Atvyko su naujausia knyga

R. Ma­čiu­kie­nės nuo­trau­ka
Su jo­niš­kie­čiais su­si­ti­ko ir nau­ją sa­vo kny­gą pri­sta­tė Ro­ber­tas Pet­raus­kas
Tre­čia­die­nį Jo­no Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je jo­niš­kie­čiai su­si­ti­ko su pui­kiai pa­žįs­ta­mu te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ju, spor­to ko­men­ta­to­riu­mi, pro­tų mū­šių or­ga­ni­za­to­riu­mi Ro­ber­tu Pet­raus­ku.

Jo­niš­kie­čiams sve­čias pri­sta­tė tre­čią­ją kny­gą iš kny­gų se­ri­jos apie Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. 2010-ai­siais pa­si­ro­dė pir­mo­ji ra­šy­to­jo kny­ga „Tre­čio­jo rei­cho trium­fas“, po tre­jų me­tų skai­ty­to­jams pri­sta­ty­ta ant­ro­ji kny­ga „Lem­tin­gi spren­di­mai“. Tre­čio­ji au­to­riaus kny­ga „Bar­ba­ro­sa“ pa­sa­ko­ja apie įvy­kius Ry­tų fron­te bei Vo­kie­ti­jos ir So­vie­tų Są­jun­gos ka­ro pe­ri­pe­ti­jas. R. Pet­raus­ko kny­gos skai­ty­to­jų mėgs­ta­mos, nes pa­ra­šy­tos tar­si įdo­mus de­tek­ty­vas, ku­ris įtrau­kia ir bai­gia­si ne­ti­kė­čiau­sio­je vie­to­je.

Po­rą va­lan­dų pra­bė­go ne­pas­te­bi­mai, nes bu­vo įdo­mu klau­sy­tis apie Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pe­ri­pe­ti­jas, LRT pro­jek­tus „Na­cio­na­li­nė eks­pe­di­ci­ja“ ir „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ bei, sa­vai­me aiš­ku, krep­ši­nį.