai­du­sios pus­fi­na­lių rung­ty­nes.

Pir­ma­me pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko „Mag­na­tai“ ir „Sa­ned“ ko­man­dos. Rung­ty­nes re­zul­ta­tu 83:67 lai­mė­jo „Sa­ned“ ko­man­da ir iš­ko­vo­jo vie­tą da­ly­vau­ti fi­na­le. Ant­ra­me pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko „Ami­ci­tia“ ir „Per­kū­no“ ko­man­dos. Stip­res­ni bu­vo „Ami­ci­tia“ ko­man­dos žai­dė­jai, ku­rie re­zul­ta­tu 85:73 lai­mė­jo rung­ty­nes ir pa­te­ko į fi­na­lą.

Ma­ža­ja­me fi­na­le dėl tre­čios vie­tos su­si­ti­ko „Per­kū­nas“ ir „Mag­na­tai“. Stip­res­ni bu­vo „Per­kū­no“ krep­ši­nin­kai, ku­rie re­zul­ta­tu 75:69 lai­mė­jo rung­ty­nes ir iš­ko­vo­jo tre­čio­sios vie­tos me­da­lius. Re­zul­ta­ty­viau­siai „Per­kū­no“ ko­man­do­je žai­dė D. Viš­tai­tis (23 tšk.), S. Po­vi­lai­tis (16 tšk.), D. Ba­liū­nas (14 tšk.), „Mag­na­tai“ ko­man­do­je – E. Va­liu­kas – 19 tšk., A. Bu­lys – 13 tšk.

Dėl čem­pio­nų ti­tu­lo su­si­ti­ko „Ami­ci­tia“ ir „Sa­ned“ ko­man­dos. Nuo pat pir­mų­jų žai­di­mo mi­nu­čių pir­ma­vo „Ami­ci­tia“ ko­man­da, ku­ri ne­lei­do var­žo­vams pa­si­vy­ti. Nus­kam­bė­jus fi­na­li­nei rung­ty­nių si­re­nai, per­ga­lę re­zul­ta­tu 101:66 šven­tė „Ami­ci­tia“ ko­man­dos žai­dė­jai. Re­zul­ta­ty­viau­siai nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Ž. Ma­čiū­nas – 21 tšk., A. Vo­lo­bu­je­vas – 20 tšk., A. Od­mi­nis ir G. Jan­ke­vi­čius po 15 tšk., „Sa­ned“ ko­man­do­je re­zul­ta­ty­viau­si bu­vo P. Kle­mas – 19 tšk., J. Da­na­sas – 12, O. Kark­lius – 9 tšk.

Ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius kar­tu su Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Ai­va­ru Rud­nic­ku.

Nau­din­giau­siais ko­man­dų žai­dė­jais iš­rink­ti: Ka­ro­lis Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius („Mag­na­tai“), Sau­lius Po­vi­lai­tis („Per­kū­nas“), Pau­lius Kle­mas („Sa­ned“), Ali­kas Vo­lo­bu­je­vas („Ami­ci­tia“).