Jankūnuos ąžuolai žaliuos

Ind­rės ir Vy­tau­to Rum­še­vi­čių nuotr.
Kraš­tie­čiai iš Jan­kū­nų, žvelg­da­mi į šią nuo­trau­ką, dar gy­ve­na su­si­ti­ki­mo pri­si­mi­ni­mais
Taip, kaip paukš­čiai su­grįž­ta iš­siil­gę gim­tų­jų kraš­tų, taip šių me­tų va­sa­rą į gim­tą­jį kraš­tą – Ru­diš­kių se­niū­ni­jos Jan­kū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės na­mus su­va­žia­vo su­grį­žo kraš­tie­čiai iš dau­ge­lio Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių.
Ind­rės ir Vy­tau­to Rum­še­vi­čių nuotr.
Prie pa­so­din­to ąžuo­liu­ko Šau­lių są­jun­gos 100-me­čiui – St. Nor­kie­nė, se­niū­nė J. Čeps­kie­nė ir J. Po­po­vas

Kraš­tie­čiai su­si­ti­ki­mo me­tu pa­mi­nė­jo Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos šimt­me­tį ir pri­si­min­da­mi to kraš­to bu­vu­sius šau­lius, prie bend­ruo­me­nės na­mų pa­so­di­no ąžuo­liu­ką. O šią įam­ži­ni­mo mi­si­ją ly­dė­jo per­fra­zuo­ta dai­na „...Jan­kū­nuos ąžuo­lai ža­liuos..."

Į kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mą pa­svei­kin­ti bu­vu­sių bei esan­čių kraš­tie­čių ir pa­mi­nė­ti Šau­lių są­jun­gos šimt­me­tį, ne­žiū­rint di­de­lio to sa­vait­ga­lio užim­tu­mo (Jo­niš­ky­je vy­ko vals­ty­bės die­nos ir mies­to šven­tės ren­gi­niai), at­vy­ko Ru­diš­kių se­niū­ni­jos se­niū­nė Jū­ra­tė Čeps­kie­nė. Kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mą pa­puo­šė Ru­diš­kių mo­te­rų an­samb­lio šo­kiai.

Šių me­tų kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mo ini­cia­to­rius ir vie­nas pa­grin­di­nių or­ga­ni­za­to­rių – bu­vęs Jan­kū­nų ko­lū­kio va­do­vas Juo­zas Po­po­vas. Or­ga­ni­zuo­jant su­si­ti­ki­mą tal­ki­no Jan­kū­nų bend­ruo­me­nės įkū­rė­ja ir pra­di­nin­kė, bu­vu­si bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Sta­sė Nor­kie­nė bei ūki­nin­kų Ilo­no ir Bro­niaus Rum­baus­kų šei­ma.

Į su­si­ti­ki­mą at­vy­kę kraš­tie­čiai su­tik­ti mar­šais bei vai­šin­ti 77-erių bu­vu­sio ko­lū­kio pir­mi­nin­ko Juo­zo Po­po­vo ga­ruo­jan­čia, ant lau­žo vir­ta sriu­ba. Gar­baus am­žiaus vy­ras į Jan­kū­nus į šven­tę at­vy­ko ge­ro­kai anks­čiau bei at­si­ve­žė žvė­rie­nos ga­ba­lą, di­džiu­lį puo­dą, prie­sko­nius bei įran­kius, rei­ka­lin­gus lau­ko są­ly­go­mis iš­vir­ti tik jam vie­nam ži­no­mą, uni­ka­lios re­cep­tū­ros sriu­bą, ku­ria kraš­tie­čius vai­ši­no jau ant­rus me­tus iš ei­lės.

Iš įvai­riau­sių kam­pe­lių, už­sie­nio ša­lių su­grį­žę kraš­tie­čiai pri­si­mi­nė praė­ju­sius jau­nys­tės lai­kus, links­mi­no­si ir vai­ši­no­si sa­vo su­vež­tais val­giais bei bu­vo vai­ši­na­mi bu­vu­sios bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Sta­sės Nor­kie­nės bei pa­gal­bi­nin­kių iš­kep­tu bul­vių su viš­tie­na plokš­tai­niu. O koks to kraš­to vy­res­nių žmo­nių suė­ji­mas be tra­di­ci­nio, tik šiam kraš­tui bū­din­go mie­ži­nio alaus, tad kraš­tie­čiai vai­ši­no­si ūki­nin­ko Ilo­no ir Bro­niaus Rum­baus­kų na­mi­niu pu­to­jan­čiu mie­ži­niu alu­mi. Su­si­ti­ki­mo ren­gi­nį pra­tur­ti­no bu­vu­sios bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Sta­sės Nor­kie­nės iš­da­lin­tų po­smų skai­ty­mai, žai­di­mai ir su­ve­ny­rai.

Dė­ko­ja­me vi­siems, pri­si­dė­ju­siems ir su­ren­gu­siems šau­nų kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mą bei pa­mi­nė­ju­siems Šau­lių są­jun­gos šimt­me­tį Jan­kū­nuo­se. Ypa­tin­gai dė­ko­ja­me Juo­zui Po­po­vui, Sta­sei Nor­kie­nei, Ru­diš­kių se­niū­ni­jos se­niū­nei Jū­ra­tė Čeps­kie­nei, Ilo­no ir Bro­niaus Rum­baus­kų šei­moms bei Ja­ni­nai Sau­lie­nei.