Kalėdinis prekymetis. Jau tryliktas

Si­mo­nos Jon­ku­tės nuotr.
Su sal­džiais ke­pi­niais pir­mą kar­tą ka­lė­di­nia­me pre­ky­me­ty­je pa­si­ro­dė Da­nu­tė Ma­čiu­lie­nė ir Vi­ta­li­ja Ga­siū­nie­nė
Tai bent,– su­lau­kė­me vel­nio tu­zi­no. Su­šur­mu­lia­vo, su­gar­mė­jo try­lik­ta­sis ka­lė­di­nis pre­ky­me­tis. Nuo pat anks­ty­vo šeš­ta­die­nio ry­to sau­sa­kim­šos abi si­na­go­gos. Vie­ni pre­kiau­ti, ki­ti pirk­ti, vie­ni šiaip sau pa­si­dai­ry­ti, ki­ti mu­zi­kos pa­si­klau­sy­ti, ka­vos ar ar­ba­tos puo­de­liu su­si­šil­dy­ti.
Si­mo­nos Jon­ku­tės nuotr.
So­na­tos Sa­buc­ky­tės-Ži­lins­kie­nės nuo­tai­ka pui­ki
Si­mo­nos Jon­ku­tės nuotr.
At­vi­ro jau­ni­mo cent­ro ar­ba­ti­nė­je sa­va­no­riai ža­di­na ap­si­lan­kiu­sių­jų ape­ti­tą

Brau­da­ma­si pro lan­ky­to­jų spūs­tį džiau­giuo­si ma­ty­da­ma iš­ti­ki­miau­sius „tur­gi­nin­kus“ – teks­ti­li­nin­kę Ju­li­ją Rum­baus­kie­nę, bi­ti­nin­kus Pau­li­ną Nor­vai­šie­nę, Bro­nių Ku­kę, tau­to­dai­li­nin­kus ke­ra­mi­kus Ri­tą ir Vir­gi­ni­jų Pad­gurs­kius, ta­py­to­ją Vir­gi­ni­ją Kut­kie­nę, teks­ti­li­nin­kes Fe­li­ci­ją Bog­vi­lie­nę, Ug­nę Vai­nei­kie­nę, ki­tus – nuo pat pir­mo­jo su­si­bū­ri­mo. Ug­nė, su ša­la­vi­jų, čiob­re­lių, ki­to­kių žo­le­lių me­daus in­de­liais, ori­gi­na­lių vai­si­nių sal­dai­niu­kų pa­ke­tė­liais įsi­tai­siu­si sal­da­tur­gy­je, pri­si­mi­nė, kaip ruo­šė­si pir­mam pre­ky­me­čiui: ke­pė ir gla­ju­mi puo­šė šven­ti­nius me­duo­lius, vi­rė sau­lėg­rą­žų sal­dai­nius, at­si­ne­šė sū­naus Kas­pa­ro me­di­nių dro­ži­nu­kų, do­va­nė­lėms pri­si­kar­pė bal­tų an­ge­liu­kų. Jo­niš­ky­je įsi­gy­ve­nęs Bro­nius Ku­kė ne tik bi­te­lių su­neš­tų gė­ry­bių, dzū­kiš­kai džio­vin­tų ba­ra­vy­kiu­kų gir­lian­dų siū­lo, bet dar ir gri­kių plokš­tai­niu pa­vai­ši­na. Ju­li­ja Rum­baus­kie­nė be megz­tų pirš­ti­nių, rie­ši­nių pri­nė­ru­si be­veik dvi­met­ri­nių siau­ru­čių spal­vin­gų gir­lian­dų eg­lu­tei ap­siaus­ti. Įno­rin­giau­sių pir­kė­jų po­rei­kius „už­ga­nė­di­na“ Fe­li­ci­ja Bog­vi­lie­nė, pri­mez­gu­si di­des­nių ir ma­žes­nių, sto­res­nių ir plo­nes­nių raš­tuo­tų pirš­ti­nių, ko­ji­nių vai­kams, mo­te­rims, vy­rams. Šven­ti­nės nuo­tai­kos ne­sto­ko­jan­ti Vir­gi­ni­ja Kut­kie­nė sa­vo su­kur­tus gra­žiuo­sius at­vi­ru­kus ne tik par­duo­da, bet ir do­va­no­ja, džiau­gia­si su­ti­ku­si se­nus pa­žįs­ta­mus.

***

Gin­ta Sruo­gie­nė paant­ri­na su sa­vo so­do der­liu­mi ke­lin­tą kar­tą į sal­da­tur­gį at­va­žiuo­jan­ti tar­si su drau­gais su­si­tik­ti, nors ne­ži­no nei jų var­dų, nei pa­var­džių. Į pir­kė­jų krep­šius be­ma­tant kraus­to­si Ste­fos Strak­šie­nės sū­riai, Jo­lan­tos Zub­re­vi­čie­nės, Vik­to­ri­jos Ku­raus­kie­nės gra­žūs, gar­dūs šven­ti­niai ke­pi­niai ir ki­to­kie sal­da­tur­gio ska­nu­my­nai.

Dai­nius Brie­žins­kis iš Al­sių ste­bi­na juo­dais ka­ra­me­li­zuo­tais čes­na­kais. Pa­ra­ga­vęs jų dirb­da­mas Ang­li­jo­je. Pa­ti­ko. Grį­žo Lie­tu­von, su su­ža­dė­ti­ne Ža­vin­ta Al­siuo­se nu­si­pir­ko so­dy­bą, pri­siau­gi­no čes­na­kų, įsi­gi­jo rei­kia­mą įran­gą. Po­rą sa­vai­čių bran­din­ti rei­kia­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je bei drėg­mė­je, čes­na­kai pa­kei­čia spal­vą, kva­pą, sko­nį, juo­se pa­dvi­gu­bė­ja an­tiok­si­dan­tų. Ang­li­jo­je mėgs­ta­mi,– stip­ri­na svei­ka­tą, pi­kan­tiš­ko sko­nio de­li­ka­te­sas, gar­dus prie­sko­nis.

Skais­ta­tur­gy­je – šven­ti­nių do­va­nų do­va­nė­lių, puoš­me­nų gau­sy­bė: pa­puo­ša­lai, siū­ti, ner­ti žais­lai, sa­vo­mis ran­ko­mis su­kur­ti dar­be­liai iš mo­lio, me­džio, odos, skiau­čių, siū­lų, vy­te­lių, žal­va­rio... Šiau­lie­tę Af­ro­di­tę Na­vic­kie­nę, dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ją, ku­rian­čią iš odos, po­pie­riaus ir ki­tų me­džia­gų, Jo­niš­kin vi­lio­ja pri­si­mi­ni­mai apie die­nas, pra­leis­tas pas mo­čiu­tę Oną Bal­ta­vi­čie­nę Gai­žai­čiuo­se. Gau­sią di­de­lių ir ma­žu­čiu­kių ra­ga­nai­čių šei­my­ną užau­gi­no teks­ti­li­nin­kė Sa­lo­mė Gu­lia­čen­ko.

Dė­me­sį trau­kia iš­la­ki ner­tais var­pe­liais, snai­gė­mis bal­tuo­jan­ti eg­lu­tė. An­ge­lė Vie­la­vi­čie­nė iš Kir­nai­čių pri­si­pa­žįs­ta, kad nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio iki vė­ly­vo ru­dens il­gos die­nos ski­ria­mos braš­kėms, o il­gi žie­mos va­ka­rai nuo se­no pa­mėg­tiems nė­ri­niams. Į pre­ky­me­tį iš­si­ruo­šė pir­mą kar­tą. Nau­jo­kų bu­vo ir dau­giau,– jau mi­nė­tas čes­na­kų au­gin­to­jas ir bran­din­to­jas Dai­nius, Jū­ra­tė Jon­ku­tė, prie megz­tų pirš­ti­nai­čių, ko­ji­nai­čių, ke­pu­rė­lių pa­so­di­nu­si pa­siū­tą links­mą zui­kį. Vy­ro Sta­sio pa­ga­min­tas vir­tu­vei rei­ka­lin­gas me­di­nes men­te­les, len­te­les pri­sta­tė Gra­ži­na Sur­gau­tie­nė. Dai­lius, įdo­mius megz­tus, ke­ra­mi­ki­nius, odi­nius sa­vo rank­dar­bius pa­ga­liau su­ma­nė pa­ro­dy­ti ir Vir­gi­ni­ja Bė­čie­nė.

Šeš­ka­tur­gių sen­bu­vės, nuo­la­ti­nės tau­to­dai­lės pa­ro­dų da­ly­vės teks­ti­li­nin­kės Re­gi­nos Ri­mei­kie­nės pa­vyz­dys, ma­tyt, pa­ska­ti­no ir ki­tas ža­ga­rie­tes mez­gė­jas: Ka­zi­mie­rą Gas­pa­rai­tie­nę, Ro­mą Ma­ka­vec­kie­nę iš Žiu­rių, nau­jo­kę žvel­gai­tiš­kę Re­gi­ną Gu­žaus­kie­nę. Raš­tuo­tų pirš­ti­nių meist­rė Ma­ri­ja Ka­lė­die­nė, daž­na tau­to­dai­lės pa­ro­dų da­ly­vė, šeš­ka­tur­gy­je ne­be pir­mą kar­tą pa­si­ro­dan­ti su duk­ra Edi­ta, juo­kau­ja, kad ir la­pė sa­vo la­piu­kus mo­ko.

Il­gai ir kruopš­čiai ka­lė­di­niams pre­ky­me­čiams ruo­šia­si tau­to­dai­li­nin­kai: ir čia vy­te­lių iš ran­kų ne­pa­lei­džian­tis py­nė­jas Ri­man­tas Ar­laus­kas, teks­ti­li­nin­kės Ri­ma Bal­to­kie­nė, Bi­ru­tė Dar­gy­tė-Ky­bar­tie­nė, Ra­mu­nė Vi­čie­nė, Zel­ma Kru­pe­lie­nė, Vir­ge­ni­ja Tan­kū­nie­nė, ki­ti. Se­no­kai įsi­šak­ni­jo jaut­ri tra­di­ci­ja,– pre­ky­me­čio da­ly­viai į Ge­ru­mo krep­šį su­de­da do­va­nė­les ma­žie­siems jo­niš­kie­čiams. Jas gaus „Ąžuo­liu­ko“ ir „Sau­lu­tės“ dar­že­lių sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų (o jų, pa­si­ro­do, ne­ma­žai) vai­kai.

Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je ki­toks su­ju­di­mas. Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro „Ži­bu­rio“ teat­ro ak­to­rė Vil­ma Ku­bi­lins­kai­tė pri­sta­ti­nė­ja kon­cer­tuo­jan­čius ko­lek­ty­vus: to pa­ties cent­ro dai­na­vi­mo stu­di­jos „ETC“ dai­ni­nin­kes, ku­rioms va­do­vau­ja Do­vi­lė Juk­nie­nė ir Ju­rin­ta Mic­kai­tė, VŠĮ Jo­niš­kio li­go­ni­nės mo­te­rų vo­ka­li­nį an­samb­lį „Sal­via“ ( va­do­vė Ing­ri­da Buo­žiu­vie­nė) ir Gied­riaus Stu­bai­los va­do­vau­ja­mą Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Sat­kū­nų sky­riaus pop gru­pę „Pet­ne­šos“.

Ves­ti­biu­ly­je – Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los At­vi­ro jau­ni­mo cent­ro ar­ba­ti­nė. Iš­si­juo­sę plu­ša ir Kor­ne­li­ja Ma­ri­jaus­kai­tė su Si­ma Ki­de­lie­ne, cent­ro dar­buo­to­jos, ir sa­va­no­rių gru­pe­lė,– pils­to ka­vą, ar­ba­tą, pa­da­vi­nė­ja ska­nu­my­nus – py­ra­gus, vaf­liu­kus, ka­lė­di­nius im­bie­ri­nius sau­sai­nius, šo­ko­la­di­nį tin­gi­nį,– ku­riuos, su­si­bū­rę į man­da­ri­ni­nės sa­vai­tės ko­man­dą, ga­mi­no sa­vo­jo cent­ro vir­tu­vė­je. Su­rink­tas lė­šas skirs sun­kiai ser­gan­čiam drau­gui.

Vel­nių tu­zi­no kip­šiu­kai, kaip ma­to­te, neį­vei­kė nei sma­gios nuo­tai­kos, nei švie­sios, jaut­rios ge­ru­mo dva­sios. Ka­lė­di­niai pre­ky­me­čiai tam­pa jo­niš­kie­čių pa­mėg­ta šven­te.