Akliesiems ir silpnaregiams visus metus teikiamos paslaugos

„Sidabrės“ nuotr.
So­cia­li­niai įgū­džiai pa­lai­ko­mi ir ug­do­mi bend­rau­jant tar­pu­sa­vy­je
VšĮ Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­ras pa­gal Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­mą So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tą vi­sus 2019-uo­sius me­tus tei­kia die­nos užim­tu­mo ir in­di­vi­dua­lios pa­gal­bos pa­slau­gas Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­riams. Iš vi­so pa­slau­gas gau­na 28 as­me­nys, ku­rių dar­bin­gu­mo ly­gis yra 0–40 pro­cen­tų ar­ba nu­sta­ty­ti vi­du­ti­niai ar di­de­li spe­cia­lie­ji po­rei­kiai. Pa­sak fi­lia­lo va­do­vės Inos Sa­ka­laus­kie­nės, ši pa­gal­ba or­ga­ni­za­ci­jos na­riams be ga­lo rei­ka­lin­ga.
„Sidabrės“ nuotr.
Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo va­do­vė Ina Sa­ka­laus­kie­nė (kai­rė­je), dė­ko­da­ma už pa­skai­tą akų gy­dy­to­jai Ri­tai Sa­mie­nei įtei­kė ama­tų bū­re­lio dar­be­lį

Die­nos užim­tu­mas api­ma įvai­rias veik­las. Tai kas­die­nių įgū­džių la­vi­ni­mas, ug­dy­mas, kai žmo­gui pa­de­da­ma, mo­ko­ma as­mens hi­gie­nos, svei­kos gy­ven­se­nos, na­mų ruo­šos dar­bų, mais­to ga­mi­ni­mo. Pa­de­da­ma su­si­tvar­ky­ti ap­lin­ką, pa­lai­ky­ti šva­rą vir­tu­vė­je, su­si­dė­ti mais­to pro­duk­tus į tin­ka­mas pa­kuo­tes, len­ty­nas, spin­tu­tes. Dau­ge­liui žmo­nių tai yra sa­vai­me su­pran­ta­mi da­ly­kai, bet tam, ku­rio re­gė­ji­mas la­bai nu­si­lpo, net ir sa­vuo­se na­muo­se tam­pa su­dė­tin­ga orien­tuo­tis, su­si­tvar­ky­ti, at­lik­ti įpras­tus veiks­mus. Taip pat ak­lie­ji ir silp­na­re­giai mo­ko­mi biu­dže­to pla­na­vi­mo, nau­do­tis ban­ko tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, orien­tuo­tis bei ju­dė­ti ap­lin­ko­je, nau­do­tis tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nė­mis: bal­to­sio­mis ir at­ra­mi­nė­mis laz­de­lė­mis, spe­cia­liais laik­ro­džiais, svars­tyk­lė­mis, skys­čio ly­gio ro­dy­tu­vais, sta­cio­na­riais te­le­fo­nais ir kt.

Ug­do­mi ir pa­lai­ko­mi so­cia­li­niai įgū­džiai, tai yra, bend­ra­vi­mo ge­bė­ji­mai. Žmo­nės pra­ti­na­si pa­tys ieš­ko­ti pa­gal­bos, da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, už­megz­ti ry­šius su ap­lin­ka. Taip ma­ži­na­ma ir so­cia­li­nė at­skir­tis, nes bend­rau­jan­tis žmo­gus jau­čia­si rei­ka­lin­gas, vi­suo­me­nės da­li­mi ir la­biau sa­vi­mi pa­si­ti­ki.

„Mes šiuo­se už­siė­mi­muo­se bend­rau­ja­me ir tar­pu­sa­vy­je, kal­ba­me įvai­rio­mis nau­din­go­mis bei rū­pi­mo­mis te­mo­mis, ap­ta­ria­me pro­ble­mas, klau­so­mės pa­skai­tų. Šne­kė­jo­me per už­siė­mi­mus apie vais­ta­žo­lių nau­dą svei­ka­tai, tu­rė­jo­me dis­ku­si­ją apie rin­ki­mus, kal­bė­jo­me, kaip juo­se da­ly­vau­ti, nes šie­met ra­jo­ne vy­ko rin­ki­mai į Sei­mą“, – pa­sa­ko­jo LASS Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo va­do­vė Ina Sa­ka­laus­kie­nė.

Gruo­džio 5 die­ną vy­ko vie­nas iš to­kių nau­din­gų po­kal­bių – su­si­ti­ki­mas su akių gy­dy­to­ja Ri­ta Sa­mie­ne, ku­ri pa­pa­sa­ko­jo apie akių san­da­rą, joms gre­sian­čias li­gas bei simp­to­mus, pa­ta­rė, kaip pa­dė­ti sa­vo akims ne­per­varg­ti, mo­kė akių pra­ti­mų.

Die­nos užim­tu­mo veik­loms pri­klau­so ir ama­tų bū­re­lis, ku­riam va­do­vau­ja Re­da Peč­ku­vie­nė. Jos iš­mo­nei nė­ra ga­lo. Gra­žia­dar­bė kar­tu su LASS Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­riais per me­tus kū­rė įvai­riau­sius dar­be­lius: nau­do­da­mi pa­pjė ma­šė tech­ni­ką ga­mi­no an­ge­liu­kus, Ve­ly­koms svo­gū­nų lukš­tais ir mais­ti­niais da­žais mar­gi­no kiau­ši­nius, de­ko­ra­vo in­de­lius, py­nė tri­ko­ta­ži­nes juos­te­les, iš mo­de­li­no lip­dė žva­ki­des, for­ma­vo ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas, iš ke­pi­mo po­pie­riaus for­ma­vo, lip­dė gė­ly­tes. Ir tai dar ne pa­bai­ga.

Vi­si mi­nė­ti už­siė­mi­mai vyks­ta kar­tą per sa­vai­tę.

Dėl re­gė­ji­mo ne­ga­lios ak­lie­siems ir silp­na­re­giams rei­ka­lin­ga ir in­di­vi­dua­li pa­gal­ba, ku­rią du kar­tus per sa­vai­tę tei­kia pro­jek­to vyk­dy­to­ja Jur­ga Gri­ga­liū­nie­nė (iki rugp­jū­čio mė­ne­sio dir­bo Vi­das Sa­ka­laus­kas). Žmo­gui pa­de­da­ma su­si­tvar­ky­ti kas­die­ni­niuo­se rei­ka­luo­se, už­pil­dy­ti do­ku­men­tus, pa­ly­di­ma į par­duo­tu­vę, tar­pi­nin­kau­ja­ma dėl tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nių – pra­šy­mai su­ren­ka­mi ir nu­ve­žia­mi į Šiau­lius, o po to prie­mo­nės par­ve­ža­mos, ir kt.

Iš vi­so So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tui, ku­rį ren­gė ir pa­raiš­ką tei­kė VšĮ Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­ras, skir­tas 6961 eu­ras. Iš šių lė­šų vyk­dy­mo iš­lai­doms nu­ma­ty­ti 4344 eu­rai, ad­mi­nist­ra­vi­mui – 840, pa­tal­pų eksp­loa­ta­ci­jai – 900, ry­šio pa­slau­goms – 276, trans­por­to iš­lai­doms – 240, prie­mo­nėms, įran­gai – 301, sklai­dai apie pro­jek­tą – 60 eu­rų.